Tabuľky štýlov v Revite, alebo ako efektívne na požadované vs. skutočné osvetlenie priestorov

    Určite ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako namapovať rôzne hodnoty do určitého parametru, ideálne z tabuľkového prostredia výkazov.

    Tento spôsob vypĺňania parametrov môže byť užitočný napr. vtedy, ak máme v projekte definovaných niekoľko priestorov, kde každému priestoru potrebujeme nadefinovať istú požadovanú úroveň osvetlenia (ktorá vychádza povedzme z normy). Aby sme vedeli namapovať konkrétnu úroveň osvetlenia ku konkrétnemu typu priestoru a následne, aby sme tieto hodnoty nemuseli vypĺňať manuálne spôsobom, že budeme rad za radom vyberať jednotlivé priestory v projekte a vypisovať hodnoty požadovanej úrovne osvetlenia a príslušného typu priestoru do parametrov týchto priestorov, tak využijeme možnosť vytvorenia tzv. tabuľky štýlov, pomocou ktorých vytvárame zoznam kľúčov, ktoré budú prepájať parametre požadovaných úrovní osvetlenia s rôznymi typmi priestorov v projekte. Toto je efektívny spôsob, ako si môžeme vytvoriť inštančný parameter, ktorý použijeme k namapovaniu konkrétnej hodnoty tohto parametra ku konkrétnemu „kľúču“. V našom prípade je kľúčom typ priestoru (napr. Chodba, Kancelária, WC a pod.) a pretože tento kľúč je zároveň prepojený s parametrom projektu – napr. požadovaná úroveň osvetlenia, bude jeho hodnota obsahovať tieto informácie.

    V prvom kroku si teda vytvoríme nový inštančný projektový parameter „Požadovaná úroveň osvetlenia“, ktorý zatriedime do príslušnej disciplíny a skupiny a tento parameter bude v kategórií „Priestory“.


    Následne si vytvoríme novú tabuľku štýlov (Pohled -> Výkazy -> Výkaz/Množství -> Tabulka stylů), ktorá bude kategórie „Prostory“. Vo vlastnostiach výkazu novovytvorenej tabuľky štýlov už máme preddefinované pole „Název stylu“, ktoré môžeme premenovať na výstižnejší názov „Názov kľúča“ a ako ďalšie pole vo výkaze pridáme náš novovytvorený parameter „Požadovaná úroveň osvetlenia


    Z prostredia úpravy výkazov teraz pomocou tlačítka „Vložit datový řádek“ pridáme do tejto tabuľky štýlov toľko riadkov, koľko typov priestorov s požadovanou úrovňou osvetlenia chceme v projekte definovať a vyplníme hodnoty týchto riadkov, kde Názov kľúča bude názov typu priestoru (napr. Chodba, Kancelária, WC a pod.) a Požadovaná úroveň osvetlenia bude konkrétna hodnota osvetlenia pre konkrétny typ priestoru.


    Aby sme teraz vedeli ku všetkým priestorom priradiť ich konkrétny typ s namapovanou hodnotou požadovanej úrovne osvetlenia, tak si vytvoríme nový, teraz už „klasický“ výkaz priestorov, kde si do polí uvedených vo výkaze priradíme napr. Číslo a Názov priestoru, aby sme vedeli, o aký priestor sa jedná a potom minimálne ďalšie 2 parametre – Úroveň osvetlenia a Požadovaná úroveň osvetlenia.


    Teraz môžeme z tabuľkového prostredia výkazov priraďovať k jednotlivým priestorom ich typ podľa úrovne osvetlenia a hodnota tejto požadovanej úrovne sa bude vypĺňať automaticky na základe predtým nadefinovanej tabuľky štýlov. Výkaz si môžeme zoradiť a zoskupiť napr. podľa jednotlivých požadovaných úrovní osvetlenia.


    Následne môžeme takto definovaný výkaz využiť napr. vo farebných schémach pohľadov, kde si vieme farebne odlíšiť priestory napr. podľa ich typu s príslušnou úrovňou požadovaného osvetlenia.


    Ďalšou možnosťou využitia je úprava výkazu, kde pridáme pole „Průměrné odhadované osvětlení“, ktoré bude udávať hodnotu súčtu osvetlenia jednotlivých svietidiel pridaných do konkrétneho priestoru. Následne si vytvoríme nový vypočítaný parameter (vzorec), ktorý nazveme napr. „Rozdiel osvetlenia“ a do vzorca vložíme „Průměrné odhadované osvětlení – Požadovaná úroveň osvetlenia“. Tomuto novému stĺpcu vo výkaze môžeme nadefinovať podmienené formátovanie, aby sa napr. vo výkaze zobrazili červene podfarbené len priestory, ktorých aktuálna úroveň osvetlenia a požadovaná úroveň osvetlenia je mimo určeného intervalu.    Následne si môžeme v Revite otvoriť dva pohľady vedľa seba, kde jeden bude zobrazovať pôdorys svietidiel v konkrétnych priestoroch a druhý pohľad bude zobrazovať výkaz úrovní osvetlenia s takto nadefinovanými podmienkami a my budeme môcť vidieť a vyberať v reálnom čase priestory, ktoré potrebujú upraviť aktuálnu úroveň osvetlenia (napr. pridaním / odobratím počtu svietidiel, znížením intenzity zdroja svietenia a pod.).Viď Autodesk Revit

Komentáře