Kleština v Revitu: Úprava pro správné zobrazení v Půdorysu

Prohloubení vašich znalostí v oblasti práce s krovem v BIM aplikaci Autodesk Revit může být jako cesta skrze les nekonečných možností. Jednou z klíčových komponent tohoto procesu je kleština, která představuje nezbytný prvek pro úspěšný návrh a konstrukci. V tomto článku se zaměříme na konkrétní aspekt práce s kleštinou v Revitu, a sice na její správné zobrazení v půdorysu.


Tradice v České republice spočívá v zobrazení kleštin v půdorysu pomocí šikmých hran, znázorněných velmi tlustými čarami. Dnes si představíme, jak můžeme vytvořit rodinu kleštiny, tak aby se tyto šikmé hrany v půdorysu zobrazovaly ve vybrané tloušťce.

Přeskočíme první fázi vytváření rodiny, která se týká zakládání rodiny a vytváření základního objemu kleštiny. Přesuneme se rovnou k části, kde vytváříme seříznuté hrany. Pro nastavení hran v požadovaném úhlu používám referenční čáru. Tato čára umožňuje zavazbení koncového bodu ve dvou směrech, přičemž se nyní může otáčet pouze kolem koncového bodu. Vytvoříme úhlové kóty, které budou ovládat úhel oříznutí hambálku. Každá strana bude mít přiřazen samostatný parametr, což umožní flexibilitu pro různé úhly ořezu, například při tvorbě střechy s různými spády.


Vytvoříme ořezovou geometrii, která bude ovládána referenčními rovinami a čárou. Tímto způsobem zajistíme precizní kontrolu nad ořezem kleštiny a zároveň flexibilitu pro různá nastavení. Zkontrolujte, zda se geometrie nerozpadá. Důkladně sledujte, zda se ořezová geometrie vždy přesně posouvá spolu s velikostí kleštiny. Je klíčové zajistit, aby každá část geometrie zůstala v souladu s nastavením velikosti kleštiny a aby nedocházelo k nežádoucím posunům nebo rozpadům.


Přejděte na kartu Správa -> Styly objektů -> Objekty modelu. Zde vytvořte novou podkategorii a pojmenujte ji například "Kleština půdorys". Tato podkategorie nám poslouží k definování zobrazení čáry kleštiny v půdorysu krovu. V nabídce "Styly čar" můžeme rovnou definovat styl čáry pro seříznuté hrany. Tento krok umožňuje vizuálně přizpůsobit vzhled čáry v rodině. Nicméně, je důležité si uvědomit, že konečné nastavení tloušťky čáry bude řízeno až v projektu. 


V režimu 3D zobrazení rodiny použijte příkaz "Čára modelu" pro nakreslení čáry, která bude znázorňovat seříznutou hranu. Před nakreslením vyberte rovinu seříznutí, na kterou bude čára kreslena. Ujistěte se, že nově vytvořená podkategorie "Hambálek půdorys" je vybrána. Nakreslete čáru modelu pro první i druhou seříznutou hranu. 

Nastavením přepsání viditelnosti zobrazení zajistíme, aby byl prvek viditelný pouze v půdorysu. Zároveň vypneme zobrazení v hrubého modelu.

Skvěle, takže nyní máme kompletní rodinu hambálku připravenou pro načtení do projektu. Před tím, než ji načteme, je dobré zkontrolovat, zda vše funguje tak, jak má. Měli bychom zkusit náš nově vytvořený prvek v různých pohledech a situacích, abychom zajistili jeho správné chování v rámci celého projektu.

Tento článek podrobněji rozebral tvorbu a optimalizaci rodiny kleštiny v Autodesk Revit, s cílem dosáhnout efektivního zobrazení v půdorysu. Od vytvoření seříznutí až po definici čáry, článek poskytuje kroky k úspěšné integraci tohoto stavebního prvku do projektu.


Videoukázka
Komentáře