Novinky BIM aplikace Autodesk Revit 2025

Revit, nepostradatelný nástroj pro projektování pozemních staveb využívající BIM technologii. Nová verze aplikace Revit 2025 byla právě vydána. Pokud máte aktivní pronájem, pak nový Revit se již zobrazuje na vašem účtu Autodesk ke stažení a instalaci. Co nová verze aplikace přináší? 


Začněme přehledem hlavních novinek, které se dají využít na jakýkoli typ projektu, tedy novinky pro všechny profese.

Export do PDF na pozadí
Už není nutné čekat na dokončení exportu do PDF. Lze jej spustit jako proces na pozadí a můžete tak pokračovat v práci na modelu, dokud nebude proces exportu dokončen.


Řazení parametrů
V paletě Vlastnosti a dialogu Vlastnosti typu můžete parametry projektu seřadit abecedně.


Domovská stránka
S pomocí přepínače Nová domovská stránka aplikace Revit můžete přepnout zobrazení úvodní obrazovky a vyzkoušet domovskou stránku, která disponuje více funkcemi, než měl k dispozici starší vzhled. Je to například možnost vyhledávání nebo připnutí důležitých modelů, aby se stále zobrazovaly.


Podpora STEP souborů
Mezi možnostmi exportu nebo importu CAD souborů nyní nově naleznete i formát STEP. Podporovány jsou .step, .stp a .stpz.

Kolekce výkresů
Tato nová funkce nabízí možnost tvorby vlastních flexibilních skupin výkresů. Na toto vlastní uspořádání výkresů lze pak odkazovat v pohledech, výkazech, rodinách a filtrech a lze je využít i při exportu/tisku.


Vícenásobné zarovnání
Pro indexové poznámky, textové poznámky a popisky nově přibyly funkce pro zarovnávání. Klasické horizontální, nebo vertikální zarovnání a také tzv. distribuování, které umožňuje rozmístit anotace rovnoměrně v horizontálním nebo vertikálním směru.


Šablony mapování kategorií pro export IFC
V nastavení exportu do IFC můžete vytvářet a ukládat šablony. Tyto šablony mapování kategorií Revitu na třídy IFC můžete i exportovat a importovat pro použití na jiných modelech. Pozor, nově toto nastavení mapování naleznete přímo v dialogu Exportovat do formátu IFC:


Správce maker
Nový nástroj pro správu maker nahrazuje integrované vývojové prostředí používané k vytváření a správě maker v předchozích verzích.

Dynamo 3.0.3
Aktualizace aplikace Dynamo přináší správu balíčků v jednom umístění, vyhledávání uzlů podle kategorií, lepší práci s připojenými modely, vylepšené interakce s geometrií, uzly terénních útvarů a další novinky.


Vylepšení Prohlížeče materiálů
Rychlejší generování náhledů vzhledů a možnost dávkového odstranění materiálů z modelu nebo dávkového přidání materiálů do knihoven.


Vylepšené zpracování vektorů
Pro pohledy, které obsahují průhledné prvky bylo vylepšeno zpracování vektorů při tisku, exportu do PDF a exportu do formátů CAD.


Aktualizace filtrů podle disciplín
Na základě zpětné vazby od zákazníků byly aktualizovány filtry disciplín v dialogu Přepsání viditelnosti/zobrazení. Změny se týkají kategorií Lékařské vybavení, Vybavení zásobování, Audiovizuální zařízení, Požární ochrana, Vertikální oběh, Neživé stavební prvky, Dočasné konstrukce, Značení a jejich zařazení do odpovídajících disciplín pro lepší filtrování.


Aktualizace formátu gbXML
Revit nyní podporuje nejnovější verzi formátu gbXML (7.03). Nojvější schéma zahrnuje podporu pro rozšířená data systému vzduchotechniky, zařízení zóny, vzduchové systémy a vodní okruhy.


Hodnota pole prvků 1 a 0 v rodinách
V Editoru rodin lze zadávat hodnoty 1 a 0 pro lineární u kruhové pole.

Změny modelu koordinace
Nově můžete kontrolovat změny mezi dvěma verzemi připojeného modelu koordinace ze služby Autodesk Docs pomocí funkce Změny modelu koordinace.


Mezi multidisciplinárními novinkami najdete také vylepšení vyhledávání v Prohlížeči projektu, upgrade rozhraní .NET 8, tmavý motiv pro sdílené pohledy a další drobné změny.

Funkce pro architekturu

Velmi významná vylepšení najdete u objektů terénních útvarů (toposolid).

Terén - Výkopy terénního útvaru
Objem lze z terénního útvaru vyhloubit pomocí protínajícího podlaží, střechy nebo prvku terénního útvaru. Tento nástroj umožňuje vytvořit vyhloubenou pozici v terénním útvaru pro budovu nebo použít druhý protínající terénní útvar k vyhloubení například parkoviště. Nástroj Provést výkop snižuje nutnost použití objemových prvků k oříznutí terénních útvarů a následnému umístění podlaží nebo podobného prvku. Provést výkop tento proces umožňuje udělat v jednom kroku pomocí jediného protínajícího prvku. Pokud se změní návrh, lze výkop odebrat, nebo je automaticky odebrán, například po smazaní podlahy, která bylo pro vytvoření výkopu zvolena.


Terén - Použití šachty
V předchozích verzích otvory šachty protínaly celý prvek terénního útvaru. Nyní je terén oříznut správně s ohledem na pozici dna šachty:


Terén - Hostování prvků
Po vytvoření výkopu na terénním útvaru můžete na odkrytý povrch hostovat například prvky zábradlí, nebo výsadby.


Terén - Nastavení základní výšky od horní roviny
Při úpravách tvaru terénního útvaru nebo při umísťování bodů můžete využít pro základní výšku nastavení Horní rovina. Toto nastavení umožňuje měřit výšky od horní roviny terénního útvaru bez nutnosti výpočtu polohy bodu.


Terén - Vytvoření terénního útvaru z plochy objemu
Nový příkaz Terén na ploše umožňuje vybrat plochu objemových prvků (ne vertikální) pro vytvoření terénního útvaru.

Terén - Hladké stínování terénního útvaru
Nová funkce pro zapnutí/vypnutí hladkého stínování terénů v modelu pro vizuální styly: Stínovaný, Konzistentní barvy, Textury a Realistické


Terén - Zobrazení vrstevnic při úpravách
Při úpravách terénního útvaru, přidávání a úpravách bodů a hran zůstávají vrstevnice viditelné a poskytují zpětnou vazbu při provádění změn. 


Terén - Vylepšení převodu terénu
Při práci se staršími soubory obsahujícími terény a desky budov jsou při převodu terénu na terénní útvar zachovány desky budov jako výkopy.


Stěny - Vytváření stěn pomocí automatického spojení
Pro spojení nově vytvářené stěny s existují můžete využít dvě nové funkce Automaticky připojit, nebo Automaticky připojit a uzamknout.


Stěny - Ovládací prvky pro zalomení stěn
V půdorysných pohledech lze nově využít ovládací prvky pro nastavení zalomení konců stěn.


Uchopení při úpravách tvaru
Vylepšení uchopování při práci v režimu úprav tvaru umožňují ignorovat vnitřní body a hrany a jako bod uchopení používat hodnotu Z prvků.


Obvodové pláště
Příčle obvodových plášťů nyní mohou používat profily s více uzavřenými hranicemi (smyčkami). Například profil s otvorem nebo jakýkoli jiný případ, kdy profil tažený podél křivky příčle vytvoří platné těleso.


Funkce pro TZB

Elektroinstalace - Jednofázové elektrické komponenty
U elektrických zařízení a distribučních systémů je nově podporována jedna fáze.

Elektroinstalace - Vykazování nízkonapěťových rozvaděčů
Pokud jsou k distribučnímu systému připojeny nízkonapěťové rozvaděče, je jejich spotřeba energie uvedena při zobrazení v Prohlížeči systémů nebo ve výkazech rozvaděče.

Elektroinstalace - další vylepšení
Pro některé typy součástí kategorie Elektrické vybavení přibyl parametr Maximální počet obvodů. Po překročení jeho nastavené hodnoty, zobrazí Revit upozornění.

Díly výroby (Fabrication Parts)
Pro potrubí dílů výroby byl přidán parametr Tloušťka materiálu. Z aplikací Fabrication můžete znát jako vlastnosti "Material Gauge".

Díly výroby - Kontrola konzistence modelu TZB
U modelů vytvořených pomocí Dílů výroby lze rychle překontrolovat nekonzistence přípojů.


Díly výroby - MEP Fabrication Data Manager
Technologický náhled FDM byl obohacen a tyto funkce:
 • úpravy geometrie typu součásti
 • vyhledávání součástí
 • odesílání a přiřazování obrázků

Zakázání automatického označování
Pro určité kategorie TZB bylo zakázáno automatické generování hodnot do parametru Označení.
Jedná se o tyto kategorie:
 • Pomocná rámová konstrukce TZB
 • Výztuhy potrubí TZB výroby
 • Vyústky vzduchotechniky
 • Mechanické vybavení
 • Příslušenství potrubí
 • Elektrické vybavení
 • Elektrická tělesa
 • Mechanická ovládací zařízení
 • Osvětlovací tělesa
 • Příslušenství trubek
 • Rozstřikovače
 • Instalační zařizovací předměty
 • Instalatérská zařízení 
Analytické segmenty potrubí a trubek
Revit vám nyní umožní pracovat s analytickými segmenty potrubí a trubek v kategoriích analytických modelů. To umožní snadný přístup k informacím o ztrátě tlaku v potrubí a trubkách. Segmenty lze vybrat, opatřit popisky a vytvořit jejich výkaz.


Provozní výkazy budov
Pro energetickou analýzu, můžete nyní přesněji určit výkazy, které byly vylepšeny, aby uživatelům poskytovaly větší kontrolu při určování obsazenosti, osvětlení a výkonových zatížení v průběhu roku. Dříve bylo možné během energetické analýzy nastavit pouze jeden typ dne pro celý rok. V nejnovější aktualizaci mohou uživatelé pro roční výkaz používat více denních výkazů. Toto vylepšení umožňuje uživatelům přesně zohlednit víkendy, svátky, letní odstávky a další specifická období.  


Funkce pro konstrukce


Parametrické spojování u typické výztuže
Nyní v Revitu můžete spojovat jednu nebo několik sad výztuže na vybrané pozici, spojovat podle délky a upravovat spoje podle potřeby.


Zvýraznění prutů překračujících maximální délku
Snadná vizuální kontrola pro tyče, které vyžadují úpravu délky. Pomocí filtrů aplikace Revit můžete snadno zvýraznit pruty v sadách výztuží přesahující maximální délku.


Zabránění neočekávaným změnám modelu výztuže
Zakázáním vazeb výztuží na jednotlivých uzlech prutů můžete zablokovat úpravy prutů při změnách geometrie betonu. 


Rozdělení prvků rámových konstrukcí a sloupů s ocelovými přípoji
Dříve jste nemohli rozdělit ocelové prvky, když měly definované ocelové spoje. Ve verzi 2025 jsou k dispozici nástroje pro rozdělení a rozdělení s mezerou i u ocelové rámové konstrukce a sloupů, které obsahují přípoje.


Aktualizovaná sada pravidel pro automatizaci přípojů
Nyní můžete snadněji používat automatizaci ocelových spojů, která byla zjednodušena a umožňuje vám automatizovat více připojení s pomocí menšího počtu skriptů.


Opatření komponent ocelových přípojů popisky a kótováním
Jednotlivé komponenty ocelových přípojů lze opatřit popisky a kótováním. Existující popisky a kóty jsou při přerušení připojení zachovány.


Použití značek součástí a sestav aplikace Advance Steel v Revitu
V Revitu 2025 můžete také najít nové funkce pro detailní návrh ocelových prvků. Můžete přenášet a synchronizovat značky jednotlivých dílů a sestav z Advance Steel.


Významnou novinkou Revitu 2025 jsou rovněž nástroje pro analýzu dopadu CO2, včetně dopadů vestavěné stopy CO2 vašeho projektu.

V článku nejsou zmíněny zcela všechny novinky verze 2025. Jejich kompletní přehled naleznete v online dokumentaci k aplikaci a rekapitulaci těch nejzásadnějších v tomto videu (CZ titulky):


Novinky Revitu a řady dalších aplikací Autodesk, včetně řešení, nadstaveb a služeb ARKANCE představíme také na naší tradiční online konferenci ARKANCE LIVE 2025, která se bude konat 14. května.

Komentáře