Kótovanie elementov Revitu v 3D pohľade

    V tomto článku si predstavíme a vysvetlíme spôsob, ktorým dokážeme kótovať elementy projektu v Autodesk Revite v 3D pohľadoch.

    Pri kótovaní v 3D pohľadoch sa využíva práca s tzv. pracovnými rovinami. Tieto roviny určujú kde, resp. v akej rovine budú umiestnené všetky vynášané a navrhované elementy v rámci 3D pohľadu (napr. v akej výške).

    Pri kótovaní  sú vynášacie čiary kóty naviazané na konkrétne hrany, body a pod. v rámci objektu, ktorý kótujeme, ale celková kóta, ako taká je umiestnená na nejakej rovine. Pracovnej rovine.

    Pracovnú rovinu v 3D pohľade je teda potrebné si nastaviť podľa aktuálnych potrieb. Robí sa tak na karte ribbonu Architektura pod kategóriou Pracovní rovina, kde po kliknutí na tlačítko Zobrazit zobrazíme umiestnenie aktuálnej pracovnej roviny v priestore (3D pohľade). 


    Štvorcový tvar pracovnej roviny vieme upraviť pomocou riadiacich bodov v stredoch jej štyroch strán a v nastaveniach pracovnej roviny vieme meniť napr. hustotu jej mriežky (parameter Rozteče).

    Následne pri kótovaní, ako som spomínal vyššie, budú kóty ležať na tejto aktuálnej pracovnej rovine. 

    V prípade, že chceme pracovnú rovinu zameniť za inú, robíme tak opäť na karte Ribbonu Architektura v kategórii Pracovní rovina kliknutím na tlačítko Nastavit

    V dialógovom okne nastavenia pracovnej roviny, ktoré sa nám otvorí si následne môžeme vybrať prepnutie aktuálnej roviny zo zoznamu všetkých pracovných rovín, ktoré sa nachádzajú v projekte. Tento zoznam je tvorený ako automaticky generovanými pracovnými rovinami (napr. z výškových úrovní, osnov a pod.), tak aj z vlastnoručne vytvorených pracovných rovín. 

    Druhou, podľa môjho subjektívneho názoru častejšie používanou možnosťou je zaškrtnúť voľbu Vybrat rovinu. Po potvrdení tejto voľby si môžeme následne priamo v 3D pohľade vybrať plochu zo všetkých elementov, ktoré tvoria určitú 3D geometriu a táto plocha sa následne stane aktuálnou pracovnou rovinou. Nezabudneme na prípadnú úpravu veľkosti novozvolenej roviny pre lepšiu prehľadnosť.

    Následne môžeme v 3D pohľade kótovať časti objektov (hrany, body, a pod.), ktoré sú kolmé na danú pracovnú rovinu a tieto kóty budú umiestnené na tejto rovine. 

    Pri potrebe kótovania vertikálnych elementov musíme obdobným spôsobom zmeniť pracovnú rovinu tak, aby vždy bola kolmá na kótované časti objektov (zmeníme ju v podstate na vertikálnu pracovnú rovinu).

    Kótovanie v 3D je jedným zo spôsobov, ako obohatiť náš projekt o efektívne, ale najmä prehľadne zakótované axonometrické, či perspektívne 3D pohľady.


Ukážka:

Komentáře