Autodesk Navisworks 2024 - novinky

Bola uvedená nová verzia koordinačnej aplikácie Autodesk Navisworks s novými funkciami pre načítanie dát, meranie, export, reportovanie a prácu s cloudovými projektmi. Opäť je súčasťou softvérového BIM design balíka Autodesk AEC Collection.

NOVÉ FUNKCIE A VYLEPŠENIA VERIE 2024

 • Podpora zarovnávania infraštruktúrnych projektov
 • Merací nástroj jedného bodu
 • Vylepšenia načítavania súborov DWG
 • Možnosti reportov pohľadov
 • Možnosti exportu FBX
 • Centrum správ
 • Podpora materiálov Autodesk - Navisworks Freedom
 • Prepojené Navisworks workflow
  • Navisworks dáta spravované v cloude – Navisworks 2024
  • Nový algoritmus detekcie kolízii (Clash V2 Engine) – ACC / BIM Collaborate
  • Koordinačné priestory s deaktivovanou automatickou kontrolou kolízií – ACC / BIM Collaborate
  • Vylepšenia UX pre otváranie cloudových modelov – Navisworks 2024
  • Hromadné vytváranie vád – Navisworks 2024PODPORA ZAROVNÁVANIA INFRAŠTRUKTÚRNYCH PROJEKTOV
 • Zobrazenie, navigácia sa a využívanie údajov o zarovnaní z koridorov Civil 3D pre zlepšenie kontroly infraštruktúrnych projektov
 • Zobrazenie zarovnaní projektov Civil 3D z DWG/NWC a ich otváranie pomocou Koordinácie Modelu (Model Coordination)
 • Zobrazenie zarovnaní a staničenia
 • Krokovanie alebo jazda pozdĺž zarovnania, rezových rovín, či intervalov staničenia
 • Meranie umiestnenia bodov vzhľadom na aktívne zarovnania
Navisworks odteraz rozumie zarovnaniam infraštruktúrnych projektov Civil 3D, ktoré môžu užívatelia využiť v rámci ich workflow. Užívatelia môžu túto funkciu využiť na zobrazenie staničení alebo priečnych rezov koridorov Civil 3D. Toto je skvelá pomôcka pri meraní a orientácii relatívnej ku konkrétnemu zarovnaniu.


MERACÍ NÁSTROJ JEDNÉHO BODU
 • Identifikácia súradníc jedného bodu v modeli s dodatočnými dátami ohľadom odsadenia
 • Nový nástroj na meranie pre jeden bod
 • Meranie umiestnenia bodov vzhľadom na aktívnu rovinu staničenia alebo priesečník osnovy stavebných projektov
 • Jednoduché kopírovanie údajov do schránky (Windows Clipboard)
Tento nový nástroj umožňuje užívateľom identifikovať jeden bod a extrahovať súradnice jeho polohy (sever, východ, nadmorská výška, staničenie, posun). Je to doplnkový nástroj k ostatným meracím nástrojom Navisworks, ktoré v súčasnosti existujú. Umožňuje užívateľom extrahovať presný bod vzhľadom na infraštruktúrne projekty za účelom vyextrahovania potrebných dát.

VYLEPŠENIA NAČÍTAVANIA SÚBOROV DWG
 • Podpora vlastností Ubiquity a možnosť kontroly konverzie prekrytí
 • Ubiquity je pokročilý systém vlastností v AutoCAD, ktorý využíva napríklad Advance Steel a aplikácie tretích strán pre správu vlastných užívateľských dát a vlastností
 • Možnosť vybrať si, či chcete konvertovať prekrytia pri načítavaní súborov DWG (podobne ako pri konvertovaní externých referencií)
Užívatelia môžu zapnúť alebo vypnúť prekrytia zo súborov DWG, ktoré boli pridané do modelu. Funkcia prepínania umožňuje zákazníkom spravovať, ako bude model zobrazený a môže znížiť množstvo údajov zahrnutých v modeli.

MOŽNOSTI REPORTOV POHĽADOV (Viewpoint reports)
 • Kontrola obrázkov zahrnutých v exportovaných reportov pohľadov (Viewpoint reports)
 • Nastavenia úrovne antialiasingu (vyhladzovania hrán) na 2, 4, 8, 16, 32 alebo 64 prechodov
 • Výber medzi formátom obrázkov JPG alebo PNG
 • Nastavenie výšky a šírky exportovaných obrázkov
K dispozícii sú ďalšie možnosti a nastavenia exportu pohľadov. Navisworks umožňuje užívateľom vytvárať pohľady v rámci modelu. Užívatelia si teraz môžu prispôsobiť výstup a parametre obrázkov. To im umožní väčšiu kontrolu pri definovaní výstupných nastavení a formátov, podľa potreby.

MOŽNOSTI EXPORTU FBX
 • Nastavenie optimalizácie exportu do formátu FBX (on/off)
 • Predvolené nastavenie je optimalizovaný export (opätovné použitie duplicitnej geometrie). Navisworks prečíta tieto dáta zo súboru FBX a replikuje duplicitné inštancie
 • Iné programy od Autodesku (napr. Maya) nereplikujú duplicitné inštancie. Možnosti takejto optimalizácie exportu sa dajú vypnúť (v prípade, ak chcete exportovať duplikáty ako samostatné položky).
Zákazníci si môžu zvoliť optimalizovaný export modelu do súboru FBX alebo túto optimalizáciu vypnúť. Umožní im to oddeliť exportované duplicitné položky.

CENTRUM SPRÁV
 • Integrácia Centra správ poskytuje zvýšenú prehľadnosť prípadných chybových hlášok a upozornení.
 • Hlásenie o chýbajúcich Object Enablers pri načítaní DWG súborov
 • Hlásenie zlyhania načítania vlastností zo súborov MDB2 pri otváraní VUE súborov s výzvou na inštaláciu nástroja Microsoft Access Database Engine alebo balíka Microsoft Office.
 • Hlásenie, pokiaľ dôjde k zlyhaniu načítania pluginov (doplnkov) z Autodesk App Store
Centrum správ poskytuje dodatočné upozornenia a chybové hlášky, ktoré užívateľom pomôžu s koordináciou podrobností modelu. Dôjde k identifikácii chýbajúcich Object Ennablers, čo užívateľom pomôže určiť absenciu kriticky dôležitých dát. Do nového Navisworks bolo pridaných aj niekoľko ďalších upozornení, ako napríklad nenačítané vlastnosti a chýbajúce pluginy (doplnky) Autodesk App Store.

PODPORA MATERIÁLOV AUTODESK – NAVISWORKS FREEDOM
 • Zobrazenie Autodesk Materiálov pri prezeraní NWD súborov v Navisworks Freedom
 • Systém Autodesk Materiálov nie je inicializovaný v Navisworks Freedom
 • Všetky materiály zahrnuté v NWD súboroch sú zobrazené / vyrenderované korektne
V predchádzajúcich verziách Navisworks Freedom dochádzalo pri prezeraní NWD súborov k nekorektnému správaniu, ktoré zapríčiňovalo, že niektoré Autodesk Materiály chýbali / nezobrazovali sa korektne. Odteraz sa každý Autodesk Materiál zahrnutý v NWD súboroch bude zobrazovať korektne pri prezeraní v Navisworks Freedom.

PREPOJENÉ NAVISWORKS WORKFLOW – Navisworks Coordination Issues plugin a Koordinácia modelu (Model Coordination) v Autodesk Construction Cloud

NAVISWORKS DÁTA SPRAVOVANÉ V CLOUDE – NAVISWORKS 2024
 • Ukladanie a úprava agregovaných pohľadov Koordinačného Modelu (Model Coordination View) priamo z Navisworks
 • Automatická správa NWF súborov
  • zjednodušenie pracovných postupov viacerých užívateľov Navisworks
  • zahrnutie zlučovania dáť Navisworks
  • pri ukladaní pohľadu Koordinačného Modelu (Model Coordination View)
 • Obnovenie dát NWF pri opätovnom otváraní pohľadu Koorinačného Modelu (Model Coordination View)
 • Výzva na zlúčenie NWF dát, pokiaľ tieto dáta nie sú synchronizované s ostatnými užívateľmi Navisworks pracujúcimi na rovnakom pohľade Koordinačného Modelu (Model Coordination View)
Plugin (doplnok) Navisworks Coordination Issues spolu s Navisworks 2024 rozširuje prepojenie s Autodesk Construction Cloud. Poskytuje cloudovú správu dát Navisworks a umožňuje participovanie viacerých užívateľov v jednom pracovnom priestore.
Agregované pohľady Koordinačného Modelu (Model Coordination View) môžu užívatelia uložiť priamo z Navisworks.

NOVÝ ALGORITMUS DETEKCIE KOLÍZIÍ (CLASH V2 ENGINE) – ACC / BIM COLLABORATE
 • Nový nástroj na kontrolu kolízií využívajúci optimalizáciu kolízií na úrovni „delta object-level“
 • Rýchlejšia aktualizácia detekcie kolízií v Koordinačnom Modeli (Model Coordination)
 • V2 je nový algoritmus využívaný na nových projektoch (od novembra 2022)
Algoritmus detekcie kolízií bol vylepšený, aby poskytoval rýchlejšie identifikovanie a zobrazenie kolízií medzi objektmi. Toto vylepšenie šetrí užívateľom čas a zlepšuje funkcionalitu tohto nástroja.


KOORDINAČNÉ PRIESTORY (COORDINATION SPACES) S DEAKTIVOVANOU AUTOMATICKOU KONTROLOU KOLÍZIÍ – ACC / BIM COLLABORATE
 • Možnosť vypnúť automatickú kontrolu kolízii pri vytváraní nových koordinačných priestorov (coordination spaces)
 • Správa na záložke kontroly kolízií (Clashes) upozorňujúca, že detekcia kolízií je vypnutá pre predmetný koordinačný priestor (coordination space)
Modul koordinácie modelu (Model Coordination module) v rámci Autodesk Construction Cloud poskytuje možnosti automatickej detekcie kolízií, ktoré užívateľom pomôžu rýchlo identifikovať potenciálne kolízie v modeloch Autodesk Docs.
V rámci nastavenia Koordinácie Modelu (Model Coordination) môžu užívatelia určiť jeden alebo viacero priečinkov, ktoré sa majú použiť ako koordinačné priestory (coordination spaces). Kolízie budú detegované automaticky v prípade pridania modelov do týchto priečinkov.
Výsledky kontroly kolízií budú zobrazené v intuitívnej tabuľke a vylepšený mechanizmus detekcie kolízií zobrazí výsledky rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.
Užívatelia si môžu vybrať rôzne koordinačné priestory (coordination spaces) pre rôzne účely a typy pracovných postupov.
Bude možné napríklad vypnúť automatickú detekciu kolízii pri vytvorení nového koordinačného priestoru (coordination space), aby užívatelia mohli využívať na kontrolu kolízii len nástroje Navisworks.
V dôsledku toho sa na záložke kontroly kolízií (Clashes) zobrazí správa informujúca o tom, že detekcia kolízií nie je pre tento koordinačný priestor k dispozícii, hoci ostatné nástroje zostávajú dostupné.

VYLEPŠENIA UX PRE OTVÁRANIE CLOUDOVÝCH MODELOV – NAVISWORKS 2024
 • Vyhľadávanie projektov v účte užívateľa
 • Zobrazenie mena „prispievateľa modelu“ (model contributor name), spoločnosti a profilovej fotografie
 • Zmena šírky stĺpcov kvôli zameraniu sa na konkrétne dáta, ako je napr. názov modelu
 • Funkcia „Vybrať všetko“ pre efektívny výber výsledkov vyhľadávania v modeli (alebo pohľade)
Odteraz môžu užívatelia otvárať modely v Navisworks priamo z koordinačných priestorov (coordination spaces) v rámci Koordinácie Modelu (Model Coordination) pomocou pluginu (doplnku) Navisworks Coordination Issues.
Užívatelia môžu vyhľadávať projekty v rámci vybraného účtu.
Meno prispievateľa, spoločnosť a profilové fotky sú odteraz k dispozícii a zobrazujú posledný prístup užívateľa a čas poslednej aktualizácie modelu.
Veľkosť stĺpcov môže byť zmenená, kvôli zameraniu sa na detaily modelu. V prípade skrátených názvov sú k dispozícii Nápovedy (tooltips).

HROMADNÉ VYTVÁRANIE VÁD – NAVISWORKS 2024
 • Automatické vytváranie vád viacerých kolízií v Navisworks
 • Z jednej alebo viacerých vybraných kolízii alebo skupín kolízií je možné pravým tlačítkom myši vyvolať možnosť „Vytvoriť vadu“ („Create issue“)
 • Vyplnenie polí (napr. príjemca, dátum)
 • Všetky vytvorené vady sú pomenované v poradí podľa údajov zoskupenia
 • Nástroj „Vady“ („Issues“) je ľahko dostupný skrz bočný panel v Autodesk Construction Cloud
Pomocou funkcie detekcie kolízií (Clast Detective) v Navisworks môžu užívatelia vykonávať pokročilú kontrolu kolízií vo viac než 50 súborových formátov.
Navisworks Manage užívateľom umožňuje kontrolovať jednotlivé kolízie v kontexte pre rýchlu identifikáciu a vyriešenie prípadného problému.
Užívatelia majú prístup ku komplexným nástrojom pre zoskupovanie detegovaných kolízií, či podľa hierarchie modelu, špecifických vlastností alebo výškových úrovní.
Skupiny kolízií si môžu užívatelia prispôsobiť pridaním predpony alebo označením dátumom, čo im pomôže usporiadať výsledky týchto kolízií.
Užívatelia možu vytvárať a zdieľať vady v rámci projektového tímu pre zjednodušenie komunikácie počas jednotlivých fáz koordinácie modelov ich projektov.
Užívatelia možu hromadne vytvárať vady z viacerých / hromadných výberov vrátane skupín.
Názvy vád budú odteraz automaticky zahŕňať test kontroly kolízií a názov skupiny a užívatelia môžu doplniť informácie potrebné pre konkrétnu vadu (issue).
Vytvorené vady sú následne dostupné na záložke „Vady“ („Issues“) v Koordinačnom Modeli (Model Coordination), bez ohľadu na to, či boli vytvorené v Koordinačnom Modeli (Model Coordination), v Navisworks, alebo v Autodesk Docs.Komentáře