Použitie parametra Revitu Počet (Count) vo vzorcoch výkazov

    Potrebovali ste niekedy použiť vo výkazoch BIM aplikácie Autodesk Revit parameter POČET („COUNT“), ktorý ste ale chceli použiť vo výpočtových vzorcoch výkazov ako je napr. vynásobenie nejakého iného parametra týmto parametrom Počet, alebo prenásobenie samotného parametra Počet nejakým koeficientom?

    Ak áno, tak ste určite veľmi rýchlo zistili, že akonáhle potrebujeme tento parameter POČET vo vzorcoch použiť, nemáme ho k dispozícií, resp. Revit natívne nevie pracovať s týmto systémovým parametrom vo vlastných vypočítaných vzorcoch výkazov.

    Príkladov, kedy by sa nám použitie parametra Počet vo vlastných vzorcových parametroch výkazov mohlo hodiť, je hneď niekoľko. Uvediem príklad prenásobenia kusovníka tvaroviek TZB inštalácií určitým koeficientom, aby sme dostali celkové množstvo aj s určitou rezervou.

    Ako teda obísť systémové správanie programu Revit, ktorý nám neumožňuje použiť parameter počet vo vzorcoch výkazov?

    Najskôr si vytvoríme pomocný vypočítaný parameter, ktorý nazveme napr. Počet (vlastný), jeho typ bude Číslo a do vzorca zadáme jednoducho číslo 1.

    Následne bude Revit zobrazovať pre každú jednu položku vo výkaze v tomto parametri vždy hodnotu 1. V podstate to isté, ako je systémový parameter Počet bez zaškrtnutej voľby Zobrazit každou instanci, ale s tým rozdielom, že tento nový vlastný pomocný parameter už vieme využiť vo vzorcoch.

    Vytvoríme si teda nový vypočítaný parameter – Počet (s rezervou), takisto typu Číslo a do vzorca zadáme:

      • [POČET (vlastný)] * nejaký koeficient, napr. 1.3.

    Aby sa nám vo výkaze zobrazovali medzisúčty jednotlivých položiek výkazu, ktoré sú zoskupené podľa určitého parametra, tak je potrebné ešte vo vlastnostiach výkazu na záložke Formátování vybrať parametre Počet a Počet (s rezervou) a zapnúť vypočítavanie ich súčtov.

    Na záložke Seřazení/Seskupování ešte zapneme zobrazovanie celkových súčtov v zápatí.

    Ak nechceme, aby nám parameter Počet (s rezervou) zobrazoval počty kusov v desatinných číslach, tak na záložke Formátování vyberieme tento parameter -> Formát pole -> vypneme výchozí nastavení -> jednotky prepneme na Dané a nastavíme zaokrúhľovanie na 0 desatinných miest.

    Týmto jednoduchým trikom viete suplovať systémový parameter Počet aby sme s ním vedeli pracovať aj v iných parametroch.

Videoukážka:


Komentáře