Smart Documentation – Snadná tvorba výkresů v Revitu

Vývoj technologií významně ovlivňuje i stavebnictví. Stavby se stávají mnohem komplikovanější a plné technických zařízení. Zvětšují se také požadavky z hlediska norem, požadavky státní správy i požadavky investorů. K tomu, abychom byli konkurenceschopní, efektivní a schopni samotnou stavbu správně navrhnout, postavit a provozovat, je nutné vytvářet stále složitější a komplexnější projektovou dokumentaci.

Dnešním standardem a budoucností je BIM a s tím spojený Revit. I v době digitalizace stále potřebujeme vytvářet podrobnou 2D projektovou dokumentaci. To znamená, že velké množství času a lidských zdrojů musí být vyčleněno na práci spojenou s přípravou výkresů. 

I v oblasti tvorby přípravy projektové dokumentace je možné uplatnit automatizované postupy, ulehčit si neustále se opakující práci, eliminovat hodiny klikání a stát se tak efektivnější. 


Rychlé generování mnohonásobných pohledů včetně kót a popisů

Abychom mohli v Revitu vytvořit dokumentaci, musíme nejprve vytvořit pohled na část konstrukce, kterou chceme zobrazit. Standartní nástroje Revitu můžeme rozšířit, a tak eliminovat zdlouhavé klikání a nastavování pohledů. 
Funkce „Views“ z doplňku Smart Documentation poskytují automatizované nástroje pro tvorbu pohledů. Tvorba pohledů je řízena na základě konfigurací. Pravidel, která uživatel může přesně definovat podle požadovaného druhu a účelu pohledů. Podle těchto pravidel se novým pohledům přiřadí typ pohledu, natočení, šablona pohledu, pravidla pro generování kót nebo popisů.   


Dvě kliknutí stačí k vygenerování skupiny pohledů na vybrané prvky modelu. Můžeme například vygenerovat pohledy na stěnu, a tyto pohledy pak použít jako podklad pro vyztužování železobetonových konstrukcí. Bez dalších úprav mohou takové pohledy vypadat jako na obrázku níže. Jednoduchá úloha, ale kolik času by nám zabralo vytvořit takové pohledy pomocí standartních funkcí Revitu? A co v případě desítek nebo stovek stěn? Podobný postup může použít při tvorbě spárořezů, při tvorbě pohledů na sestavy revizních dvířek nebo rozváděčů atd... Generovat můžeme pohledy, které budou také obsahovat automaticky generované kóty a popisy. Stačí v konfiguraci přiřadit správné konfigurace pro kótování a popisování. Výsledek může vypadat jako v případě dřevěného rámu na obrázku. Způsobů využití je mnoho, záleží na konkrétních požadavcích a způsobu práce uživatele.
Snadné generování sestav 

V Revitu můžeme více prvků sdružit do sestavy. Prvky budou seskupeny v jednom celku. Výběrem sestavy je možné vybrat všechny prvky najednou. Kopírováním nebo vkládáním můžeme vytvářet identické instance a hromadně je také upravovat. Smart Documentation rozšiřuje možnosti práce se sestavami. Při tvorbě sestav můžeme generovat pohledy, které jsou automaticky orientovány na hlavní prvek sestavy. Konfigurace pro nastavení nově generovaných pohledů nabízí podobné možnosti jako funkce „Views“. Navíc nabízí možnosti pro nastavení automaticky generovaných výkresů, které jsou generovány na základě vybraného vzorového výkresu. Funkce „Assembly views“ například umí rozpoznat prvky, pro které je vybraný prvek hostitelem a přidat je do sestavy. Není tak nutné ručně vybírat všech částí sestavy. 


Předem definované kótování – méně klikání a výběru referencí

Pro kótování nabízí doplněk Smart Documentation celou řadu nástrojů. Vytvořit obvodové kóty objektu v půdoryse během několika vteřin? Snadno proveditelné s funkcí „Preselected Wall Dimensioning“. Tato funkce umožní vytvořit několik řetězců kót, každý řetězec na základě vlastního pravidla. Díky tomu je možné hromadně vytvořit skupinu kót. Například kóty pro obvodové stěny – řetězec pro otvory ve stěně, zakótovat polohu vzhledem ke koordinačním osám, zakótovat koordinační osy a vytvořit celkovou kótu.


Pomocí nástroje „Quick Dimensioning“ můžeme vytvářet kótovací řetězce ve vybraném řezu. V konfiguraci nastavíme, které prvky mají být zohledněny při kótování, pak stačí určit počátek a konec kótovacího řetězce. Prvky na spojnici mezi vybranými body budou automaticky zakótovány.

„Predefined dimension“ automaticky vygeneruje kóty ve vybraném pohledu. Například dokáže vygenerovat kóty pro dřevěný rám – viz obrázek výše, dokáže zakótovat polohu vzduchotechnických vyústek nebo svítidel k nejbližším stěnám. Kóty dokáže vytvořit i k prvkům z připojeného modelu. 
Při úpravách modelu v Revitu, často dochází k odpojení referencí kót. To má za následek odstranění některých kót. Při změně viditelnosti v pohledu – zneviditelnění prvků – může také dojít k zneviditelnění části řetězce. Oprava bývá velmi pracná a jednodušší je vytvořit kóty znovu. Automaticky generované kóty šetří čas a zaručí přesnost kót. Automatický výběr referencí předchází problémům s jejich nesprávným výběrem a umožní spojovat již vytvoření řetězce do jednoho.

Podrobné možnosti třídění, číslování a značení.

Značení, číslování, třídění a klasifikace prvků je důležitá část přípravy projektové dokumentace a BIM modelu. Smart Documentation obsahuje funkce pro přečíslování os, hromadné číslování prvků, automatické určení výšky, automatické rozpoznání orientace dveří, automatické rozpoznání zrcadlení, automatické vyplnění souřadnic, nebo automatické určení orientace prvku vůči světovými stranám. 
Pro číslování prvků modelu je možné vytvářet komplexní pravidla. Číslovat můžeme hromadně v celém modelu, výběrem jednoho prvku po druhém nebo spustit více pravidel pro číslování najednou.
Dělat všechna číslování a značení manuálně je pracné, zdlouhavé a poskytuje velký prostor k chybám. Pokud navíc dojde ke změnám v projektu, můžeme začít znovu od začátku…
 

Generování tvarů výztuže a QR kódů

Nástroj pro generování tvarů výztuží vygeneruje obrázky tvaru výztuží, které je možné přidat do výkazu výztuží a připravit tak podklad pro výrobu. 
Pro přesnou identifikaci prvků při výrobě, během dopravy a výstavby skvěle poslouží unikátní QR kódy. Smart Documentation umožní vygenerovat tyto unikátní QR kódy pro jakýkoliv prvek modelu a zapsat do nich libovolná data. 


Legendy, výpisy a tabulky excelu

Pro své výkresy můžete potřebovat také legendy, které obsahují komponenty legendy – grafická reprezentace prvku. Většina uživatelů Revitu standartně pracuje tak, že celou tabulku nakreslí ručně a pak ručně umístí všechny komponenty legendy a textová pole.
Pomocí funkce "Create/Edit Legend" aplikace Smart Documentation stačí vytvořit základní rozvržení tabulky, tak aby aplikace dokázala určit, kam má umístit textová pole a součásti legendy. Při tvorbě legendy pak stačí definovat vlastní seznam prvků, které má legenda obsahovat. Zbytek tabulky se vygeneruje tak, že textová pole se nahradí vybranými hodnotami parametrů.
 

Chtěli jste někdy importovat tabulky do Revitu a umístit ji na výkres? Tabulku s parcelními čísly, tabulku s výpočtem nebo skladbu konstrukce, která byla vytvořena v Excelu? Odpovědí na tyto otázky může být funkce „Import Data From Excel“. Velmi snadno a rychle může být tabulka excelu importována do projektu v Revitu. Aplikace sama pohlídá, zda nedošlo ke změně tabulky a případně umožní načíst změny.

 

Správa a tvorba výkresů.

Samotná tvorba jednotlivých výkresů, umísťování pohledů, legend a výkazů na výkres zabere velké množství času. Smart Documentation nabízí dva způsoby, jak vytvořit nový výkres. První je pomocí funkce „Distribute Views on Sheet“, aplikace vygeneruje tolik výkresů, kolik je potřeba k umístění vybraných pohledů se zadanými vzdálenostmi mezi pohledy a okraji výkresu.

Dalším způsobem, jak vytvořit výkresy, je podle šablony výkresu. To může být velmi užitečné pro vícepatrové objekty. Stačí vybrat pohledy, které mají být umístěny na výkres a vybrané pohledy namapovat podle zvolené šablony. Již vytvořené výkresy můžeme duplikovat, kontrolovat a doplňovat údaje v rohovém razítku.
 

Aplikace Smart Documentation je vhodná pro všechny stavební inženýry, projektanty a architekty pracující v Revitu, kteří jsou zodpovědní za technickou dokumentaci, výkresy a jejich obsah. Díky nástrojům aplikace Smart Documentation je možné efektivně připravit projektovou dokumentaci a ušetřený čas věnovat skutečným problémům.

Smart Documentation - video


Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách Smart Documentation.

V případě zájmu o bližší informace či nákup softwaru AGACAD Smart Documentation prosím kontaktujete obchodní oddělení Arkance Systems.

Komentáře