Filtre zobrazenia fáz a ich export do DWG

    Užívatelia, ktorí využívajú v Revite nástroje na fázovanie projektu, určite narazili na „obmedzenie“, ktoré nám umožňuje meniť grafiku konštrukcií priradených k jednotlivým filtrom fáz len globálne. Toto nastavenie nájdete na karte ribbonu Správa pod tlačítkom Fáze a na záložke Přepsání zobrazení.

    Kombináciou priradenia konkrétnych hodnôt pre fázu vytvorenia a fázu demolácií jednotlivým konštrukciám vieme určiť, v ktorej fáze projektu bola konkrétna konštrukcia vytvorená, či bola existujúca alebo len ešte bude budovaná v neskoršej fáze, či bola, je, alebo bude demolovaná alebo dokonca či sa jedná o dočasnú konštrukciu (má priradenú rovnakú fázu vytvorenia aj demolovania).

    Aby sme potom ľahko vedeli tieto konštrukcie v projekte odlíšiť, tak po prepnutí sa do dialógového okna Fázováni (po kliknutí na spomínané tlačítko Fáze na karte ribbonu Správa) si najskôr na záložke Filtry fází vytvoríme alebo upravíme požadovaný filter fáz, v ktorom nastavíme, ako sa majú zobrazovať nové, existujúce, dočasné, či demolované konštrukcie, či ich zobrazenie bude defaultné (teda „podle kategorie“), alebo sa nebudú v danom filtri zobrazovať vôbec, alebo naopak ich zobrazenie bude presne zadefinované – prepísané a toto prepísanie grafiky potom nastavujeme na ďalšej spomínanej záložke – Přepsání zobrazení.

    Celé nastavenie prepísania zobrazenia je však globálne, čo znamená, že v rámci tohto nastavenia nevieme meniť grafiku filtrov fáz zvlášť pre jednotlivé pohľady projektu. 

    Ak takúto zmenu grafiky filtrov fáz požadujeme nastaviť jednotlivým pohľadom separátne, pomôcť si musíme niečím, čo v Revite nazývame Filtre pohľadov

    Pomocou filtrov pohľadov vieme meniť grafiku nielen jednotlivých kategórií elementov v Revite, tieto filtre nám umožňujú vytvárať pravidlá na základe jednotlivých parametrov daných objektov a na základe splnenia podmienok pre takto definované pravidlá potom vieme meniť ich grafiku exkluzívne pre daný pohľad, v ktorom príslušné filtre pohľadov aplikujeme.

    V pohľade, v ktorom chceme zmeniť globálne nastavenie grafiky filtrov fáz si aktivujeme dialóg prepísania viditeľnosti a zobrazenia (karta ribbonu Pohled -> tlačítko Viditelnost/zobrazení) a preklikneme sa v ňom na záložku Filtry. Na tejto záložke následne stlačíme tlačítko Upravit/Nové..., čím otvoríme ďalšie dialógové okno nastavenia filtrov zobrazenia.

    V jeho ľavej časti vytvárame, duplikujeme, premenovávame, či vymazávame konkréte filtre zobrazenia, v strednej časti priraďujeme konkrétnemu filtru jednu alebo aj viacero kategórií konštrukcií ktorej / ktorých sa má filter zobrazenia týkať a v pravej časti potom definujeme konkrétne pravidlá, ktoré keď budú splnené, tak filter zobrazenia sa aktivuje.

    Vieme vyberať spomedzi všetkých parametrov vybranej kategórie objektov, či už systémových alebo aj vlastných a pre každý vybraný parameter nastavujeme matematickú operáciu (rovná sa, je väčšia, je menšia, obsahuje, neobsahuje a pod.) a konkrétnu hodnotu parametra, ktorá ma byť splnená. Pravidiel môžeme vytvárať aj niekoľko a filtru zobrazenia nastaviť, či majú byť splnené všetky bez výnimky (podmienka „AND“) alebo stačí, že bude splnené niektoré z definovaných pravidiel (podmienka „OR“).

    Pri výbere parametrov vidíme, že máme možnosť vybrať si aj parametre Fáze vytvoření a Fáze demolice.

    Vytvorením požadovaných filtrov v kombinácií s týmito dvomi parametrami vieme prepísať grafiku filtrov fáz na lokálnej úrovni (pre konkrétny pohľad).

    Po potvrdení dialógového okna, v ktorom sme si filtre vytvárali, je ešte nutné tieto filtre pridať do predmetného pohľadu a zmeniť im prepísanie grafiky podľa požiadaviek pre daný pohľad.

    Tým, že sú filtre zobrazenia exkluzívne pre daný pohľad, tak ich vieme priraďovať rôznym pohľadom zvlášť a zvlášť im meniť aj prepísanie grafiky. Samozrejmosťou je pridanie týchto filtrov aj do šablón pohľadov.

    Ak si týmto alebo obdobným spôsobom pripravíme pohľady, ktoré chceme následne exportovať do DWG, v nastaveniach exportu DWG si vieme nastaviť, či budú mať vytvorené DWG hladiny grafiku (farbu, typ čiar, hrúbku čiar) podľa globálneho nastavenia exportu, alebo si budú preberať grafiku z konkrétnych pohľadov.

    Klikneme sa Soubor -> Export -> Formáty CAD -> DWG a prejdeme do nastavení samotného exportu kliknutím na malé tlačítko s tromi bodkami s názvom Upravit nastavení exportu.

    V tomto okne vieme detailne nastaviť priraďovanie konkrétnych DWG hladín konkrétnym kategóriám Revitu, mapovať čiary, šrafy, či texty a ak chceme DWG vyexportovať s nastavením takej farebnosti, akú máme nadefinovanú v pohľade, tak na záložke Barvy aktivujeme tretiu voľbu – Určené v pohledu.

    Nastavenie exportu potvrdíme, klikneme na tlačítko Další a predmetné DWG si uložíme.

    Po otvorení môžete vidieť, že DWG súbor sa vyexportoval korektne so zachovaním nastavenia prepísania zobrazenia konkrétnych fáz projektu tak, ako sme si to nastavili v exportovanom pohľade pomocou filtrov fáz.
Videoukážka:Komentáře