Zdieľané parametre v Revite pri tvorbe razítka

Jednou z najdôležitejších častí každého stavebného výkresu je správne vyplnenenenie či zadefinovanie údajov v razítku, preto je tento knižničný prvok neodmyslitelnou súčasťou každej šablóny v Revite. V nasledujúcom článku si predstavíme zdieľané parametre v Revite a ukážeme si vo videoukážke ako využiť zdieľané parametre pri vytváraní vlastného knižničného prvku - razítka, z podkladu *.dwg.

Obr.1 Razítko z AutoCADu do Revitu

Zdieľané parametre sú charakteristické tým, že je ich možné použiť vo viacerých rodinách a projektoch. Sú uložené v samostatnom súbore, ktorý nie je závislý na žiadnom inom súbore rodiny alebo projektu. K tomuto súboru (*.txt) má užívateľ prístup z rôznych rodín či projektov, a veľkou výhodou je, že tento textový súbor je možné umiestniť do zdieľanej oblasti v (firemnej) sieti, aby k nemu mali prístup aj ostatný užívatelia.
 
Obr.2 Ukážka textového súboru so zdieľanými parametrami
 
Zdieľané parametre je možné vytvoriť v prostredí projektu, alebo v prostredí rodín, po kliknutí na kartu Správa  Panel Nastavení Sdílené parametry. Pri odstraňovaní treba byť však obozretný, pretože tieto parametre môžu byť použité v iných projektoch. V prípade ak užívateľ odstráni parameter, a potom vytvorí iný parameter s rovnakým názvom, Revit ho nepovažuje za rovnaký parameter.

Parametre je možné usporiadávať do skupín, ktoré má užívateľ možnosť vytvoriť pre lepšiu kategorizáciu a prehľad, napríklad pri vytváraní razítka je vhodné vytvoriť skupinu napr. "Razítko" kde sa budú nachádzať špecifické parametre, ktoré sa budú vzťahovať k razítku či hlavičke výkresu. Počet skupín a parametrov nie je obmedzený.

 Obr.3 Dialógové okno pre úpravu zdieľaných parametrov

Pri tvorbe razítka z podkladu vytvoríme paramere tak aby ich názvy boli identické s názvami v  dwg, kvôli lepšej prehľadnosti pri následnom vypĺňaní údajov v razítku, a ďalším dôležitým krokom bude namapovať daný parameter aby sa zobrazoval vo vlastnostiach výkresu a mohol ho užívateľ modifikovať či zadávať podľa potreby. Postup je znázornený na nasledovnej videoukážke:

Komentáře