Tvorba objemu v Revite s použitím geometrie založenej na vzoroch – časť 2

    Vítam Vás pri pokračovaní článku, v ktorom sme si v jeho prvej časti načrtli postup tvorby Katarskej výškovej budovy s názvom Tornado Tower. Cieľom však nebolo vysvetliť konkrétny postup tvorby konkrétnej budovy, ale princíp tvorby 3D geometrie , ktorá má opakujúci sa vzor a je zložená z nejakých adaptívnych komponentov.

    Dnes na tento predchádzajúci článok nadviažeme a začneme tvorbou sklenenej výplne nášho skeletu. Túto výplň pridáme do našej adaptívnej rodiny panelu, ktorý si vyberieme s použitím klávesy TAB a prejdeme do samotnej úpravy tejto rodiny (tlačítko Upravit rodinu). Vo family editore adaptívnej rodiny si vyberieme obvodové referenčné čiary trajektórie tvoriacej panel a klikneme na tlačítko Vytvořit tvar, na čo Revit vytvorí nový tvar vysunutím. Novovytvorený tvar vyberieme a na panely vlastností si z pomedzi jeho inštančných parametrov vyberieme parameter Materiál, pomocou ktorého sa preklikneme do knižnice materiálov, z ktorej si vyberieme požadovaný materiál (napr. sklo) a tento fixne priradíme k predmetnému tvaru výplne panelu. Prednastavená hodnota hrúbky sklenenej výplne je príliš veľká, preto ešte upravíme na panely vlastností hodnotu inštančného parametra Pozitívni odsazení (na viac reálnu hodnotu, napr. okolo 4 cm).

    Druhým krokom bude vytvorenie parametra, pomocou ktorého budeme vedieť z prostredia projektu meniť hrúbku samotného rámu panelu. Vyberieme si teda profil, ktorý nám definuje tvar rámu (v mojom prípade kružnica) -> prejdeme do úpravy jej profilu (tlačítko Upravit profil) a na karte Ribbonu Vytvořit si vyberieme príslušnú kótu, podľa toho, či chceme veľkosť profilu (kružnice) definovať pomocou polomeru alebo priemeru a príslušnou kótou profil (kružnicu) okótujeme. Kótu následne vyberieme a klikneme na tlačítko Vytvořit parametr (v sekcii Štítek). V dialógovom okne tvorby nového parametra zadáme jeho názov, nastavíme, aby bol typovým parametrom a potvrdíme.

    Posledným krokom úpravy adaptívnej rodiny panelu bude asociovanie si nového parametra „materiál rámu panelu“, pomocou ktorého budeme vedieť z prostredia projektu meniť konkrétny materiál rámu panelu (na rozdiel od fixne zadefinovaného skleneného materiálu výplne panelu). Urobíme tak výberom samotného rámu panelu a na panely vlastností si z pomedzi jeho inštančných parametrov vyberieme parameter Materiál a po kliknutí na malé štvorcové tlačítko po pravej strane od parametra – asociácia parametra, si vytvoríme nový materiálový parameter, ktorý takisto pomenujeme a necháme aby bol typovým parametrom.

    Úprava adaptívnej rodiny panelu je hotová, rodinu si môžeme uložiť a načítať ju do nášho projektu (tlačítko Načíst do projektu alebo Načíst do projektu a zavřít). V projekte si môžeme naše novovytvorené parametre meniť označením jedného z panelov (pomocou tlačítka TAB) a prekliknutím sa do jeho typových vlastností (pomocou tlačítka Upravit typ).

    Ak chceme projekt budovy rozpracovať trochu viac do hĺbky, jedným z prvých krokov by bolo určite rozdelenie tejto budovy na jednotlivé podlažia / výškové úrovne. Revit má na to natívnu funkcionalitu – tlačítko Podlaží objemu. Tento nástroj má však obmedzenie, že nefunguje na povrchy, ktoré boli rozdelené na segmenty, čo je aj náš prípad. Preto si pomôžeme nasledovným postupom:

    1. Zduplikujeme si pôvodný tvar budovy a vložíme ho zarovnaný na to isté miesto    (označiť objem -> Kopírovat do schránky -> Vložit – Zarovnané na stejné místo).

    2. Skryjeme si pôvodný objem (panel vlastností – sekcia Rodiny -> Objemy -> vybrať pôvodný objem -> pravé tlačítko -> Vybrat všechny instance -> pravé tlačítko v navigačnom okne -> skrýt v pohledu – prvky).

    
    3. Označíme si duplikovaný (stále zobrazený) objem -> Upravit na místě -> označíme si obe časti rozdeleného povrchu, ako aj samotný tvar objemu a objekty vymažeme (ostanú nám len 2 referenčné čiary definujúce tvar budovy – oblúk a os).


    4. Osovú referenčnú čiaru mierne predĺžime na oboch jej koncoch, oblúk mierne odsadíme do vnútra pomocou nástroja Odsadit a zároveň odsadenú oblúkovú čiaru zmeníme z referenčnej na modelovú (odškrtnutím inštančného parametra Je referenční čárou).

    5. Pomocou nástroja Model a kresliaceho nástroja Linie si dokreslíme tvar povrchu tak, ako to vidíte na nasledujúcom obrázku. Nezabudneme pred kreslením zmeniť referenčnú rovinu na tú, pomocou ktorej boli vytvorené čiary oblúku a osi budovy (v mojom prípade referenčná rovina RP1).


    6. Tvorbu objemu potvrdíme (tlačítko Dokončit objem).

    Takto upravený tvar je pripravený na rozdelenie podľa výškových úrovní. Aby sme ale toto rozdelenie vedeli aplikovať, potrebujeme si do projektu doplniť všetky podlažia (výškové úrovne, pomocou ktorých chceme objekt rozdeliť). Môžeme na to využiť viacero postupov z ktorých najefektívnejším je pravdepodobne využitie tlačítka Podlaží (na karte Ribbonu Architektura) spolu s kresliacim nástrojom Vybrat čáry v kombinácii s nadefinovaným odsadením.


    Následne vyberieme objem budovy -> klikneme na tlačítko Podlaží objemu -> označíme tie výškové úrovne z projektu, pomocou ktorých sa má budova rozdeliť na jednotlivé podlažia a potvrdíme. Revit nám vo vybraných výškových úrovniach vytvorí nové objekty kategórie Podlaží objemu, ktoré môžeme následne použiť napr. v kombinácii s nástrojom Podlaha – Podlaha na ploše a do týchto miest vložiť konkrétne konštrukcie podláh.


    Pomocný duplikovaný objem, ako aj objekty kategórie Podlaží objemu si následne môžeme skryť a naopak zobrazíme si náš pôvodný skrytý 3D model budovy.


    Ako som na začiatku spomínal, cieľom týchto článkov nebolo predstaviť Vám konkrétny postup pri modelovaní konkrétnej budovy, ale sériu možnosti ako využiť nástroje Revitu pri modelovaní na prvý pohľad možno zložitejšej konštrukcie a túto konštrukciu následne rozpracovať do väčšej hĺbky.

Ukážka:

Komentáře