Fabrication CAMduct - automatická vektorizace

Aplikace Fabrication CAMduct nabízí 3D položky s 2D rozviny jednotlivých dílů například pro výrobu vzduchotechnického potrubí na pálících strojích. Kromě toho umožňuje také vlastní tvorbu 2D vzorů a obsahuje i funkce a pracovní postupy, kdy lze využít rastrové obrázky k přípravě 2D vzoru. Mimo podložení, můžete použít i převod rastrových obrázků na vektorovou grafiku. Jak na to?

Nejprve založíme novou úlohu pro tvorbu dílů podle 2D vzorů (Create New Opus Part)


Poté aktivujeme příkaz pro import rastrového obrázku, který chceme převést na vektory (Insert > Vectorized Image...)


Rastrový obrázek je potřeba mít uložený v jednom z podporovaných formátů - buď jako BMP nebo PNG


Po vybrání požadovaného obrázku pro převod se zobrazí dialog pro nastavení konfigurace převodu na vektory


CAMduct obsahuje několik předvoleb, ale je možné vytvořit si i vlastní nastavení a uložit pro pozdější použití. A co lze nastavit a jak to ovlivní převod? 

Trace Mode (režim sledování) - Můžete si vybrat zda použít středovou čáru (Centerline) nebo obrys (Outline). Pro obrys vám parametr minimální délka v pixelech (Minimum Pixel Length) umožňuje eliminovat obrysy, které mají délku menší než zadaná hodnota. Při použití středových čar slouží parametr minimální délka v pixelech pro odstranění středových čar, které se připojují k jiné středové čáře pouze na jednom konci a mají délku v pixelech menší než zvolená hodnota. Vedlejším efektem může být ztráta detailů u vysokých hodnot tohoto parametru.

Intersect Along Tangents - tato možnost ovládá křížení čar. Pokud nebude zaškrtnuta, použije se pro křížení čar zjednodušený mechanismus převodu. Může být vhodné nepovolovat, pokud jsou křížení špatně identifikovatelné.

K rozpoznávání lze použít tři typy prvků Čáry, Oblouky a Křivky.

Creates Lines - nabízejí dvě volby Detect Orthogonal a Detect 45 degrees. Z názvů těchto voleb si myslím, že je jasné, co umožňují. 

Creates Arcs - kružnice jsou rozpoznány jako oblouky se shodnými konci a nejsou k dispozici další volby.

Create Curves - k dispozici je několik dalších možností. 

Iteration Factor - počet opakování překreslení křivky. Při každém opakování mechanismus přetvoří křivku, aby byla hladší. Každé opakování může mírně "posunout" křivku, takže sice získáte hladší křivku, ale menší přesnost. Doporučení pokud požadujete vysokou přesnost 1 až 2 iterace. Pro vytvoření hladkých křivek jsou vhodné hodnoty iterace 10 až 20.

Constrain Shift By Tolerance - tolerance posunu křivky vzhledem k černým oblastem na obrázku. 0 pro zakázání 1 pro povolení posunu o jeden pixel od černé oblasti. Může ovlivnit hladkost křivek. Není vhodné používat, pokud chcete získat křivky s jemným vyhlazením.

Represented By - k dispozici jsou 3 možnosti znázornění křivek 
  • Lines
  • Polylines/Arcs - Při použití této volby jsou bézierovi křivky převedeny na oblouky a čáry. Volba zpřístupní další parametr Poly Arc, což je tolerance, kdy vyšší hodnota dává méně oblouků.
  • Splines
Tolerance (Pixels) - dostupné při použití Polylines/Arcs a Splines. Tato volba definuje přesnost křivek. Vyšší hodnota tolerance vytváří méně řídících bodů na křivce.

Conjugation Tolerance - dostupné při použití Polylines/Arcs a Splines. Bude použito, když je jedna křivka ve svém koncovém bodě tečná k jiné křivce ve svém vnitřním bodě. Menší tolerance poskytuje hladší spojení, ale může dojít k posunu průsečíku.

Angle Sensitivity - toto nastavení nezávisí na typu prvku. Vyšší hodnota znamená, že bude detekováno více úhlů.

Je vhodné před potvrzením dialogu a importváním vektorů do CAD prostředí Opus, použít tlačítko Náhled pro kontrolu převodu. Importované vektory lze samozřejmě v prostředí Opus dále editovat.

Videoukázka:


Komentáře