Vzorce v Revite: Trigonometria a pravouhlé trojuholníky

V nasledujúcom článku sa budeme venovať vzorcom a ich správnej definícií v rodinách Revitu. Určite ste sa už stretli so situáciou, kedy ste poznali strany pravouhlého trojuholníka a potrebovali ste vypočítať uhol, alebo keď poznáte dĺžku prepony a hodnotu uhla a potrebujete zistiť veľkosť odvesny. Tieto situácie nastávajú napr. keď je potrebné poznať presnú hodnotu parametra pre správne umiestnenie referenčnej roviny, ktorá definuje počiatok, hodnotu odsadenia, ťažisko, atď...Je jasné, že sa bude jednať o látku zo základnej školy - trigonometria - ale popravde, kto si má všetky tie vzorce stále pamätať? :) A v akom tvare zadávame Revitu napr. arkus tangens alebo odmocninu?

V tomto prehľadnom zozname vám prinášame zhrnutie presných zápisov jednotlivých vzorcov:


Poznáme:  A,B
C = sqrt(A^2 + B^2)
α = atan(A/B)
β = atan(B/A)

Poznáme:  A,C
B = sqrt(C^2 - A^2)
α = asin(A/C)
β = acos(A/C)

Poznáme:  B,C
A = sqrt(C^2 - B^2)
α = acos(B/C)
β = asin(B/C)

Poznáme:  C,α
A = C*sin(α)
B = C*cos(α)
β = 90°-α


Poznáme:  C,β
A = C*cos(β)
B = C*sin(β)
α = 90°-β

Poznáme:  A,β
B = A*tan(β)
C = A/cos(β)
α = 90°-β

Poznáme:  B,α
A = B*tan(α)
C = B/cos(α)
β = 90°-α

Poznáme:  A,α
B = A/tan(α)
C = A/sin(α)
β = 90°-α

Poznáme:  B,β
A = B/tan(β)
C = B/sin(β)
α = 90°-βKomentáře