středa 17. srpna 2022

Revit Worksharing (mini séria) - časť 3 – správa centrálneho modelu, kontrola kolízií a koordinácia

    Dnešným článkom ukončíme mini sériu o worksharingu – spolupráci viacerých užívateľov na jednom spoločnom projekte (viď časť 2). V predchádzajúcich článkoch sme si predstavili princípy zdieľanej práce, založenie centrálneho modelu, správu pracovných sád a ukázali sme si workflow práce na centrálnom modeli z pohľadu jednotlivých užívateľov.

    V tomto článku si ukážeme:

 • správu centrálneho modelu na priamo
 • kontrolu kolízií
 • nástroje na koordináciu projektu – kopírovanie a sledovanie elementov z externých referencií


    Správu centrálneho modelu by mala vykonávať jedna, na to určená osoba a to najmä z týchto dôvodov:
 • vykonávanie rutinnej údržby (na centrálnom modeli)
 • nahradenie centrálneho modelu jeho novšou verziou (napr. aj z lokálneho modelu)
 • riešenie problémov s centrálnym modelom
 • archivácia projektu
 • obnova záloh projektu
    Pred otvorením centrálneho modelu je nutné sa uistiť, že nie je aktuálne na tento model napojený žiadny užívateľ – využiť na to môžeme nástroj Worksharing monitor. Vytvoríme si zálohu súboru centrálneho modelu a následne centrálny model otvoríme na priamo: Soubor -> Otevřít -> Projekt – vyberieme súbor centrálneho modelu, odškrtneme voľbu Vytvořit nový místní a zároveň sa uistíme, že voľba Odpojit od centrály takisto nie je zaškrtnutá a súbor otvoríme.


    Následne môžeme vykonávať akékoľvek zmeny na modeli. Ak je náhodou nejaká pracovná sada vo vlastníctve iného užívateľa, tak aj z pozície priamo otvoreného centrálneho modelu nám je znemožnené akokoľvek manipulovať, či meniť vlastnosti objektov / elementov priradených tejto pracovnej sade. Najskôr je potrebné, aby sa predmetný užívateľ, ktorý vlastní pracovnú sadu, resp. má vypožičané určité elementy projektu, tak sa najskôr vzdal tohto vlastníctva (využiť môže ponuku, ktorá sa všetkým lokálnym užívateľom zobrazí pri ukladaní projektu, resp. tlačítko Uvolnit všechny moje, ktoré sa nachádza na karte ribbonu Spolupracovat).


    Po vykonaní všetkých potrebných úkonov na centrálnom modeli si ho znovu uložíme. Aby sme zachovali, aby bol súbor aj naďalej centrálnym modelom, tak nezabudneme v možnostiach ukladania zaškrtnúť voľbu „Po uložení nastavit jako centrální model“.
    Čo sa týka kontroly kolízií, Revit má pre tento účel integrovaný samostatný nástroj. Tu je však nutné objektívne konštatovať, že tento nástroj poskytuje základnú úroveň kontroly vzájomných kolízií kategórií objektov v Revite a slúži najmä na ich hrubú detekciu. Ak budeme vyžadovať pokročilejšie a sofistikovanejšie nastavenia, ako napr. ignorovanie určitých materiálov, nastavenie tolerancie kolízií, výber konkrétnych elementov pre kontrolu a pod., tak je vhodné zvážiť použitie iných, na to určených programov, ako napr. Autodesk Navisworks®

  Nástroj aktivujeme na karte Ribbonu Spolupracovat tlačítkom Kontrola kolizí -> Spustit kontrolu kolizí. Dialógové okno kontroly kolízií je rozdelené na 2 časti. Vyberáme tu kategórie elementov medzi ktorými bude prebiehať kontrola kolízií a ak bude zaznamenaný prienik ich geometrie, tieto objekty sa vyhodnotia ako kolidujúce a zobrazia sa v reporte Zpráva o kolizích. Vyberať môžeme kategórie objektov medzi aktuálne otvoreným projektom, alebo medzi projektom a načítanými externými referenciami (*.RVT, *.IFC  a pod.).

  Po potvrdení sa zobrazí spomínané dialógové okno Zpráva o kolizích so všetkými nájdenými kolidujúcimi objektami. Po ich označení sa nám konkrétne prvky zvýraznia a my môžeme pristúpiť k riešeniu príslušných kolízií.
    
    Report kolízií môžeme v prípade potreby exportovať do formátu HTML.


    Často sa stáva, že projektant dostane rôzne podklady (či už architektonický model, model VZT potrubí, model nosnej konštrukcie budovy a pod.), ktorý si nalinkuje do svojho projektu ako externú referenciu, avšak niektoré elementy z tejto „xrefy“ (ako napr. výškové úrovne, osnovu, stĺpy, steny, zariaďovacie predmety a pod.) si potrebuje prevziať (skopírovať) do svojho projektu. Využívajú sa na to nástroje Kopírovat / Sledovat, ktoré sa nachádzajú na karte ribbonu Spolupracovat a ponúkajú niekoľko funkcií, z ktorých na daný účel slúži tlačítko Kopírovat


    Nástroj funguje spôsobom, že klikneme na element z externej referencie, ktorý chceme skopírovať do nášho projektu – napr. na určitú výškovú úroveň (môžeme vybrať aj viacero elementov naraz) a vybraný element(y) sa okamžite skopíruje a stane sa súčasťou nášho aktuálneho projektu, čím ho vieme plnohodnotne upravovať a meniť jeho vlastnosti.

    Medzi kopírovaným a pôvodným elementom sa vytvorí vzájomná väzba (symbolizované malým znakom srdcového tepu v strede kopírovaného elementu), čo znamená, že akákoľvek zmena pôvodného elementu (posun, úprava hodnoty parametra, vymazanie a pod.)  sa sleduje a zaznamenáva a všetky takéto prípadné rozdiely medzi pôvodným a kopírovaným elementom sa podrobne zobrazujú po kliknutí na tlačítko Přehled koordinace v rovnomennom dialógovom okne. Zmeny vzájomných elementov môžeme buď ignorovať, zamietnuť, akceptovať, alebo automaticky reflektovať predmetnú zmenu so zaväzbeným elementom nášho projektu. K uvedenej akcii môžeme v prípade potreby pridať aj komentár.


    S využitím nástrojov koordinácie nám už neuniknú žiadne relevantné zmeny vzájomne vybraných elementov medzi projektom a súbormi externých referencií.


    V rámci mini-série článkov o worksharingu – spolupráci viacerých užívateľov na jednom, spoločnom, centrálnom modeli to bude všetko, nebojte sa využiť prezentované postupy pri menších, či väčších projektoch, aby ste zasa boli o niečo (v tomto prípade o veľký kus) efektívnejší.


Video-ukážka:pátek 12. srpna 2022

SPACEMAKER – aktualizace doplňku do Revitu

S aplikací Autodesk Spacemaker jsme vás již seznámili v předchozím článku. Co je však nově potřeba zmínit, je významná aktualizace nástroje pro načítání dat ze Spacemakeru do Revitu. Nástroj jako takový je ve Spacemakeru již delší dobu a na straně cloudové aplikace se nic nezměnilo.

Co se však změnilo, je možnost nastavení toho, co vám Revit načte a případně jakým způsobem data načte.

Máte tedy možnost například nastavovat, zda chcete vytvářet stěny, podlahy a střechy nebo zda chcete pro bytové jednotky, které byly vytvořeny ve Spacemakeru, automaticky vytvořit místnosti v Revitu. Dále pak můžete nechat vytvořit obecné modely pro existující budovy, nechat si zvýraznit hranice staveniště nebo zastavitelné plochy atd. 

Tato aktualizace by měla zase o něco zjednodušit rozvíjení BIM návrhu ze Spacemakeru do reálné stavební  dokumentace.

Připomínáme, že Autodesk Spacemaker je nástroj pro návrh, analýzu a optimalizaci architektonických, developerských a urbanistických návrhů pomocí umělé inteligence (AI). Nyní nabízíme 25% slevu na Spacemaker při obnově předplatného Revitu.


úterý 9. srpna 2022

Revit Worksharing (mini séria) - časť 2 – práca viacerých užívateľov na spoločnom projekte

    V druhom článku mini série Revit Worksharing nadviažeme na jeho prvú časť, v ktorej sme si vysvetlili základne pojmy a princípy zdieľanej práce v Revite a ako založiť a nastaviť centrálny model a dnes si vysvetlíme konkrétny workflow práce viacerých užívateľov na spoločnom projekte a v reálnom čase.

    Dôležitými predpokladmi práce na zdieľanom modeli Revitu sú:

 • centrálny model musí byť uložený na zdieľanom úložisku (server, lokálne zdieľaný priečinok a pod.) a k tomuto priečinku musia mať udelené práva na čítanie a zápis všetci užívatelia, ktorí chcú na centrálnom modeli pracovať
 • v čase prístupu jedného alebo viacerých užívateľov na centrálny model nesmie byť tento otvorený na priamo

    Užívateľ, ktorý chce spolupracovať na centrálnom modeli si musí z neho vytvoriť najskôr tzv. lokálnu kópiu: Soubor -> Otevřít -> zaškrtnúť voľbu Vytvořit nový místní


        * nikdy neotvárame RVT-čko centrálneho modelu „dvojklikom“ z prostredia prehliadača Windows, alebo iného súborového manažéra

    Za názvom súboru (v strednej vrchnej časti Revitu) sa zobrazí prípona s menom užívateľa, ktorý si lokálnu kópiu vytvoril (toto meno je previazané s menom uvedeným v konte Autodesk, na ktoré je naviazaná licencia užívateľa). 


    Lokálna kópia centrálneho modelu (lokálny RVT súbor) sa uloží do zložky, ktorá je definovaná v hlavných nastaveniach Revitu (Soubor -> Možnosti) v sekcii Umístění souborů -> Výchozí cesta pro uživatelské soubory.


    Následne môže užívateľ robiť akékoľvek zmeny objektov / entít, ktoré sú priradené k pracovným sadám, ktoré tento užívateľ buď už vlastní alebo zatiaľ nemajú vlastníka.

    Ak modifikuje prvok, ktorý je priradený k pracovnej sade, ktorá zatiaľ vlastníka nemá, tak sa stane dočasným vypožičiavateľom tohto prvku, čo sa zobrazí v dialógovom okne pracovných sád v stĺpčeku Vypůjčovatelé.


    Vykonané zmeny zatiaľ ostatní užívatelia, ktorí majú v tomto čase vytvorené svoje lokálne kópie centrálneho modelu nevidia. Najskôr je nutné, aby užívateľ svoju časť práce synchronizoval s centrálnym modelom: Spolupracovat -> Synchronizovat s centrálním souborem alebo Spolupracovat -> Synchronizovat nyní

    Týmto úkonom sa všetky zmeny, ktoré užívateľ zrealizoval nahrajú spätne na centrálny model a ak si ostatní užívatelia takisto synchronizujú svoje lokálne kópie, resp. použijú voľbu Znovu načíst nejnovější, tak sa im tieto zmeny zobrazia a ich lokálna kópia sa aktualizuje z najnovšieho centrálneho modelu.


    Ak by chcel niektorí z užívateľov modifikovať prvok / prvky pracovnej sady, ktoré má vo vlastníctve iný užívateľ, musí ho o to najskôr požiadať kliknutím na Umístit žádost v dialógovom okne, ktoré sa po pokuse o modifikovanie prvku s nie naším vlastníctvom zobrazí.


    Predmetnému užívateľovi sa okamžite zobrazí notifikácia Přijatý požadavek na úpravu, ktorú môže buď povoliť alebo zamietnuť. Ak by túto notifikáciu ignoroval alebo zatvoril, všetky nevyriešené požiadavky (či už prijaté alebo odoslané) vieme nájsť v dialógovom okne Požadavky na úpravy, do ktorého sa dostaneme kliknutím na rovnomenné tlačítko v spodnej strednej časti Revitu.


    Ak úpravu inému užívateľovi povolíme, tak nás môže ešte Revit vyzvať, aby sme najskôr synchronizovali naše zmeny s centrálnym modelom.

    Po povolení / zamietnutí požiadavky, dostane o tom daný užívateľ znovu notifikáciu.


    Kto je aktuálnym vlastníkom jednotlivých prvkov si môžeme pozrieť po vybraní daného prvku na panely vlastností pod parametrom Upravil.


    Týmto spôsobom môžu veľmi efektívne pracovať celé projektové tímy na jednom spoločnom modeli a v reálnom čase.

    Všetky informácie o centrálnom modeli, aktuálne pripojených užívateľoch, práve prebiehajúcich synchronizáciách s odhadovaným časom dokončenia, notifikácie, nevyriešené požiadavky a aktuálny výkon systému pracovnej stanice môžeme nájsť na jednom spoločnom mieste, ktoré sa nazýva Worksharing Monitor – nástroj, ktorý si vieme otvoriť po kliknutí na Spolupracovat -> Sledování sdílení práce.    Tlačítkom Zobrazit historii si vieme po vybratí centrálneho modelu konkrétneho projektu zobraziť plnú históriu všetkých synchronizácií s údajmi o dátumoch, časoch a užívateľoch, ktorí iniciovali danú synchronizáciu, vrátane voliteľného komentáru, ktorý môžu užívatelia zadať pri každej synchronizácií.    Tlačítkom Obnovit zálohu sa môžeme spätne dostať k stavu uloženia centrálneho modelu v čase dozadu. Centrálny model vieme k vybranému dátumu a času obnoviť, prípadne k tomuto dátumu vyextrahovať samostatný nový RVT súbor.


Ukážka:
    Nabudúce ukončíme mini sériu vysvetlením princípov a ukážkou otvorenia centrálneho modelu na priamo a oboznámením sa s nástrojmi na sledovanie elementov z externých referencií a kontroly kolízií objektov.

pátek 1. července 2022

CS Legend Generator vydán s podporou pro Revit® 2023

Tento týden byla vydána nová verze aplikace CS Legend Generator v1.2 s podporou pro Autodesk Revit® 2023. Aktuální verze kromě Revitu 2023 podporuje i tři starší, to znamená až do verze Revit 2020. Společnost Arkance Systems tak podporou čtyř verzí Revitu kopíruje strategii společnosti Autodesk.

Nástavbová aplikace CS Legend Generator slouží k automatizovanému vytváření výkazů oken a dveří se všemi daty a schematickým pohledem prvků tak, jak je zvykem v České republice a na Slovensku. Zákazníci s aktivním pronájmem aplikace si aktuální verzi mohou stáhnout na portále Holixa. Pro zájemce o vyzkoušení je k dispozici zkušební verze zdarma, kterou je možné získat na produktových stránkách aplikace.

úterý 21. června 2022

Nová BIM knihovna ostění a překladů HELUZ

Reference - vývoj pro společnost HELUZ

Příspěvek hosta blogu

V poslední době je digitalizace stavebnictví často skloňovaný pojem, ve kterém vidíme velký potenciál a hlavně smysl. Celé odvětví dnes prochází rychlou transformací a posouvá se k lepším výsledkům – vyšší efektivitě, přesnosti, kvalitě a nové technologie nacházejí čím dál širší uplatnění.

Z pohledu významného výrobce cihelných prvků pro hrubou stavbu chápeme BIM jako příležitost, abychom i my zrevidovali své firemní procesy, které povedou ke zvýšení efektivity, a k poskytování lepší podpory a kvalitnější služby našim zákazníkům. Jedním z našich cílů je poskytovat odborné veřejnosti informace o našich výrobcích v takovém formátu, aby odpovídaly aktuálním technologickým a softwarovým standardům.

Společnost Arkance Systems (dříve CAD Studio) jsme si vybrali jako stálého partnera pro vývoj BIM řešení pro Autodesk Revit. Využili jsme dlouholeté zkušenosti s vývojem v oblasti BIM a společně vytvořili a dále rozvíjíme BIM rodiny HELUZ a chytré nástroje, které poskytujeme zdarma ke stažení na Selektoru konstrukcí.

Rodiny sortimentu HELUZ obsahují kompletní výrobkovou a konstrukční databázi:

 • zdiva (např. cihly pro jednovrstvé zdivo produktové řady FAMILY 2in1, akustické zdivo),
 • překladů nad stavební otvory (např. univerzální překlady pro zabudování různých typů stínící techniky HELUZ FAMILY 3in1 nosný)
 • panelů (včetně panelů pro těžké střechy),
 • trámečkových stropů HELUZ MIAKO,
 • komínových systémů.

V rámci vývoje nástrojů, které usnadňují práci při navrhování konstrukcí z našich produktů do potřebných stavebních detailů, byl společností Arkance Systems vyvinut jedinečný doplněk pro navrhování staveb z cihel HELUZ – Ostění a překlady. Tento nástroj je určen pro rychlé a správné navrhování stavebních otvorů včetně automatického generování výrobků HELUZ vázaných na konkrétní otvor tzn. generování doplňkových cihel do ostění, parapetů a překladů do nadpraží. Doplněk automaticky detekuje stavební otvory, ke kterým vytváří kladecí plán doplňkových cihel, a to jak do ostění, tak do parapetu. Do nadpraží stavebního otvoru na základě výběru uživatele umisťuje překlady tak, aby byly dodrženy požadavky na minimální uložení. Nástroj vnáší do fáze navrhování, provádění a oceňování stavby tolik potřebnou přesnost.


Záznam webináře HELUZ


RFA knihovny HELUZ najdete i v BIM knihovně na portálu CADforum.cz.


Autor: Bc. Jan Urbánek, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

pondělí 20. června 2022

Aplikace Holixa T4R vydána s podporou pro Revit 2023

Nová verze aplikace Holixa T4R v3.4 s podporou pro Autodesk Revit® 2023 byla vydána tento týden. Aplikace byla dříve známá pod názvem Revit Tools a obsahuje mnoho nástrojů pro zefektivnění práce projektantů. Kromě podpory nového Revitu 2023 obsahuje vydaná verze aplikace i několik oprav, týkajících se například Správce parametrů rodin, Hromadného čištění projektu či nástroje pro TZB Směr potrubí / trubek.

Nejnovější verze je pro zákazníky s aktivním pronájmem ke stažení na portálu Holixa. Zákazníci Arkance Systems s pronajatou aplikací Autodesk Revit® nebo AEC Collection dostávají Holixa T4R zdarma. Ti, kdo mají zájem aplikaci vyzkoušet, mohou patnáctidenní zkušební verzi stáhnout z produktových stránek aplikace. Tato verze je kromě Revitu 2023 kompatibilní i s verzemi 2022, 2021 a 2020.


čtvrtek 16. června 2022

Uživatelé Autodesk Docs mohou nyní používat mobilní aplikaci

Autodesk Docs je základní modul platformy Autodesk Construction Cloud (ACC) používaný jako společné datové prostředí (CDE), při spolupráci na BIM projektech. ACC je nástupcem BIM 360 a ačkoli nabízí více funkcí, tak uživatelům chyběla možnost prohlížet data pomocí mobilní aplikace, kdy tato možnost byla dostupné jen uživatelům s licencí Autodesk Build, pomocí mobilní aplikace PlanGrid. Až do teď.

Od konce května umožňuje Autodesk přistupovat k projektům uloženým v cloudu ACC pomocí mobilní aplikace PlanGrid i uživatelům s licencí Autodesk Docs, BIM Collaborate a BIM Collaborate Pro. Uživatelé tak mohou prohlížet 2D výkresy nebo 3D modely, odměřovat vzdálenosti a využívat další funkce dostupné na desktopech jako minimapu, navigace v podlažích, gyroskop a další. Porovnání dostupných funkcí pro jednotlivé produkty najdete v tabulce níže.

Původní nedostupnost mobilní aplikace pro Autodesk Docs byla jednou z příčin, proč uživatelé zakládali projekty na starší platformě BIM 360, což může s touto novinkou skončit a uživatelé tak budou moci zakládat projekty na platformě ACC a přitom využívat veškeré funkce, které platforma ACC nabízí.


Mobilní aplikace Autodesk PlanGrid Build je dostupná jak pro Google Android, tak i pro Apple iOS