BIM 360 Cost – riadenie rozpočtov a nákladov – aktualizácia 2021

Modul BIM 360 Cost Management (riadenie rozpočtov a nákladov) teraz podporuje sadu funkcií, ktoré umožňujú užívateľom lepšie plánovať a spravovať svoje stavebné, resp. konštrukčné náklady. Poďme sa pozrieť, čo všetko obsahuje táto najnovšia verzia cloudové aplikácie Autodesk BIM 360.

Náklady súvisiace s metódou - Fáza 1 - plánovanie

Náklady súvisiace s metódou umožňujú používateľom vizuálne plánovať časovo založené kvóty, ako sú napr. všeobecné podmienky. S touto verziou BIM 360 budú môcť užívatelia:

 • Pridať kľúčové míľniky harmonogramu, dátum začatia a ukončenia a vizuálne ich zobrazovať pomocou tzv. Ganttových diagramov.
 • Spravovať rozpočty a jednotlivé ich položky pridaním dátumu začiatku a ukončenia, pomer času priradeného ku konkrétnej úlohe, pridružené jednotkové náklady. Všetky položky sú zobrazené pomocou Ganttových diagramov, ktoré umožňujú užívateľom vizuálne plánovať svoje náklady / rozpočty.


Zmluvné rozpočty - "mnohí mnohým"
Užívatelia teraz môžu prideliť jednu rozpočtovú položku viacerým zmluvám a zároveň majú možnosť prepojiť viacero rozpočtových riadkových položiek s jednou zmluvou, čo poskytuje dodatočnú flexibilitu.
Postup je nasledovný:
 • Administrátori (správcovia) projektu môžu túto funkcionalitu povoliť kliknutím na General Section (všeobecnú časť) modulu Project Admin (správcu projektu).
  Poznámka: akonáhle je táto funkcia vybraná, ďalej ju už nie je možné pre daný projekt zmeniť.

 • Po povolení tejto funkcie budú môcť užívatelia prideliť jednej zmluve viacero rozpočtových položiek. Pri prideľovaní rozpočtu k zmluve majú možnosť užívatelia prepnúť výberový nástroj tak, aby boli zobrazené už pridelené rozpočty. Užívatelia majú následne možnosť vybrať ďalšie rozpočtové položky pre danú zmluvu.

 • V zobrazení rozpočtu (badget view) budú môcť užívatelia vidieť viacero zmlúv, ktoré sú prepojené s konkrétnou rozpočtovou položkou.


NEDÁVNO VYDANÉ

Vylepšenia rozpočtu
 • Zámok hlavného zoznamu oborových kódov (Lock Segment Code Master List): 
  Administrátori projektu majú možnosť uzamknúť „hlavný zoznam oborových kódov“.
  Po uzamknutí možno v rozpočtových kódoch použiť iba kódy segmentov v hlavnom zozname.

 • Nové vypočítané stĺpce rozpočtu: Suma zádržného je teraz k dispozícii v stĺpcoch vypočítaného rozpočtu.

Vylepšenia zmlúv
 • Adresa subdodávateľov v „Company Dropdown“ (rozbaľovacej ponuke spoločnosti):
  Na odlíšenie rôznych úloh tej istej spoločnosti si teraz môžu užívatelia pozrieť adresu subdodávateľov v rozbaľovacej ponuke spoločnosti.

 • Voľba založiť zmluvu: Voľba založiť zmluvu je teraz k dispozícii ako voľba z kontextovej ponuky v režime úpravy rozpočtu a slúži na priame vytvorenie zmluvy z vybranej rozpočtovej položky.
Vylepšenia zmien objednávky
 • Definovanie možností hierarchie: Vždy bolo možné rozdeliť nákladové položky na podrobnejšie pod-položky, avšak bola pridaná možnosť, ktorá navedie užívateľov, kde sa táto možnosť vykonáva. Táto možnosť má za cieľ urýchliť užívateľský workflow.

 • Pridaná dodatočná nápoveda, ktorá má za úlohu pomôcť vysvetliť možnosti voľby / príkazu: Pomáha novým užívateľom porozumieť jednotlivým príkazom.
 • Workflow lišta: Užívatelia môžu pomocou novej workflow lišty ľahšie porozumieť, kde prebieha proces zmien objednávok.


Významné integrácie

Online integrácia Quickbooks cez ACC Connect: Prostredníctvom ACC Connect (Autodesk Construction Cloud Connect) môžu užívatelia BIM 360 Cost vytvárať obojsmerné prepojenia medzi Quickbooks Online a BIM 360 Cost. Užívatelia môžu napríklad využiť túto integráciu na automatické posielanie transakcií, ako sú napríklad žiadosti o platby subdodávateľom a nákladové faktúry z BIM 360 do Quickbooks alebo naopak, čím je zabezpečené, že obe platformy sú aktualizované a synchronizované.

Ak sa chcete dozvedieť viacej o ACC Connect a ponúkaných integráciách, navštívte: construction.autodesk.com/connectKomentáře