Revit Worksharing (mini séria) - časť 1 – spolupráca

    Toto je prvý článok z mini série článkov a videí, ktoré som sa rozhodol napísať a natočiť ohľadom problematiky zdieľanej práce v Revite, ktorú budem nazývať jej zaužívaným anglickým pojmom – worksharing.

    V prvom článku si spravíme úvod do worksharingu, vysvetlíme si, čo worksharing vlastne je, čo je to centrálny model a lokálne kópie tohto modelu, ako si ich vytvárať a ako k nim pristupovať, vysvetlíme si, čo sú to pracovné sady a ako sa spravujú a ako prácu v rámci worksharingu synchronizovať s centrálnym modelom tak, aby sa všetky zmeny na projekte premietli ostatným účastníkom tohto zdieľaného modelu, ktorí na ňom pracujú.

    V druhej časti série si nasimulujeme a ukážeme reálnu spoluprácu viacerých užívateľov Revitu na jednom a tom istom projekte, vypožičiavanie a následne modifikovanie jednotlivých elementov, prístup k centrálnemu modelu na priamo, históriu záloh a worksharing monitor – nástroj na správu a monitorovanie aktuálne pripojených lokálnych užívateľov na centrálny model, synchronizácii a pod.

    Posledný článok bude riešiť koordináciu v rámci projektu, kopírovanie a sledovanie elementov z externých referencií a kontrolu kolízií objektov.


    Worksharing je spolupráca viacerých užívateľov na jednom a tom istom modeli. Skladá sa z centrálneho modelu – hlavného RVT súboru, ktorý zahŕňa všetky elementy, z ktorých sa projekt skladá. Tento centrálny model budujú jednotlivý účastníci projektu, ktorý si z neho vytvárajú tzv. lokálne kópie a všetky zmeny, nové konštrukcie a celú svoju prácu na svojej časti projektu s týmto centrálnym modelom synchronizujú, čím umožňujú ostatným účastníkom projektu na tomto modeli vidieť ich časť práce a interagovať s nimi.


    Centrálny model je zvyčajne uložený na zdieľanom úložisku alebo serveri, ku ktorému musia mať prístupové práva na čítanie a zapisovanie dát všetci užívatelia, ktorí na tomto modeli pracujú.
 • V rámci siete (interná lokálna sieť, Revit server a pod.)
 • V cloude (potreba licencií na služby Autodesk BIM360, či Autodesk Construction Cloud)
    Lokálne kópie, ktoré si vytvárajú jednotliví účastníci projektu z centrálneho modelu sú aktuálne kópie centrálneho modelu, avšak tieto kópie sú uložené na lokálnych diskoch ich pracovných staníc. Všetky zmeny na modeli, ktoré teda vykonajú zostanú len u nich až do času, kým túto svoju lokálnu kópiu nezosynchronizujú späť s centrálnym modelom.

Vytvorenie centrálneho modelu

    Spolupracovat Spolupracovat → vyberieme si, či budeme na centrálny model pristupovať v rámci lokálnej, či vzdialenej siete, alebo cez cloudové serveri spoločnosti Autodesk v rámci služieb BIM360 či ACC.
    V rámci série týchto článkov si vyberieme prvú možnosť, t.z. označíme voľbu V rámci sítě a potvrdíme ju, čím sme aktivovali worksharing na našom projekte a sprístupnili si tlačítko Pracovní sady (Worksets).


    V ďalšom kroku je potrebné si model uložiť. V dialógu ukladania si všimneme po kliknutí na tlačítko Možnosti automaticky zaškrtnutú voľbu Po uložení nastavit jako centrální model. Je správnym zvykom napísať do názvu súboru sufix „_CENTRAL“, aby celý projektový tím ľahko identifikoval, že sa nejedná o bežný RVT súbor, ale o súbor centrálneho modelu. Pripomínam ešte raz, že centrálny model musí byť uložený v priečinku, do ktorého majú prístup všetci užívatelia na tomto projekte.


    Teraz si už môžeme otvoriť Spolupracovat Pracovní sady.

   Pracovné sady môžu mať viacero definícií, ale asi najvýstižnejšia je z môjho pohľadu tá, že sú to určité celky alebo ucelené časti stavby kde na jednej alebo viacerých pracovných sadách pracuje vždy jeden projektant.

    Príklady pracovných sád:
 • interiér  /  exteriér  /  stavenisko
 • fasádne elementy  /  nosné konštrukcie  /  nenosné konštrukcie  /  zariadenie, ...
 • vzduchotechnika  /  ZTI inštalácie  /  vykurovanie  /  elektroinštalácie, ...
 • silnoprúd  /  slaboprúd  /  elektronické zabezpečovacie systémy, ...
 • 2.PP  /  1.PP  /  1.NP  /  2.NP  /  3.NP  /  zariadenie staveniska, ...
    Príkladov je mnoho a je len na nás, resp. na BIM koordinátorovi, či manažérovi na aké pracovné sady si rozdelíme náš projekt.


    Po kliknutí na tlačítko Pracovní sady, si môžeme všimnúť, že Revit automaticky vytvoril 2 pracovné sady – Pracovní sada1 a Sdílená podlaží a osnovy.

    Do pracovnej sady 1 sú priradené všetky existujúce konštrukcie, prvky a elementy, ktoré sa v čase aktivovania worksharingu v našom modeli nachádzali.

    V pracovnej sade Sdílená podlaží a osnovy sú, ako názov tejto pracovnej sady napovedá, tieto predmetné entity Revitu.

    Pracovné sady si môžeme premenovávať, vymazávať a vytvárať nové. Tu platí pravidlo že z dôvodu zachovania modelu optimalizovaného vytvárame len toľko pracovných sád, koľko je nevyhnutých pre efektívnu prácu na zdieľanom modeli.


    Ak je pracovná sada nastavená ako editovateľná, znamená to, že sme jej vlastníkom, ak je pracovná sada otvorená, znamená to že je načítaná v našom aktuálnom projekte a zobrazuje všetky elementy, ktoré sú v tejto sade priradené.


    Vlastníctvo pracovnej sady znamená, že daný užívateľ vlastní predmetnú pracovnú sadu a zároveň aj všetky elementy, ktoré táto sada zahŕňa, t.z. ostatní užívatelia k daným elementom nemajú prístup, nemôžu ich modifikovať, vymazávať, presúvať, ani nijak meniť ich parametre či vlastnosti, pokiaľ im to „vlastník“ pracovnej sady neumožní.

    Jednotlivé objekty, či elementy v Revite priraďujeme konkrétnej pracovnej sade jednoducho tak, že si ich vyberieme a na paneli ich vlastnosti rozklikneme a zmeníme hodnotu parametra Pracovní sada.


    Všimnite si ešte v spodnej časti Revitu zhruba v strede znovu tlačítko Pracovní sady a vedľa neho názov aktuálnej pracovnej sady. Aktuálna pracovná sada znamená, že všetky nové elementy, ktoré budú následne v projekte vytvárané, budú priradené k tejto aktuálnej pracovnej sade.


    Aby sme vedeli ľahko vizuálne rozlíšiť, ktoré elementy sú priradené k jednotlivým pracovným sadám, resp. rozlíšiť elementy v modeli na základe ich vlastníctva, stavu vydania, či aktualizácii v modeli, slúži nám na to nastavenie zobrazenia zdieľania práce (viď. obrázok nižšie).


    Zobrazovanie či skrývanie pracovných sád (vrátane všetkých elementov, ktoré obsahujú) nemusíme riadiť globálne pre celý projekt (otvorené / zatvorené pracovné sady), ale toto zobrazenie môžeme riadiť lokálne pre konkrétne pohľady v dialógovom okne Přepsání viditelnosti / zobrazení na záložke Pracovní sady.


    Voľbou „Šedé zobrazení neaktivní pracovní sady“ v nastaveniach pracovných sád môžeme veľmi rýchlym spôsobom rozlíšiť, ktoré elementy patria k aktuálne aktívnej pracovnej sade tým, že ostatné elementy budú zobrazené poltónmi.


    Po nastavení požadovaného množstva pracovných sád a po prvotných zmenách a nastaveniach v centrálnom modeli je nutné ho synchronizovať s centrálnym súborom kliknutím na rovnomenné tlačítko na karte Ribbonu Spolupracovat.

    Dialógové okno nastavenia synchronizácie obsahuje:
 • umiestnenie centrálneho modelu
 • voľbu Kompaktní centrální modelumožňuje odstrániť nepotrebné, zastarané časti centrálneho modelu, čím sa veľkosť centrálneho modelu zredukuje, ale na úkor dlhšieho času pri samotnom procese ukladania
 • voľbami Po synchronizaci uvolněte následujíci pracovní sady a prvky sa po synchronizácii vzdáme vlastníctva pracovných sád, či dočasného vypožičania konkrétnych elementov, čím ich sprístupníme ostatným užívateľom
 • Komentář voliteľná funkcia, využívaná najmä pri synchronizácií väčších zmien, či míľnikov na projekte, do ktorej môžeme napísať ľubovoľný reťazec znakov, ktorý sa potom bude zobrazovať v histórií synchronizácií s centrálnym modelom
    Centrálny model je po potvrdení synchronizácie nastavený, synchronizovaný a pripravený na použitie pre ostatných účastníkov projektu.
    Je veľmi, podotýkam veľmi dôležité, aby jednotliví užívatelia pristupujúci na tento centrálny model, neotvárali tento model na priamo, ale aby si vždy po každom otvorení projektu vytvorili z centrálneho modelu lokálnu kópiu. Robí sa to nasledovným spôsobom:
 • SouborOtevřít Projekt, označíme súbor centrálneho modelu a zaškrtneme voľbu Vytvořit nový místní
    * Nikdy teda v prípade práce na modeli worksharingu  neotvárame súbor centrálneho modelu dvojklikom mimo prostredia Revitu, lebo tým by sme otvorili samotný centrálny model. Správa centrálneho modelu by mala byť v kompetencii jedného, konkrétneho účastníka projektu (napr. BIM koordinátora) – viac ohľadom tejto časti zdieľanej práce si povieme v ďalšom článku.

    Po kliknutí na Otevřít nám Revit vytvorí novú lokálnu kópiu daného centrálneho modelu a k názvu súboru pripojí naše užívateľské meno.


    Ak máme aktívnu voľbu Pouze upravitelné, tak je nám znemožnené vybrať si akýkoľvek element v projekte. Je to tak z dôvodu, že zatiaľ nie sme vlastníkom žiadnej pracovnej sady. Ak sa chceme stať vlastníkom konkrétnej pracovnej sady, tak klikneme na rovnomenné tlačítko či zo spodnej strednej časti Revitu, alebo na karte Ribbonu Spolupracovat → vyberieme pracovnú sadu, ktorú si chceme privlastniť a klikneme na Editovatelné, čím sa vyplní naše meno do kolónky Vlastník.

    Následne môžeme prvky priradené tejto pracovnej sade upravovať, modifikovať, vymazávať a pod.

    Ak voľba Pouze upravitelné nie je aktívna, tak si môžeme vyberať akýkoľvek element z celého projektu bez ohľadu na to, ku ktorej pracovnej sade je prvok priradený.

    Výber prvku a akákoľvek jeho modifikácia z pracovnej sady, ktorá zatiaľ nemá vlastníka spôsobí, že sa staneme dočasným vypožičiavateľom tohto prvku v rámci tejto pracovnej sady, čo môžeme vidieť v dialógovom okne nastavení pracovných sád. Ak si prvok, či konkrétnu pracovnú sadu privlastnil pred nami iný užívateľ, tak nám musí daný prvok tento užívateľ uvoľniť, o čom bude upovedomený notifikáciou v reálnom čase. Na tento proces sa bližšie pozrieme v ďalšej časti tohto seriálu.


    Pravidelnosť synchronizácie lokálneho súboru s centrálnym modelom nie je exaktne určená, avšak je dobré si zvyknúť model synchronizovať v relatívne pravidelných intervaloch a tým častejšie, čím väčšie zmeny, či viac nových elementov je do projektu pridaných, aby sa všetky tieto zmeny, ktoré sme na projekte urobili jednak do tohto modelu nahrali, a najmä zobrazili všetkým ostatným užívateľom, ktorí takisto zosynchronizujú svoje zmeny s centrálnym modelom.

    V budúcej časti tohto seriálu sa pozrieme na samotný proces zdieľanej práce viacerých užívateľov na 1 centrálnom modeli v reálnom čase, ukážeme si notifikácie a požiadavky na úpravu, prístup k centrálnemu modelu na priamo, worksharing monitor a históriu úprav a záloh.viď časť 2

Komentáře

 1. Skvěle napsané, jen bych naopak zvýraznil tu část o neotevírání Revit modelů dvojklikem, to bych naopak napsal velkým písmem :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ďakujem, napravil som to v druhej časti mini série - https://www.nazdi.cz/2022/08/revit-worksharing-mini-seria-cast-2.html ;)

   Vymazat

Okomentovat