Typy čar inženýrských sítí v Revitu - liniové rodiny

 Dnes se budeme zabývat vytvářením čar inženýrských sítí pomocí Liniové rodiny. Tato metoda umožňuje vytváření čar inženýrských sítí libovolné délky, bez potřeby používání opakované komponenty Legendy,  která má své omezení v délce čar. 

Zvykněte si kreslit sítě pomocí komponenty modelu, kde nastavíte měřítko výkresu a velikost jednoho symbolu v milimetrech na výkrese. Poté můžete snadno vytvářet čáry sítí tažením mezi dvěma body.

Důležité je zmínit, že čára vždy přesně začíná a končí ve vámi zvolených bodech, což umožňuje precizní vytváření inženýrských sítí. 

Jako první krok v procesu vytváření čar inženýrských sítí pomocí Liniové rodiny je vytvoření rodiny založené na šabloně položky detailů. Pro zvětšení přehlednosti a orientace v rodině se referenční roviny řadí do podkategorií. Tyto roviny ovládají velikost symbolů, roviny jsou kótovány eqidistantní kótou a značeny štítky pro délku symbolu, tak aby byl symbol vždy souměrný na střed.

Celková délka symbolu je také okótována a všechny rozměry symbolu jsou kótovány pomocí štítků. Pro ovládání všech rozměrů symbolu použijte parametry. Tyto parametry jsou vytvořeny jako instanční parametry.

Pro správné vytvoření rodiny jsou také přidány referenční roviny pro šířku. Kótování a vazby referenčních rovin lze přizpůsobit dle vašich zvyklostí. 


Je potřeba přidat vzorce do parametrů, aby váš symbol mohl měnit svou velikost v závislosti na celkové délce. Parametr L01 je nastaven jako 1/4 celkové délky a parametr L02 je nastaven jako polovina L01. Je důležité si uvědomit, že pokud byste měli roviny kótované  jiným způsobem, měli byste přizpůsobit vzorce podle toho. Je důležité otestovat symbol zmenšením na jeho skutečný rozměr, který je v tomto případě asi 50 mm. Pro ověření, zda vše funguje správně.    


Pokud chcete měnit typ čáry v projektu, je potřeba vytvořit novou podkategorii ve „Stylu objektu“ na kartě „Zpráva“. V této podkategorii vytvořte čáry mezi referenčními rovinami. Pro správnou funkčnost je nutné zamknout čáry k referenčním rovinám, což můžete provést například pomocí příkazu "Zarovnat" a zajistit tak konzistenci symbolu. Pokud chcete mít v rámci rodiny   více symbolů, je třeba vytvořit parametr typu "ano/ne", který bude ovládat viditelnost čar.  Vytvořte další rodinu založenou na šabloně obecný model Liniový. Po otevření této šablony vidíte připravenou referenční rovinu a kótu se štítkem pro celkovou délku. Pro vytvoření rodiny si vytvořte dvě referenční roviny mezi začátkem a koncem tažení a zařaďte je do podkategorie. Poté okótujte tyto referenční roviny samostatně a přiřaďte jim štítky, opět vytvořte parametry rodiny nebo použijte sdílené parametry.Aby rodina správně fungovala, je potřeba vytvořit několik parametrů. Začněte s parametrem celého čísla, který udává počet symbolů na celkové délce. 

Dalším potřebným parametrem bude délka symbolu na výkrese v milimetrech.

Měřítko výkresů je velmi důležitým parametrem, který určuje velikost výkresu. Při použití symbolů na výkresech, je důležité si uvědomit, že symboly jsou v měřítku 1:1, což znamená, že po vložení symbolu do projektu bude zvětšen v měřítku, ale vzdálenost mezi jednotlivými symboly zůstane stejná. Pro tento účel potřebujete vytvořit parametr, který bude určovat měřítko výkresů a upravovat vzdálenost mezi symboly. Tento parametr bude číselný a musí být větší než nula.

Nyní k vzorcům. Začněte parametrem I01, který určuje počet symbolů na celkové délce. Tento parametr bude mít vzorec, který bude počítat s délkou čáry, rozměrem symbolů a měřítkem. Vzorec bude vypadat následovně: „Délka / (Rozměr symbolu v mm * Měřítko)“. Pokud by měřítko bylo nastaveno na nulu, nebylo by možné vypočítat hodnotu. 

Parametr L01 udává skutečnou délku symbolu. Délku symbolu, kterou zadáváte do parametru   „Rozměr symbolu v mm“ nemusí být vždy dělitelnou do celkové délky “Délka“. Proto tenhle pomocný parametr, který trochu poupraví vaši zadanou délku symbolu. Díky  tomuto pomocnému parametru bude čára inženýrských sítí vždy začínat a končit ve zvoleném bodě. Parametr L02 je pouze polovina parametru L01. Potřebujete hodnotu poloviny délky symbolu pro umístění prvního symbolu.   

Rodinu symbolu vložte do rodiny obecného modelu Liniového. Rodině ve vlastnostech nastavte, že její délka je asociována s parametrem L01.Rodinu zamkněte k referenčním rovinám na osu rodiny. Opět pomocí příkazu zarovnat. Příkazem pole vytvořte další symboly v řadě, na délce. Nechte zatrhnutou možnost seskupit asociovat a druhou instanci vložte na druhou referenční rovinu. Instanci zarovnejte na referenční rovinu a zamkněte. Vyberte skupinu polí, objeví se vám  dočasná kóta počtu instancí, kótu vyberte a na liště vložte štítek parametru I01.  Nyní už se vám automaticky vkládá počet symbolů podle celkové délky.

Pokud vaše rodin a bude obsahovat více typů symbolů je potřeba vytvořit parametr „ano/ne“ který bude řídit viditelnosti daných symbolů. Parametr je opět potřeba asociovat s vnořenou rodinou. Pokud už máte vytvořené pole je potřeba vybrat a upravit  skupinu.  

Rodinu uložte a změňte Kategorii rodiny, já použil kategorii pozemek. Otevřete projekt a načtěte rodinu do projektu. Nyní už pomocí komponenty můžete kreslit čáry inženýrských sítí. Nezapomeňte, že je potřeba měnit měřítko čáry a nastavit délku jednoho symbolu v mm. Výhoda oproti kreslení pomocí opakované komponenty   je že, opravdu začíná a končí v zadaných bodech.

Kontaktujte Arkance Systems pro příklad takto vytvořeného typu čáry ve formě RFA rodiny ke stažení.


Videoukázka:
Tento článek poskytuje užitečné informace o tvorbě rodin v Autodesk Revit, konkrétně o tvorbě rodin pro čáry inženýrských sítí. Je důležité si uvědomit, že kvalitní a správně navržené rodiny mohou značně usnadnit a zrychlit práci v projektu. Naučit se tvorbu rodin je proto cenné pro každého, kdo pracuje s Autodesk Revit.

Doporučuji se naučit nejen tvorbu rodin pro čáry inženýrských sítí, ale i pro další typy prvků, které často používáte v projektech. To může zlepšit efektivitu vaší práce a ušetřit vám čas a úsilí.

Doufám, že tento článek byl pro vás užitečný a pomohl vám lépe porozumět tvorbě rodin v Autodesk Revit.


Komentáře