Uveden Autodesk Revit 2024 - co je nového?


Je 4. 4. 2023 a tak jako každý rok v dubnu vydává Autodesk novou verzi své BIM aplikace Revit, určenou pro tvorbu architektonických návrhů, TZB prvků, projektování konstrukcí a výstavbu. A jak už tomu u Autodesku bývá, novinka nese futuristické označení 2024 (dle finančního roku). Pojďme se tedy společně podívat na výčet všech vylepšení, která se v nové verzi objevila.

Novinky společné pro celou platformu


Úvodní obrazovka
Ihned po spuštění Revitu si můžeme na úvodní obrazovce všimnout nově přidaných vzorových projektů vytvořených neziskovými organizacemi, které mají demonstrovat nové možnosti Revitu. Najdeme zde kompletní sadu modelů pro architekturu, konstrukci nebo TZB instalace. Dostupné jsou samozřejmě také z nabídky Soubor > Otevřít > Vzorové projekty. Spolu s tím byly aktualizovány i výchozí šablony projektů.

Statistky naší práce
Na úvodní obrazovce nalezneme také v levé liště novou ikonu s názvem Moje přehledy.
Jedná se o statistiku užívání Revitu a poskytující různé další informace jako např. doporučení příkazů a funkcí, tipy pro lepší využití programu a vašeho pracovního času, informace o aktualizacích apod.


Modernizace uživatelského rozhraní Revitu
S novou verzí přišlo i „omlazení“ vzhledu a bylo vytvořeno více než 2000 nových ikon pro světlé i tmavé schéma. Zároveň byl pozměněn také vzhled prohlížeče projektu a některých dialogů.


Tmavý režim
Nově přibyla (pro mnohé toužebně očekávaná) podpora tmavého režimu. Nastavit ho lze v dialogu Možnosti (Soubor>Možnosti>Barvy), kde je nyní pro nastavení barev samostatná karta a lze definovat dvě odlišné sady barev odpovídající světlému a tmavému schématu. Velkým zklamáním tmavého režimu je skutečnost, že je pouze pro uživatelské rozhraní 1. úrovně! Tedy samotné okno programu včetně úvodní obrazovky, paleta Vlastnosti, Prohlížeč projektu, lišta možností, stavová lišta, ovládací lišta, ale jakékoli otevírané nabídky jsou v klasickém světlém režimu. Všechny pohledy a výkresy zůstávají tmavé, výkazy opět světlé. Na kartě Pohled přibyl nový ovládací prvek pro změnu barev kreslicí plochy bez ohledu na zvolené schéma.Upravený vzhled prohlížeče projektu
Prohlížeč projektu opět prošel modernizací, jak grafickou, tak funkční. Do jeho záhlaví bylo přidáno pole pro hledání. Hledání je spouštěno automaticky po zadání klíčových znaků a hledaný výraz je zvýrazněn na všech úrovních hierarchie prohlížeče projektu.


Upravena dialogová okna, aby umožňovala změnu velikosti
U některých dialogových oken nebylo dříve možné změnit jejich velikost. Nyní je možné měnit velikosti oken pro dialog Typy obtisků, Kontrola pravopisu, Indexované poznámky, Nový pohled legendy, Nový pohled schéma/kresba, Nový půdorys, Uložit výběr, Načíst výběr, Úrovně detailu, Půltóny/Podklad, Vytvořit skupinu, Exportovat obrázek, Barevná schémata systémů, Importovat tloušťku čáry, Pracovní rovina, Vložit 2D prvky, eTransmit, Počáteční pohled, ID prvků z výběru a Upravit štítek.

Řazení parametrů typu nebo instance
Dříve byly všechny vytvořené parametry řazeny vždy podle data vytvoření. Nově jsou všechny parametry řazeny vždy podle abecedního pořadí. To platí jak pro parametry typu, tak také pro parametry instance v paletě Vlastnosti. Abecední třídění je aplikováno vždy na každou skupinu parametrů. Vestavné parametry ve skupině to však neovlivní.


Výkazy revizních obláčků
Revizní obláčky přidány jako standardní kategorie. Pro tuto kategorii lze tedy vytvářet v projektu nové parametry instance. Přidána možnost vytvářet výkazy revizních obláčků (standardní výkaz i pomocí tabulky stylů). Revizní obláčky je možné vykazovat jak pro pohledy, tak také pro výkresy.


Definice výšky pro orientované kvádry
Do palety Vlastnosti byl přidán parametr pro ovládání výšky orientovaného kvádru, aby bylo možné snadněji nastavit jeho rozsah.


Hromadné vkládání pohledů na výkresy
Nově je možné umisťovat na výkresy více pohledů nebo výkazů najednou pouze tím, že je v prohlížeči projektu nebo v dialogu Umístit pohled hromadně označíme a všechny přetáhneme na list výkresu. V dialogu Umístit pohled je nyní možné nově v záhlaví také vyhledávat. Pohledy jsou pak na výkres umístěny ke kurzoru jako dlaždice, aby se usnadnilo jejich následné rozmístění na výkrese.


Vylepšené přesouvání pohledů mezi výkresy
Pod rozbalovací nabídkou pravého tlačítka u pohledu umístěného na výkrese nyní nově možnost Přesunout zarovnaný k výkresu... Byla tak vylepšena možnost přesouvat již umístěné pohledy mezi jinými výkresy na stejné místo. Takto lze přesouvat mezi výkresy jednotlivé pohledy, tabulky výkazů, výkazy rozvaděčů, popisky skupin, prvky poznámek, prvky detailů, revizní obláčky a popisky nebo obrázky. Zarovnané pohledy nebo výkazy lze také přesouvat hromadně i mezi jednotlivými výkresy.

Otevření výkresu z pohledu
Pokud je pohled umístěn na výkrese, lze tento výkres rychle otevřít pomocí nabídky pravého tlačítka myši a příkazu Otevřít výkres. Tato možnost byla již dříve dostupná z prohlížeče projektu, ale nyní je integrována přímo do nabídky plochy pohledu. U pohledů, které lze umístit na výkres více než jednou zobrazí Revit upozornění s potvrzením, než otevře všechny dostupné výkresy.

Změna velikosti řádků v tabulce výkazů
Dříve bylo možné na výkrese pracovat především se šířkou sloupců. Výšku šlo měnit jen u řádků s obrázky. Nově jsou u vybrané tabulky na výkrese dostupné parametry pro definici výšky řádku, a to pro všechny řádky, nebo pouze pro ty, které obsahují obrázky. Výška řádku bude automaticky upravena, pokud je text příliš vysoký nebo přesahuje více řádků.


Připojit nebo importovat PDF lze už i v Revit LT
V Revitu 2024 LT je možné již konečně připojit nebo importovat PDF soubory. Tato funkce je také podporována rozhraním Design Automation API (API pro automatizaci návrhů).

Nová aktualizace barevné škály
Do dialogu výběru barev bylo aktualizováno rozhraní barev typu Pantone a RAL a možnosti integrace na zakázku vyrobených barev.


Konzistentní barvy se stylem zobrazení textur
Konzistentní a realistické zobrazení byly od sebe velmi vzdálené a konzistentní nezobrazovalo textury, což vedlo k nutnosti zástupného vytváření textur např. modelovými vzory. V Revitu 2024 byl přidán nový vykreslovací styl s podporou zobrazení textur.


Nová možnost nástroje Zarovnání
Nové chování a nastavení nástroje zarovnání dokáže zarovnat vzory povrchů na prvcích s upraveným tvarem. Vzory lze zarovnat po celém povrchu nebo lze zarovnávat jednotlivé trojúhelníkové plochy.


Možnost uspořádání pořadí 2D prvků i v editoru rodin
Prvky jako vyplněná oblast je nyní možné přenést dopředu nebo dozadu také v editoru rodin před nebo za 3D prvky, stejně jako jsme na to zvyklí v projektech. Ve verzi 2024 je již zobrazení těchto oblastí v projektu i při tisku konzistentní.


Vylepšený export typů rodin
Při exportu typů rodin do textového souboru se nyní exportuje i nový parametr definující označení typu rodiny související s použitými vnořenými rodinami.

Detailnější solární analýza 
Solární analýza může být nyní detailnější, neboť sekvence zobrazení stínů lze definovat nově s přesností 15, 30, 45 nebo 60 sekundových intervalech. V perspektivních pohledech je možné slunce manuálně táhnout po jeho dráze. Nastavení slunce při solární analýze je nyní nově dostupné také přímo z pásu karet. Stíny se nyní automaticky zapínají při provádění solární analýzy. 


Vylepšení propojení Revit a Twimotion
Nástroj pro spuštění modelu v Twinmotionu automaticky vytvoří přímé propojení, takže návrh a vizualizace mohou pokračovat v Twinmotionu. Povolená funkce Automatická synchronizace podporuje automatickou synchronizaci změn z aktivního modelu aplikace Revit do přímého propojení v aplikaci Twinmotion nebo modulu Unreal Engine. Aby bylo možné povolit automatickou synchronizaci, musí být aktivní 3D pohled. Automatická synchronizace je pak přiřazena k tomuto 3D pohledu.


Terén v novém provedení (Toposolid neboli Terénní útvar)
Nově lze vytvářet terén jako Toposolid. Toposurface (původní povrch terénu) již nebude možné v nových verzích vytvářet, pouze ho bude možné prohlížet a upravovat jeho grafické zobrazení. Staré povrchy bude možné převést na nový Toposolid. Toposolid je již objemový prvek (a ne obálka jako doposud), vytváří se pomocí typů a obsahuje základní parametry. Je vhodný pro booleovské operace jako je ořezávání komponentami, objemy nebo prvky na místě. Přeneseně lze říci, že se chová jako jakýkoli hmotný prvek s vrstvami, obdobně jako například podlaha. K vytváření hmotného terénu je možné použít dvou možností. První je načrtnutím jeho hranic a úpravou tvaru a jeho výškových bodů obdobně jako je tomu u zmiňované podlahy nebo spádované ploché střechy. Druhá možnost je využití dat importu ze souborů typu CAD, CSV nebo TXT.


Toposolid je možné vytvořit z původního povrchu terénu
Uživatelé mohou vytvořit Toposolid z vybraného povrchu terénu z minulých verzí, který zůstane ve stávajícím projektu, včetně propojené topografie. Uživatelé budou při převodu upozorněni, aby zvolili přidružené podlaží. Vytvoření nového typu terénu neovlivní původní povrch a oba se pak budou překrývat ale již budou nezávislé. Pro připojené prvky mohou uživatelé podle potřeby znovu hostovat prvky do Toposolid (jako například zábradlí nebo komponenty terénu).
Nástrojem Připojit topografii na kartě Vložit se nyní již vytváří Toposolid. V nastavení připojení lze zvolit podlaží, na které bude hmota vložena a typ rodiny Toposolidu.
Na toposolid lze hostovat uživatelské rodiny založené na podlaží (např. prvky vytvořené na šabloně obecný model podlažní). Na toposolid bez úpravy tvaru lze umístit také např. hranu desky.


Rozdělení terénu - Nyní lze použít standardní nástroj Rozdělit prvek z karty Upravit k volnému rozdělení. Po vybrání terénu se již zakreslí tvar rozdělení pomocí náčrtu. Revit zachovává i po rozdělení dříve přiřazené anotace. Větší z částí rozděleného povrchu si přenechává originální ElementID.

Podoblast Toposolid - Podoblasti se vytváří samostatným nástrojem Částečně oddělit (z kontextové nabídky po vybrání terénu) na povrchu vytvořeném jak náčrtem, tak importem nebo na připojené topografii. Náčrtem zakreslíme na povrchu terénu libovolný tvar a definujeme tloušťku, která nemůže být nulová. V paletě Vlastnosti je pak možné definovat požadovaný materiál. Podoblast kopíruje tvar terénu i po jeho následném upravení.

Výkopy a násypy - Pomocí nástroje Nová úroveň povrchu, tak jako tomu bylo doposud. Pokud porovnávané regiony sdílí stejné hranice, lze je mezi sebou porovnat a zjistit výkopy a násypy. Prvkům povrchu lze také přiřadit různé fáze a pracovat s nimi chronologicky. Výkopy se mohou provádět jednoduše díky ořezání ostatními prvky. Například je možné vytvořit objemový tvar, který poté jednoduše vyřízneme z terénu. Následnou úpravou objemového tvaru dochází k automatické úpravě výkopu v terénu.

Kontrolní body jsou u terénu standardně vypnuté, jelikož se očekává, že obsahuje velké množství těchto bodů (na rozdíl od střech nebo podlah, kde jsou standardně zapnuté). Lze je vypnout nebo zapnout v rozbalovací nabídce směrem dolů na panelu Úpravy tvaru. Anotace umístěné na body, které budou vypnuty zůstanou zachovány. Úprava a nastavení terénu – Funkce související přímo s editací terénu byly z karty Objemy a pozemek odstraněny. Definice terénu je nyní rozdělena do dvou nastavení. Na panelu vytvořit terén je možné směrem dolů otevřít rozbalovací nabídku (původní šipka v rohu odkazující do nastavení terénu je odstraněna). Pokud označíme vytvořený terén v projektu, na kontextové kartě Upravit|Topografie lze obdobným způsobem kliknout na rozbalovací nabídku směrem dolů a otevřít další nastavení. Nastavení vrstevnic je možné definovat podle typů terénu – v nastavení typu je přímo definice zobrazení vrstevnic.

Vylepšení geometrie řezu
Vzhledem k tomu, že se nyní u terénu jedná o hmotné těleso, je možné ho ořezat ostatními hmotnými prvky jako jsou například stěny nebo podlahy, případně i dutými tvary vytvářenými na místě.
Kombinace možností ořezu: Toposolid, stropy, podlahy, Hrany desky, střechy, hrana střechy, okap, Podbití střechy, strukturální základy, Stěny, stěny tvořené tažením, objemová tělesa (ne pro LT). Pro výkopy je možné použít právě objemová tělesa, která nebudou v projektu zobrazena a z terénu je následně odečteme.


Funkce pro spolupráci


Připojení modelů koordinace

Připojení souborů aplikace Navisworks (NWD nebo NWC) uložených lokálně se dalo využít už v předchozích verzích. Nově je možné připojit koordinační modely z cloudové služby Autodesk Docs. Modely ze služby Autodesk Docs lze připojit, aniž by bylo nutné soubor stáhnout. Pohledy propojené ze služby Autodesk Docs používají ke správě přístupu oprávnění ze služby Autodesk Docs, což usnadňuje pracovní postupy spolupráce v případech, kdy je důležitá ochrana duševního vlastnictví.​ Pohledy modelu koordinace jsou zjednodušené reprezentace, které poskytují kontext pro model aplikace Revit. Je možné využít 60+ formátu, které podporuje Autodesk Docs.


Použití bodů uchopení pro modely koordinace

Lze využít pro lepší umístění modelu koordinace, pro měření nebo pro snadnější modelování.


Přístup k vlastnostem objektu modelu koordinace Podobně jako u připojeného modelu Revitu lze nově i u modelu koordinace, připojeného z Autodesk Docs, vybírat jednotlivé objekty a číst jejich vlastnosti.


Správa připojených modelů koordinace

V dialogu Spravovat připojení přibyla nová karta Model koordinace, kde je možné spravovat všechny odkazy na propojené modely.


Správa vyrovnávací paměti cloudového modelu pro spolupráci

V dialogu Možnosti lze definovat cestu ke složce pro využití vyrovnávací paměti cloudového modelu. Pro efektivnější konfiguraci pro více uživatelů mohou správci cestu nastavit v souboru Revit.ini.Funkce pro technické zařízení budovTvorba energetického analytického modelu podle prvků v 3D pohledu 

Pomocí ořezového kvádru, filtrů pohledů a přepsání viditelnosti/zobrazení můžete změnit zobrazení v 3D pohledu a jen viditelné prvky použít pro generování energetického analytického modelu.

Spotřeby a koeficient náročnosti pro elektrické analytické komponenty

Můžete určit klasifikaci zatížení pro každou analytickou zátěž a použít koeficient náročnosti pro elektrické analytické komponenty. Spotřeba energie a proudu se vypočítá pro každou elektrickou analytickou součást a zobrazí se v Systémovém prohlížeči. Pro každou klasifikaci zatížení je možné plánovat celkové zapojení a spotřebu v jednotkách výkonu a proudu.

Definování sad zatížení pro redundantní/neshodné zátěže

Nyní můžete přidat sadu zatížení a nastavit hodnotu Množství jako rezervní, pokud chcete vyloučit neshodná zatížení z výpočtu spotřeby. Např. z důvodu zálohování čerpadel v systému.

Zachování orientace poznámek přidáno k Vyústkám vzduchotechniky

U kategorie Vyústky vzduchotechniky lze nově pro symbol poznámky využít parametr Zachovat orientaci poznámek.


Výpočty průtoku a tlaku pro Díly výroby TZB 

Integrace BIM do výroby se stále zlepšuje a Revit 2024 nabízí nově možnost u dílů výroby (Fabrication Parts) využít výpočty průtoku a tlakové ztráty. Tlaková ztráta je počítána pouze u přímých segmentů dílů výroby. Průtok v propojeném sytému potrubí se přenáší i přes tvarovky dílů výroby. Tlakové ztráty u tvarovek dílů výroby nejsou k dispozici.

Pokud jsou v trase kombinované díly výroby s rodinami Revitu lze využít další novinku pro výpočty, která umožní konzistentní výpočet u takovýchto tras. Pokud by nebyly síťové výpočty povoleny, nebudou se informace o průtoku přenášet z dílů výroby na rodiny Revitu a nebude tedy spočtena ani ztráta tlaku.


Výztuhy potrubí výroby TZB

Na potrubí Dílů výroby (Fabrication Parts) je možné nově umístit rodiny výztuh potrubí. Jsou podporovány čtyřhranné, kruhové a oválné tvary pro vnitřní i vnější výztuhy. Nový příkaz umožňuje ruční umístění a to pouze na přímé kusy. Hostované instance výztuh pak mění svou velikost podle úprav segmentu potrubí.


Tloušťka stěny potrubí jako vestavěný parametr

Tloušťka stěny pro kategorii Trubek jako standardní vestavěný parametr. Lze jej vykazovat, použít v popiscích a filtrech pohledů.Skrývání izolace potrubí a trubek

V předchozích verzích při skrytí potrubí a trubek s izolací zůstala izolace zobrazená. Verze 2024 skryje izolaci spolu s potrubím bez ohledu, který způsob skrytí potrubí nebo trubek použijete.Revit Structure - konstrukce

Detailní tvary výztuže ve výkazech konstrukční výztuže 

Tvary betonové výztuže ve výkazech konstrukční výztuže už nejsou jen statickými obrázky. Nově jsou tvary pro ohýbání výztuže vždy živou reprezentací skutečné geometrie v modelu. Pokud dojde ke změně geometrie výztuže, veškeré informace ve výkazech konstrukční výztuže se aktualizují, včetně grafického zobrazení – Vytažení výztuže. Tvary výztuže jsou viditelné po umístění výkazu konstrukční výztuže na výkres.

Přidání tvaru výztuže do výkazu výztuže 

Tvar výztuže lze jednoduše přidat do výkazu konstrukční výztuže spolu s dalšími parametry – Vytažení výztuže. Obrázek tvaru výztuže se automaticky přizpůsobuje velikosti buňky výkazu. Uživatel má možnost podrobně specifikovat, jak se má tvar výztuže zobrazovat, včetně způsobu popisu jednotlivých segmentů, kótování úhlů, stylu textu a stylu vytažení výztuže.

Výtahy výztuže na výkresech výztuže betonových konstrukcí

Nová funkce umožní vytvářet detailní výtahy tvaru výztuží na výkres hned vedle vyztužované konstrukce. Uživatel má možnost podrobně specifikovat, jak se má tvar výztuže zobrazovat, včetně způsobu popisu jednotlivých segmentů, kótování úhlů, stylu textu a stylu tvaru výztuže. Výtahy výztuže jsou vždy aktuální a odpovídají tvaru výztuže v modelu. 

Chování výtahů výztuže a jejich grafická reprezentace 

Pokud v sadě výztuží existují prvky s proměnnou délkou, je možné vytvořit výtah výztuže pouze pro první prut a zobrazit interval rozměrů pro celou sadu, nebo pro každý prut vytvořit samostatný výtah výztuže s rozměry. Výtah výztuže patří do kategorie poznámek, lze je umístit i mimo ořezovou oblast pohledu a chovají se jako popisek. Pozici vytažení výztuže je možné automaticky zarovnat k referenčnímu prvku a umístit popisek.

Zatížení analytických panelů a prutů ve vybrané oblasti

V předchozí verzi Revitu došlo k přepracování nástrojů pro tvorbu analytického modelu. V Revitu 2024 byly nástroje pro analýzu konstrukce dále vylepšeny, aby poskytovaly ještě lepší výsledky. V nové verzi bude možné zadávat zatížení konstrukce pouze pro konkrétního hostitele, což zajistí kvalitnější model zatížení. 

Zatížení nemusí být omezeno hranicemi panelu. Plošná zatížení lze aplikovat na uživatelem definovanou oblast analytického panelu.

Lineární zatížení může být zadáno buď na celý prut, nebo na určitý segment délky analytického prutu.

Zatížení analytických panelů osamělou silou

Nyní je možné aplikovat zatížení osamělou silou v libovolném přesně definovaném bodě.

Barevné rozlišení a vzor výplně plošného zatížení pro přehlednější zatížení konstrukce 

Nově jsou k dispozici vylepšené možnosti grafického zobrazení zatížení. Při použití plošných zatížení je nyní možné definovat barvu a vzor výplně, což umožní lepší vizualizaci zatížení v rámci různých pohledů. Snadno je tak možné vytvořit půdorys podlaží s aplikovanými zatíženími, která jsou barevně rozlišena a popsána na základě údajů v analytickém modelu.

Díky vylepšenému zobrazení zatížení ve 3D pohledech a škálování zatížení bude možné lépe vizualizovat zatížení v celém modelu. 

Vylepšení interoperability mezi Revit a Robot Structural Analysis 

Vylepšení nástrojů pro přímou výměnu dat mezi Revitem a Robot Structural Analysis. Všechny analytiké prvky vytvořené v nové verzi Revitu je možné přenést pro výpočet do Robot Structural Analysis.

Přizpůsobitelná asociace analytického a fyzického modelu 

Nyní je možné asociovat více analytických panelů nebo prutů k jednomu fyzickému objektu – stěna, podlaha. Fyzický model jedné podlahy můžu být reprezentován několika analytickými panely, jeden spojitý nosník může být asociován s více analytickými pruty. 

Detailní report výsledků pro Automatizaci přípojů 

Novou funkcí pro ocelové konstrukce, je možnost generovat podrobné reporty s výsledky po spuštění funkce Automatizace přípojů. Po spuštění nástroje Automatizace přípojů budou uživatelé schopni snadno zkontrolovat, které přípoje byly vytvořeny, které nebyly vytvořeny a proč. Report je zapsán v jednoduchém textovém souboru, který je generován po každém spuštění skriptu nástroje Automatizace přípojů. V těchto souborech uvidíte podrobná vysvětlení a důvody, proč některé přípoje nebyly vytvořeny. Tato funkce umožní lépe porozumět, jak některá pravidla fungují. 

Zlepšení zabezpečení pro Makra v Revitu

Ve výchozím nastavení je nyní v Revitu zakázáno spouštění maker a uživatel musí povolení pro spuštění maker udělit. Dále bylo přidáno vyskakovací okno s varováním týkajícím se možných bezpečnostních rizik spojených s povolením maker v Revitu.

Nové možnosti zarovnání výztuže volného tvaru k trajektorii

Výztuž rozmístěna podél vybrané trajektorie má nyní nové možnosti zarovnání. Nové možnosti umožní zarovnat výztuž rozmístěnou podél trajektorie zarovnat kolmo nebo vodorovně s vybraným povrchem.

Přepnutí orientace třmínku pro zarovnanou výztuž volného tvaru

Dříve byly ohyby zakončení třmínků umísťovány poblíž definované trasy pro rozmístění třmínků. Změna umístění zakončení třmínků umožní eliminovat kolize výztuže a vrhnout kvalitnější vyztužení betonového prvku.

Revit Generative Design - Dynamo for Revit 2.17 Update

Automatické dokončování uzlů s možností měnit metody vyhodnocení navrhovaných uzlů 

Funkce s názvem Automatické dokončování umožňuje uživatelům porozumět tomu, jaký uzel by mohl předcházet nebo následovat po aktuálním uzlu. Dvoj kliknutím na libovolný port mohou uživatelé získat přístup k možnostem pro automatické dokončování uzlů, což by mělo usnadnit vytváření skriptů a porozumění tomu, co lze použít jako vstup nebo výstup pro vybraný uzel. Uživatelé také mohou uzly řadit podle jejich důležitosti a vybrat si preferovanou metodu řazení. Tato nová funkce je velmi zajímavá, protože využívá technologii strojového učení k doporučování uzlů.

Nová nastavení hardwarové akcelerace 

Nová funkce v Dynamu, která se týká hardwarové akcelerace a umožňuje vylepšit plynulost a výkon při použití aplikace. Tuto možnost lze snadno zapnout a vypnout podobně jako v jiných aplikacích. Tato funkce byla dříve dostupná pouze v systémových souborech s nastavením aplikace, nyní je dostupná přímo v uživatelském rozhraní.

Technická dokumentace uzlů v prostředí aplikace

Velkou novinou je dostupnost technické dokumentace uzlů v uživatelském rozhraní aplikace. Umožňuje poskytnout informace, které pomohou uživatelům porozumět, co daný uzel dělá, jaké jsou možné problémy, varování a podrobné informace o vstupních a výstupních parametrech uzlů. K dispozici jsou také příklady, které lze zvětšit a posunout, aby bylo možné vidět, jak se uzly používají. 

Watch 3D uzly zobrazují geometrii pro všechna přímá spojení. 

Watch 3D uzly zobrazují geometrii pro všechna přímá spojení i v případě, že u předchozího uzlu je náhled vypnutý. Watch 3D uzel může být přiřazen jako výstup. 

Prohlížeč problémů skriptu Dynamo pro uživatele Přehrávače skriptů Dynamo 

Vylepšen je i Přehrávač skriptů Dynamo. V nová funkce Prohlížeč problémů zobrazí varování a chyby pro spuštěné skripty v Přehrávači skriptů Dynamo. Varování lze rozbalit pro zobrazení podrobnějších informací, takže budete lépe rozumět, co se děje a proč.  

Zobrazení závislostí skriptu Dynamo pro uživatele Přehrávače skriptů Dynamo

Přehrávač skriptů Dynamo nově umožňuje vidět, zda existuje závislost v rámci konkrétního skriptu, která není splněna, a schopnost to rychle opravit v prostředí aplikace Dynamo. Také dává možnost kopírovat vaše chybová hlášení, aby bylo možné snadno vyhledat a pochopit, co se vlastně děje.Nový Revit 2024 ve videu Autodesku (ENG)

Autodesk LIVE

Ani letos Vás neochudíme o představení novinek na naší tradiční jarní online konferenci Autodesk LIVE. Ta se letos bude konat 4. května. Sekce stavebnictví přijde na řadu od 13 hodin a kromě Revitu na ní představíme řadu nových a vylepšených aplikací z vlastního vývoje. Registrovat se může již nyní na tomto odkazu.

Komentáře