Príprava miestností od A po Z - séria článkov (časť 1 - pohľady, podklady, miestnosti, byty a farebné schémy)

    Rozhodol som sa vydať sériu článkov, v ktorých si ukážeme postup tvorby miestností od nalinkovania budovy ako externej referencie, cez prevzatie si potrebných elementov z tejto xrefy, nastavenia rozsahu pohľadu, automatické vloženie miestností spolu s popiskami, prebratie informácií o číslach a názvoch miestností, zatriedenie do bytov pomocou vlastných parametrov, tvorbu farebných schém na základe tohto zatriedenia, až po prípravu tabuľky miestností, vlastné popisky bytov a maximalizovanie efektivity pri správe tabuliek miestností pomocou našich nástrojov Holixa T4R.

    Pripájanie budovy ako externej referencie sa realizuje na karte Ribbonu Vložit po kliknutí na príslušné tlačítko podľa pripájaného súboru (v našom prípade Připojit Revit), vyberieme predmetný súbor (v našom prípade „SO_02_Ponava.rtv“) a potvrdíme.

    Pokiaľ potrebujeme zjednotiť súradnicový systém nášho projektu spolu s pripájanou budovou, tak budovu vyberieme a na panely vlastností klikneme na Sdílené umístění <Není sdíleno> a podľa toho, či chceme vložiť súradnicový systém nášho projektu do pripájanej budovy, alebo naopak prebrať súradnicový systém z tejto budovy, vyberieme príslušnú voľbu.

    Jedna z prvých vecí, ktorú je potrebné urobiť po pripojení budovy je zjednotenie výškových úrovní projektu s výškovými úrovňami tejto budovy. Využijeme na to sadu nástrojov Kopírovat/Sledovat, vďaka ktorým nemusíme manuálne vytvárať výškové úrovne v projekte, ale existujúce výškové úrovne si vieme z nalinkovaného súboru prevziať. Prácu s výškovými úrovňami robíme ideálne v nejakom bočnom pohľade, aktivujeme si nástroj Kopírovat/Sledovat nachádzajúci sa na karte Ribbonu Spolupracovat, kde vyberieme možnosť Vybrat připojení a klikneme na pripojenú budovu. Zobrazia sa nám nástroje na kopírovanie a sledovanie prvkov z externých referencií. Vyberieme nástroj Kopírovat a postupne vyberáme jednotlivé výškové úrovne pripojenej budovy z pohľadu, čím sa nám automaticky prevedú tieto elementy a stanú sa súčasťou nášho projektu.

    Ďalším krokom je prepnutie sa do pôdorysného pohľadu a upravenie si jeho rozsahu tak, aby sme videli len tie elementy, ktoré chceme vidieť.

    Aby sme vedeli využiť pripojenú budovu ako podklad, do ktorého budeme vkladať jednotlivé miestnosti, tak ju musíme vybrať a v jej typových parametroch zaškrtnúť voľbu Ohraničení místnosti.

    Následne môžeme využiť nástroje Architektura -> Místnost alebo Analyzovat -> Prostor. V našom prípade využijeme druhý spomenutý nástroj a to z dôvodu, že entita Prostory nám umožní neskôr prebrať informácie o čísle a názve miestností pripojenej budovy, ak tieto metadata už niekto do projektu tejto budovy zakomponoval, t.z. nemusíme číslovať a premenovávať miestnosti (priestory) manuálne. Vyberieme si teda Analyzovat -> Prostor a aby sme nemuseli vkladať jednotlivé priestory do budovy manuálne, tak klikneme na Umístit prostory automaticky, čím dôjde k automatickej detekcii ohraničujúcich konštrukcií a k vloženiu všetkých priestorov v danom pohľade, t.j. na 1.NP.

    Pre zobrazenie týchto priestorov je potrebné v dialógovom okne Pohled -> Viditelnost/zobrazení aktivovať v rámci kategórie Prostory jej podkategórie a to konkrétne Reference (symbol kríža definujúceho priestor) a Vnitřní (farebná výplň jednotlivých priestorov).

    Priestory máme síce vložené, ale zatiaľ nám v nich chýbajú popisky, ktoré by popisovali nejaké ich parametre (napr. číslo, názov, podlažnú plochu a pod.). Takéto popisky priestorov si do aktuálneho pohľadu vieme vložiť aj hromade a to po aktivácii nástroja Popsat vše nachádzajúceho sa na karte Ribbonu Poznámky. V dialógovom okne, ktoré sa nám otvorí si zaškrtneme kategóriu Popisky prostoru, vyberieme prislúchajúci popisok a potvrdíme. 

    Teraz využijeme benefit entity Prostor, ktorú sme použili namiesto entity Místnost. Totižto, ak si nejaký priestor vyberieme, tak na panely jeho inštančných vlastností môžeme vidieť vyšedené parametre Číslo místnosti a Název místnosti (ak tieto metadata samozrejme v pripojenej budove existujú). Toto využijeme a tieto hodnoty si prevezmeme do našich priestorov: Analyzovat -> Název prostoru.

    Ďalšou úlohou bude priradenie jednotlivých priestorov do skupín, teda do bytov, za využitia vlastného textového parametra „Byt“, ktorý si buď vytvoríme, alebo vyberieme (dôrazne odporúčam cez Zdieľané parametre) a tento parameter priradíme kategórii Prostory.

    Následne môžeme vyberať jednotlivé priestory a zatrieďovať ich do konkrétnych bytov vypĺňaním hodnoty parametra „Byt“. Prípravu logiky zatriedenia priestorov do jednotlivých bytov máme hotovú a túto skutočnosť teraz môžeme využiť pri tvorbe farebných schém pohľadov – teda vizuálneho rozlíšenia jednotlivých priestorov v pohľade na základe hodnôt nejakého parametra, v našom prípade na základe zatriedenia do bytov.

    V nastaveniach pohľadu si teda rozklikneme Barevné schéma a v dialógovom okne Upravit barevné schéma si zduplikujeme nejakú existujúcu schému, vyberieme si náš novovytvorený parameter Byt a k jednotlivým jeho hodnotám (charakterizujúcim konkrétne byty) priradíme konkrétnu farbu, prípadne šrafu.

    Potvrdením sa nám pohľad aktualizuje a na základe farebného nastavenia vieme veľmi efektívne rozlíšiť, ktoré priestory prislúchajú ktorému bytu. Aby sme ešte toto farebné zatriedenie vedeli jednoznačne identifikovať, vložíme si do pohľadu Legendu barevné výplne po kliknutí na rovnomenné tlačítko nachádzajúce sa na karte Ribbonu Analyzovat pod skupinou Barevná výplň.

    Projekt máme rozpracovaný a v ďalšom článku sa spolu pozrieme na tvorbu Tabuľky miestností a pripravíme si vlastnú popisku, ktorá bude zobrazovať názov konkrétnych bytov a k nim prislúchajúce parametre, ako napr. celková podlahová plocha bytu a pod.


Video-ukážka:

Komentáře