Spádované ploché strechy v Revite

    Revit ma pre tvorbu striech viacero nástrojov, pomocou ktorých vieme strechy nielen modelovať, ale ich aj spádovať. Ak však potrebujeme naprojektovať spádovanie strechy pomocou tepelnoizolačných spádových klinov (typizované stavebné prvky v sklone väčšinou 2% idúce od daždových strešných vpustí pod 45° uhlom smerom k okrajom strechy), tak môžeme naraziť na problém, že nie je úplne jednoduché definovať takúto strešnú konštrukciu.

    V tomto článku si ukážeme a popíšeme postup tvorby takto spádovaných striech.

    Prvým krokom by malo byť zakreslenie si požadovaného tvaru strechy a pozícií strešných vpustí. Môžeme tak urobiť v klasickom pôdorysnom pohľade s využitím anotačných nástrojov (karta Ribbonu Poznámky), ako je napr. Čára detailu, či Symbol. Rovnakými nástrojmi zakreslíme aj diagonálne čiary smerujúce pod 45° uhlom od miest vpustí po okraj strechy. Tieto čiary definujú lom spádových klinov, teda v podstate tvar, akým je strecha vyspádovaná. Nezabudneme vzájomne sa pretínajúce diagonálne čiary orezať (nástroje ořezat / prodloužit).

    Ďalším krokom je vymodelovanie čiastkových striech, ktorých obvod je definovaný naškicovanými diagonálnymi čiarami a čiarami obvodu strechy. Pomocou nástroja Šípka sklonu definujeme jednotlivým čiastkovým strechám požadovaný spád (2%) tak, že šípku kreslíme od bodu strešnej vpuste smerom k požadovanému spádu strechy. Aby sme šípke sklonu nadefinovali spád a nie prevýšenie, prepneme jej inštančný parameter Určit na Sklon a sklon 2 % zadefinujeme do rovnomenného inštančného parametra šípky sklonu. Tento postup opakujeme pre každú čiastkovú strechu zvlášť. Ak je strecha, či pozície vpustí nadefinovaná osovo, môžeme jednotlivé čiastkové strechy zrkadliť pomocou príslušných modifikačných nástrojov. Konštrukčná skladba takto vytvorených čiastkových strieb môže byť úplne jednoduchá, napr. typ strechy s 1 vrstvou, povedzme hrúbky 1 mm.

    Tieto strechy budú následne slúžiť ako vodítko, či referenčný podklad, aby sme poznali výšky jednotlivých bodov spádovania strechy a nemuseli ich veľmi pracne a matematicky počítať. Preto si v 3D pohľade pre každý jeden bod strechy vložíme výškovú kótu (Poznámky -> Výšková kóta). Výška bodov môže byť, podľa potreby, relatívna k základnému bodu projektu, či bodu zamerania a na základe nastavenia typových parametrov príslušných výškových kót.

    Následne je potrebné sa prepnúť späť do pôdorysného pohľadu a vymodelovať si finálnu strechu (s použitím konkrétneho typu strechy s požadovanou konštrukčnou skladbou a zadefinovaním, ktorá vrstva strechy má mať premenlivú hrúbku, inak povedané, ktorá strešná vrstva má byť v spáde). Po vymodelovaní finálnej strechy ju posunieme smerom nadol o hodnotu jej celkovej hrúbky -> strechu si označíme -> klikneme na Přidat bod (tlačítko zo skupiny nástrojov Úpravy tvaru strechy) a vložíme do tejto strechy všetky potrebné body tak, aby boli zarovnané s jednotlivými výškovými bodmi čiastkových striech.


    Prepneme sa do 3D pohľadu -> aktivujeme si nástroj Upravit dílčí prvky -> vyberieme jeden z bodov strechy a definujeme mu požadovanú výšku rovnajúcu sa výške príslušného bodu čiastkovej strechy. Toto opakujeme pre každý jeden bod finálnej strechy, až kým sa ich výšky nerovnajú výškam bodov čiastkových striech. 

    Následne môžeme čiastkové strechy z projektu vymazať, nakoľko už splnili svoj účel a nie sú ďalej potrebné.

    Aby sme si skontrolovali korektné vyspádovanie strechy, môžeme do jednotlivých jej častí vložiť ukazovateľ sklonu (Poznámky -> Ukazatel sklonu), či definovať nejaký rez, v ktorom môžete vidieť správne vyspádovanie plochej strechy za použitia tepelnoizolačných spádových klinov v spáde 2 %.Video:
Komentáře

Okomentovat