Revit - Súčasti

     V dnešnom článku si predstavíme nástroj, resp. funkcionalitu Revitu, ktorá sa nazýva stručne Súčasti (Parts) a ktorá slúži na to, aby sme vedeli „rozbiť“ viacvrstvové konštrukcie, akými sú napr. podlahy, steny, stropy, strechy, podhľady a pod. na jednotlivé ich vrstvy a následne, aby sme vedeli s týmito samostatnými vrstvami pracovať, modifikovať ich, meniť ich fázu vytvorenia, či demolácie, alebo aj meniť materiál, ktorý im je priradený, či tieto samostatné vrstvy vykazovať.

    Pokiaľ chceme vytvoriť súčasti z akejkoľvek viacvrstvovej konštrukcie, tak po jej označení klikneme na tlačítko Vytvořit součástí (Create parts), ktoré sa nachádza na karte Ribbonu Upravit. Následne sa parameter aktívneho pohľadu s názvom Viditelnost součástí zmení na Zobrazit součástí, čo znamená, že objekt, ktorý sme previedli na súčasti si teraz nevyberáme ako celok, ale po jednotlivých jeho vrstvách, s ktorými následne môžeme pracovať.

    Po označení konkrétnej vrstvy takto prevedenej viacvrstvovej konštrukcie sa na panely vlastností zobrazujú parametre tejto samostatnej vrstvy. Vieme tedy rýchlo identifikovať plochu, hrúbku, či objem tej ktorej vrstvy, môžeme zmeniť pôvodne priradený materiál k tejto vrstve za iný, či meniť spomínanú fázu konkrétnej vrstvy za inú. Príkladom takéhoto použitia môže byť zateplenie existujúcej steny rekonštruovanej budovy, kde celková skladba steny bude zadefinovaná jedným viac-vrstvovým objektom, ale pôvodnému murivu bude po prevedení vrstiev na súčasti zadefinovaná fáza existujúcich konštrukcií a vrstve tepelnej izolácie, sieťky, omietky a pod. zasa fáza novo-vytvorených konštrukcií.

    Po označení konkrétnej vrstvy v rámci konštrukcie prevedenej na súčasti môžeme vidieť na panely Ribbonu Upravit | Součásti niekoľko tlačidiel:

  • Vyloučit součásti – vymazanie označenej vrstvy (platí pre zobrazenie – Viditelnost součásti = Zobrazit součásti. V zobrazení – Viditelnost součásti = Zobrazit originál sa zobrazuje pôvodný objekt so všetkými vrstvami.)

  • Rozdelit součásti – úprava geometrie konkrétnej vrstvy viac-vrstvovej konštrukcie
    • rozdelenie definujeme deliacimi čiarami (čiarami náčrtu), ktoré musia pretínať danú vrstvu a musia byť kreslené v pracovnej rovine rovnobežnej s plochou delenej vrstvy
    • po rozdelení je možné pracovať samostatne s každou rozdelenou časťou vrstvy zvlášť
    • deliť vrstvy môžeme aj na základe výškových úrovní, osnov, či referenčných rovín

    Pokiaľ potrebujeme súčasti zahrnúť do výkazov a vykazovať napr. materiál, hrúbky, či povedzme plochy jednotlivých vrstiev viacvrstvových konštrukcií, tak v rámci definovania nového výkazu na to využijeme kategóriu Součásti (Parts).Videoukážka:

Komentáře