Novinky v aktualizaci Revit 2024.1

Autodesk před časem vydal aktualizaci své nejnovější verze aplikace Revit s označením 2024.1, která přináší několik vylepšení v oblasti návrhu a dokumentace, interoperability a přenosu dat, stejně jako přehledů a analýz, na základě funkcí představených v poslední verzi. Počáteční vydání Revitu 2024 zahrnovalo významná vylepšení pro modelování terénu, konstrukční detaily výztuže a nástroje strukturální analýzy, které v této aktualizaci pokračují. Kromě toho nabízí další aktualizace včetně zvýšení výkonu, z nichž mají prospěch všichni uživatelé aplikace Revit.

Je potřeba však také zmínit, že aktualizace Revit 2024.1 nepodporuje odinstalaci. Jakmile je použita aktualizace Revit 2024.1 Update, verzi aplikace Revit 2024 nelze vrátit zpět do stavu před instalací aktualizace.


Co je tedy v novém update 2024.1 nového?

Vylepšený prohlížeč projektů

V prohlížeči projektu je nově možné jeho text a grafiku přibližovat nebo oddalovat, stejně tak jako jsme na to již zvyklí v paletě Vlastnosti. Při umístění kurzoru v prohlížeči projektu, přidržením klávesy CTRL a otáčením kolečka myši docílíte zoomování textu. Při vyhledávání lze pak také využít výběr pomocí šipek na klávesnici (nahoru/dolů), Enter otevře vybraný pohled. 

Vizuální styly v náhledu typů

Chceme-li si lépe představit, jak je prvek zobrazen v modelu, lze nově v dialogu Vlastnosti typu použít v náhledu prvku vizuální styl. Pomocí ovládacího prvku v levém dolním rohu podokna náhledu nyní jednoduše změníme vizuální styl náhledu.

Export vzorů výplní

Byla přidána funkce umožňující export jednoho nebo více vzorů výplní (ekvivalent šrafovacího stylu) do nového souboru PAT, z dialogu Správa vzorů výplní projektu BIM aplikace Revit. To umožňuje snadnější použití uložených vzorů v jiných projektech nebo rodinách. Vzory kreslení a vzory modelů musí být exportovány do samostatných souborů PAT.

Text

Byla přidána možnost hromadně změnit vlastnost zarovnání textu v kontextové nabídce pásu karet Upravit|Textové poznámky, pokud je vybrán více než jeden textový prvek.

Vykreslení připojovaných IFC souborů

Byla výrazně zlepšena geometrická věrnost prvků vytvořených v nově připojených souborech IFC pomocí stejné technologie, která zajišťuje funkci AnyCAD v aplikaci Autodesk Inventor.

Pozemek a terén

Nyní je možný hromadný výběr všech instancí částečně odděleného terénního útvaru. Stejně tak jako u ostatních prvků je možné pomocí dialogu pravého tlačítka zvolit „Vybrat všechny instance…“ Zároveň byl vylepšen výkon při kopírování, přesouvání nebo výběru nového hostitele pro rodiny založené na obecných podlažích. V předchozích verzích umístění ne vždy reagovalo, nyní trvá jen několik sekund. Uživatelé nyní mohou také využít funkci zjednodušení bodů (která byla dostupná v předchozích verzích u obálkově vytvářeného terénu), a která umožňuje snížit počet bodů na terénním útvaru. Když terénní útvar zjednodušíme, sníží se počet použitých bodů. Snížení počtu použitých bodů snižuje výpočetní režii a může zvýšit výkon systému při zobrazení terénních útvarů. Dále bylo vylepšeno chování dialogu nastavení vrstevnic, aby bylo pro terénní útvary v připojených modelech RVT pouze ke čtení.

Úprava tvaru – vylepšení dělicí čáry

Byla přidána možnost řetězového výběru dělicích čar pro kategorii Terénní útvar (pomocí klávesy TAB), kdy je poté možné například upravit výšku celého řetězce dělicích čar. Nástroji pro přidání dělicí čáry byly doplněny možnosti pro nastavení čáry vzhledem k rovině povrchu nebo vzhledem k absolutní hodnotě souřadnic základní výšky projektu. Tyto možnosti jsou již známé pro přidání bodu povrchu, ale rozšiřují se i pro dělicí čáru. Dále bylo přidáno rozhraní API k odstranění bodů Editoru tvaru desky.

Vylepšení výkonu

Byl vylepšen výkon až o 89 % při umísťování popisků místností, ploch a prostorů ve velkých modelech. Zároveň byl také zlepšen výkon při aktivaci pohledů Revitu, které obsahují modely koordinace umístěné na místních síťových zdrojích, které již nejsou k dispozici.

Vylepšení pro tmavý režim a uživatelské rozhraní

Byly vylepšeny 3 hlavní ikony na domovské obrazovce aplikace Revit v tmavém motivu: Historie souborů, Autodesk Docs a Moje přehledy. Zároveň bylo vylepšeno zobrazení miniatur a ikon souborů na domovské stránce pro tmavý motiv. Byl povolen tmavý motiv pro ovládací prvek pro výběr čísla na paletě Vlastnosti. Dále byla vylepšena barva zvýraznění v rozevíracím seznamu Výběr typu a na pásu karet pro světlý i tmavý motiv. Na kartě Prefabrikát byly vytvořeny nové ikony pro světlý i tmavý motiv.

Výkazy revizních obláčků

Byly vylepšeny výkazy revizních obláčků filtrované podle výkresů, aby se při manipulaci s revizními obláčky správně aktualizovaly.

Sdílení práce

Aby se předešlo ztrátě dat při odstraňování pohledů v modelech se sdílením práce, byla přidána upozornění, pokud nelze vrátit zpět nebo znovu provést odstranění pohledu/výkresu. Varovná zpráva poskytuje další informace o tom, jak obnovit odstraněný pohled v modelu sdílené práce. 

Pravidla pro nastavení půdorysů ploch

Nastavení použití pravidla pro typ plochy je nyní již dále zapamatováno a výchozí hodnota je přizpůsobitelná. Pokud je v části [misc] souboru Revit.ini povolena možnost ApplyAreaRules, aplikace Revit automaticky změní polohu hranice stěny, když se změní typ oblasti. Hodnota je také standardně nastavena jako Zapnuto, pokud není změněna v souboru Revit.ini nebo podle poslední použité hodnoty. Například: Kancelářský prostor je měřen na osu stěny, zatímco vnější plocha je měřena k vnější ploše stěny. Povolením ApplyAreaRules se poloha hranice oblasti aktualizuje v souladu se změnami typu plochy.

Twinmotion pro Revit

Byla vylepšena práce s přímo propojenými modely. Bylo vylepšeno chování programů pokud je navázáno přímé propojení s Twinmotion a v Revitu pracujeme na úpravách rodin propojeného modelu. Bylo vylepšeno načítání projektů aplikace Revit 2023 nebo starších, kdy byly upraveny nebo upgradovány a kde hrozil konflikt schémat. Bylo vylepšeno chování automatické synchronizace, pokud je aktivní model v Revitu zavřen. Nově bude automatická synchronizace s Twinmotion přerušena. Byla vylepšena práce s přímými připojenými k modely aplikace Revit, které obsahují přemístěné prvky, což dříve mohlo způsobit problémy se stabilitou při synchronizaci změn. Bylo vylepšeno zasílání zpráv v případech, kdy nelze inicializovat modul Datasmith Exporter, který nyní zobrazí dialog s dalšími informacemi. Dále bylo vylepšeno chování v situaci, kdy při ruční synchronizaci nebo povolení automatické synchronizace byla aktualizována úroveň detailu přidruženého 3D pohledu aplikace Revit.

Prvky TZB

Do knihovny Načíst rodiny Autodesk byly přidány dvě nové rodiny „Výztuha potrubí – Vnější hranatá tyč s omega profilem“ a „M_Výztuha potrubí – Vnější hranatá tyč s omega profilem“. Zároveň byla vylepšena funkce konfigurace opětovného načtení, aby bylo možné zachovat ručně umístěné spojky. Také byla integrována verze 1.1.5 aplikace OpenStudio CLI for Revit 2024. Tato verze obsahuje opravy pro francouzštinu a opravy zabezpečení.

Výztuž

V nové aktualizaci bylo vylepšeno chování popisků poznámek více výztuží, aby se při přetažení, během umístění nebo po něm přichytily k jiným popiskům v pohledu. Byla přidána možnost převrátit popisek v poznámkách více výztuží stisknutím mezerníku. Bylo vylepšeno chování poznámek více výztuží, aby byl popisek automaticky umístěn s ohledem na kótovací čáru. Dále byla, pro produktivnější modelování, přidána možnost upravit délky segmentů výztuží na kreslicí ploše pomocí nástrojů prodloužit/oříznout jeden prvek nebo více prvků. Konstrukční zatížení a atributy jsou zachovány po oříznutí nebo prodloužení analytických prvků.

Konstrukční rodiny

Nově bylo povoleno rozdělení s mezerou u rodin rámových konstrukcí a konstrukčních sloupů. Můžeme tedy využít nástroje Rozdělit a Rozdělit s mezerou, pro všechny konstrukční rámové konstrukce a sloupy pro rychlejší modelování která vyžadují rozdělení. Zároveň bylo povoleno také rozdělení s mezerou pro ocelový a betonový lineární prvek (rámové konstrukce a sloupy). Tyto prvky zahrnují sloupy, nosníky a ztužení. Byla povolena možnost přidávat do popisků parametry tvarů konstrukčních sloupů a rámových konstrukcí, které mají definovaný tvar.

Konstrukční analytický model

Byla přidána možnost přesouvat analytické podlahy obsahující náčrty oblouků z jednoho podlaží do druhého pomocí parametru Asociace podlaží analytického uzlu v nabídce Vlastnosti. Pro konstrukční inženýry byla přidána možnost aktualizovat pouze geometrii nebo pouze parametry pro nástroj Analytická automatizace – Fyzické na analytické pro budovy. Dále byl opraven problém, kdy skript Analytická automatizace – Fyzické na analytické pro budovy, Dynamo skript neaktualizoval průřez analytického prutu podle fyzického prvku, pokud byl změněn průřez fyzického prvku. Byly vylepšeny výkazy pro balíček Automatizace vytváření analytických prvků z fyzických. 

Kóty

Byl vyřešen problém, kdy se u přesunutých kót umístěných na ocelových prvcích změnilo jejich umístění také v otevřeném modelu.

Aktualizace Dynama 2.18

Dynamo 2.18 představuje sadu vylepšených uzlů grafu pro vizualizaci dat, vylepšení prostředí editoru skriptů Python, rychlý způsob změny velikosti knihovny uzlů a další.

Mezi hlavní výhody patří:

1) Uzly grafu.  Dříve k dispozici pouze jako balíček, v knihovně Dynamo je nyní k dispozici šest uzlů grafu. Tyto uzly grafu byly vylepšeny o nové výchozí hodnoty, animace, nápovědu a rozšířenou nápovědu.  Máme na výběr Sloupcový graf, Graf série tepla, Graf index-hodnota, Výsečový graf, Bodový diagram, XY čárový graf.

2) Vložení ukázkových grafů z dokumentace uzlu.  Můžeme vložit ukázkový graf přímo z prohlížeče dokumentace, což nám umožní vidět uzel v kontextu grafu. Otevřeme dokumentaci pro uzel výběrem uzlu a stisknutím klávesy F1. Pokud má uzel soubor příkladu, použijeme novou ikonu k umístění příkladu do aktuálního pracovního prostoru. Graf se vloží jako skupina pod jakýkoli existující obsah.

3) Několik vylepšení prostředí Python Script. Především Aktualizované uživatelské rozhraní, Skládání kódu, Konzistence barevného kódování klíčových slov s DesignScriptem, Zpětně kompatibilní názvy vlastních portů a popisky, Nastavení velikosti textu pomocí CTRL + scroll.

4) Nové knihovny Pythonu.  K dispozici je šest nových knihoven Pythonu (Numpy, Scipy, Pandas, PIL (Pillow), Openpyxl, Matplotlib)

5) Změna velikosti knihovny uzlů a editoru Python.  Velikost knihovny uzlů a editoru Pythonu můžeme změnit pomocí CTRL + rolování nebo nastavením v panelu předvoleb.

6) Aktualizovaný uzel Paleta barev.  S obnoveným uzlem Paleta barev můžeme vybrat výchozí barvu, vybrat jeden ze stylů skupiny definovaných v panelu Předvolby nebo vytvořit vlastní barvu pomocí výběru barvy uzlu.


Aktualizaci Revit 2024.1 a Revit LT 2024.1 najdete v aplikaci Autodesk Access nebo ve vašem účtu Autodesk Account.

Komentáře