Záťaže vykurovania a chladenia (staré) vs. Systémová analýza (nová)

    Užívatelia Revitu, najmä z profesie TZB, vedia využiť tento software okrem štandardného projektovania jednotlivých systémov, či už vzduchotechniky, ZTI, vykurovania, elektroinštalácií a iných aj na analyzovanie takto navrhnutých systémov a jednotlivých ich častí, z ktorých sa skladajú a taktiež priestorov, v ktorých sa tieto systémy v rámci budovy nachádzajú a ktorým ich pôsobením menia vlastnosti.

    Uvedieme si príklad návrhu vzduchotechnického potrubia. V rámci budovy máme viacero priestorov s rôznym využitím. V Revite si vieme nastaviť jednak analytické konštrukcie týchto priestorov (akými sú najmä deliace konštrukcie po ich tepelno-technickej stránke), ďalej, či je daný priestor vykurovaný, chladený, vetraný, prípadne oboje, ale najmä typ tohto priestoru, kde definujeme jednotlivé kategórie využitia priestoru s určitými definovanými parametrami, akými sú napr. minimálna požadovaná plocha na osobu, potreba výmeny vzduchu za hodinu, tepelný zisk na osobu, potreba čerstvého vzduchu na plochu, či osobu a mnohé ďalšie. 

    Ak do takéhoto priestoru navrhneme napr. vzduchotechnické potrubie, tak aby sme ho vedeli nadimenzovať, čo sa týka napr. prietoku čerstvého vzduchu, tak potrebujeme najskôr vedieť, aký je tento prietok požadovaný v rámci tohto priestoru. Buď si to teda spočítame pomocou tabuliek, noriem, prípadne iného software, alebo budeme efektívni a využijeme na to priamo Revit, v ktorom už máme zadefinované všetky potrebné vstupné dáta.

    Do Revitu 2021 (vrátane) bol workflow, ktorým urobíme analýzu záťaží vykurovania a chladenia nasledovný:

    Po nadefinovaní všetkých potrebných priestorov, vrátane ich parametrov klikneme na kartu Ribbonu Analyzovat a v kategórií Zprávy a výkazy na tlačítko Zátěže vytápění a chlazení

    V dialógovom okne, ktoré sa nám otvorí, vidíme v jeho ľavej časti zmenšený, dynamický náhľad celej našej budovy, vrátane všetkých definovaných priestorov a zón a v pravej časti máme 2 záložky. Na záložke Obecné si nadefinujeme základnú charakteristiku budovy (akou je typ budovy, lokalita, trieda tesnosti a iné) a na záložke Detaily si ešte vieme znovu skontrolovať, prípadne upraviť jednotlivé zóny a priestory alebo ich analytické povrchy a ich nadefinované parametre.

    Potom stačí už iba kliknúť na tlačítko Vypočítat a Revit nám za pár sekúnd vygeneruje Výkaz záťaží vykurovania a chladenia s detailnými informáciami o energetickej a tepelno-technickej náročnosti budovy, vrátane jednotlivých jej zón a priestorov.

    Okrem toho nám však automaticky vypočíta a vyplní viaceré parametre, jedným z ktorých je spomínaný vypočítaný potrebný prívod čerstvého vzduchu za hodinu pre daný priestor. Na základe jeho hodnoty teraz vieme presne nadimenzovať výustky vzduchotechniky a ich prietoky.

    Od Revitu verzie 2022 sa však workflow pre výpočet energetických analýz značne zmenil. Totižto doteraz využíval Revit pri výpočtoch záťaží vykurovania a chladenia metódu RTSM (Radiant Time Series Method), ktorá bola mierne konzervatívnejšia a menej presná ako nová metóda výpočtov energetických analýz budovy, predstavená v Revite od verzie 2022. Táto nová metóda sa volá HBM (Heat Balance Method) a poskytuje ďaleko presnejšie výsledky energetických výpočtov. Workflow, pre vygenerovanie takýchto analýz v Revite 2022 je nasledovný:

    Pokiaľ máme zadefinované priestory, prípadne zóny s požadovanými vstupnými parametrami, na karte Ribbonu Analyzovat využijeme nástroje v kategórií Energetická optimalizace. Najskôr je potrebné kliknú na Energetická nastavení, kde si vyberieme najmä režim analytického modelu, prípadne máme možnosť prekliknúť sa do pokročilejších nastavení energetických a tepelno-technických parametrov budovy. 

    Následne je potrebné vytvoriť energetický model budovy, čo sa robí rovnomenným tlačítkom. Po jeho vygenerovaní nám Revit automaticky otvorí 3D pohľad analytických priestorov, ktoré obsahujú viaceré užitočné, informatívne, tepelno-technické, čí energetické parametre, avšak niektoré hodnoty týchto parametrov sú zatiaľ nevypočítané. 

    Aby sme dostali tieto hodnoty, musí prebehnúť najskôr výpočet spomínanou metódou HBM, čo urobíme kliknutím na Analýza systému, kde vyberieme pracovný postup analýzy a spustíme výpočet. 

    Keďže, ako som spomínal, nová výpočtová metóda HBM je ďaleko presnejšia, tak aj výpočet trvá o niečo dlhšie. Dobrou správou je, že tento výpočet prebieha na pozadí a vy sa zatiaľ môžete v rámci Revitu venovať inej činnosti. Po ukončení výpočtu Vám v pravom spodnom okne Revitu vyskočí notifikácia. Následne sa automaticky vygeneruje report, ktorý nájdete v prehliadači projektu v časti Výkazy -> Analýzy. Štýl tohto výkazu je možné prepnúť v inštančných vlastnostiach na Podrobný, čím získame výkaz s obrovským množstvom informácií ohľadom energetických a tepelno-technických vlastností budovy.

    Okrem toho sa nám v analytických priestoroch vyplnili predtým nevypočítané parametre a ak by sme hľadali napr. vyššie spomínaný vypočítaný potrebný prívod čerstvého vzduchu za hodinu pre daný priestor, tak obdobný parameter sa teraz nazýva Tok vzduchu v oblasti.

    Či teda používate starší Revit, alebo jeho najnovšiu verziu, podľa týchto postupov by ste mali byť schopní vedieť zrealizovať potrebné energetické výpočty či analýzy.


Video:

Komentáře