Varianty návrhov v Revite

    Jednou zo základných funkcií programu Revit, avšak mnohými užívateľmi prehliadanou, sú tzv. varianty návrhov – spôsob, akým mať v rámci jedného projektu / modelu viacero variant určitých konštrukcií, objektov, či súborov konštrukcií.

    Názorným príkladom môžu byť napr. rôzne farebné varianty fasády, viaceré typy konštrukčných vrstiev zelených striech, rozostavenie, či druhy zariaďovacích predmetov, viaceré materiálové charakteristiky nábytku či napr. v  našom príklade viaceré konštrukčné a materiálové typy zábradlia na schodisku.

    Tieto varianty vieme následne veľmi efektívne odprezentovať či už klientovi alebo investorovi.

    Na obrázku, ktorý môžete vidieť vyššie sa nachádza 1 výkres Revitu, do ktorého sú vložené 3 identické 3D pohľady, ktoré sa líšia len zobrazeným variantom zábradlia na schodisku. Môžete teda vidieť lankové zábradlie, zábradlie zo sklenených blokov a zábradlie tvorené oceľovými stojkami.

    Varianty návrhov sa v Revite nastavujú na karte Ribbonu Správa po kliknutí na tlačítko Varianty návrhu. V dialógovom okne, ktoré sa po kliknutí na toto tlačítko otvorí môžeme vidieť sekciu Sada variant a Varianta

    Najskôr je potrebné si vytvoriť sadu variant, čo môže byť určitý celok alebo typ konštrukcie, napr. schodisko, balkón, fasáda, konferenčný stôl a v našom prípade napr. zábradlie schodiska. Následne pre túto sadu variant pridáme konkrétne varianty návrhu, teda v našom prípade lankové zábradlie, sklenené zábradlie a stojkové zábradlie.

    Po definovaní sád variant a konkrétnych variant návrhov prejdeme na priradenie jednotlivých konštrukcií alebo ich častí ku konkrétnej variante v rámci danej sady. Vyberieme si teda objekt zábradlia schodiska, klikneme na malé tlačítko v strednej spodnej časti Revitu s názvom Přidat do sady a vyberieme sadu a konkrétnu variantu, prípadne viacero variant, ku ktorým chceme tento objekt priradiť.

    Ak pridáme zábradlie len do jednej, konkrétnej varianty, tak v ostatných variantoch sa zábradlie nebude vôbec vyskytovať. Workflow, ktorým priradíme objekt, či konštrukciu, ktorá už je priradená v nejakej variante do inej je nasledovný:

    Vyberieme predmetný objekt, ktorý následne skopírujeme, prepneme sa do varianty návrhu, do ktorej chceme tento objekt pridať (toto realizujeme výberom aktuálnych variant v strednej spodnej časti Revitu) a následne v tejto variante vložíme objekt zo schránky zarovnaný na rovnaké miesto a zmeníme jeho typ, prípadne akékoľvek iné vlastnosti (hodnoty parametrov, trajektóriu, profil a pod.) podľa potreby tej danej varianty návrhu.

    Teraz, keď sa budeme prepínať medzi jednotlivými variantami návrhov, tak sa bude zobrazovať vždy konkrétny typ konštrukcie s konkrétnymi nastaveniami pre konkrétny variant návrhu.

    Ak sme prepnutý  v určitej variante návrhu, tak defaultne vieme vyberať len objekty, ktoré do tejto varianty patria. Toto nastavenie sa dá samozrejme zmeniť odškrtnutím voľby na tlačítku Vyloučit varianty / Pouze aktivní.

    Ak máme vybrané zobrazenie tzv. Hlavného modelu, tak sa zobrazuje variant návrhu, ktorý je nastavený v danej sade ako primárny. Toto nastavujeme v dialógovom okne Varianty návrhu rovnomenným tlačítkom.

    Zobrazenie konkrétnych variant v konkrétnych pohľadoch môžeme meniť aj pomocou nastavenia vo vlastnostiach prepísania viditeľnosti / zobrazenia v kategórií Varianty návrhu.

    Nástroj Varianty návrhu, ktorý sme si v tomto článku stručne vysvetlili môžeme použiť na efektívne odprezentovanie viacerých typov či druhov konštrukcií v rámci jedného projektu, napr. aj na jednom spoločnom výkrese.

Komentáře