úterý 22. prosince 2015

Využití BIM ve facility managementu 2 - seznamte se s COBie

Náklady během životního cyklu stavby
Využití BIM dat pro správu staveb je téma, o kterém se hodně mluví a často je uváděno jako jeden z nejdůležitějších přínosů informačního modelování. Za argument je dáváno to, že velkých finančních úspor je při použití BIM možné dosáhnout právě až v provozní fázi životního cyklu stavby, což je způsobeno tím, že náklady na provoz za celý životní cyklus jsou obvykle několikrát vyšší než náklady ve fázi investiční - tedy náklady spojené s návrhem a realizací. O tom jistě není důvod pochybovat. Jakým způsobem může BIM usnadnit a zefektivnit práci facility managerů jsme si ukázali v minulém článku Využití BIM ve facility managementu. Je však důležité si uvědomit, že zdaleka ne každý informační model stavby lze takovýmto efektivním způsobem využít.
Je známým faktem, že každý prvek informačního modelu budovy může obsahovat velké množství atributů a informací jako jsou geometrické vlastnosti, údaje o materiálech, způsobu zobrazení a mnoho dalších. Možnosti jsou prakticky neomezené. Správce majetku, ale velice často zajímají úplně jiné informace než projektanta. Model, který je hodnotný pro projektanta bude často obsahovat velké množství geometrických parametrů, definice materiálů a další informace sloužící primárně k vytvoření kvalitní tištěné dokumentace a co nejpřesnějších výkazů výměr. Obsahuje tak mnoho informací, z nichž je ale  z pro budoucího správce majetku většina naprosto nevýznamná.
Pokud má investor v plánu využít model pro budoucí správu objektu a vytěžit tak z BIM maximum, je nezbytně nutné, aby již při zadání zakázky na projekt zcela přesně specifikoval, jaké informace a parametry má obsahovat. Bez takového zadání bude výsledný model pro účely FM prakticky nepoužitelný, nebo budou možnosti jeho využití značně omezené, a FM tým bude muset zpracovat obrovské množství informací ručně, stejně jako v případě předání projektové dokumentace v klasické papírové formě.
Dokumentace předaná spolu se stavbou tradičním způsobem
Protože v České Republice dosud neexistují žádné normy pro předávání digitálních dat během životního cyklu budov a rozsah těchto dat není ničím stanoven, závisí stanovení obsahu BIM modelů pouze na dohodě mezi investorem a dodavatelem projektu. Investoři si ale také mohou tápat v tom, jaká data vlastně mají po projektantovi (autorovi BIM dokumentace) požadovat, protože případové studie, na kterých by bylo možné demonstrovat úspěšné využití BIM dat pro FM u nás zatím také prakticky neexistují.  Můžeme se ale inspirovat v zahraničí, kde již takové projekty vznikly a kde se často jako standard pro předání dat o stavbě pro účely facility managementu používá COBie.
Ještě jste neslyšeli o COBie? Standard COBie začal vznikat roku 2005 v USA, kde byl národním ústavem pro stavební vědy (National Institute of Building Sciences) vytvořen tým složený ze stavebních projektantů, vlastníků a správců budov a zástupců softwarových firem, který měl za úkol identifikovat požadavky na předání informací potřebných pro realizaci a provoz staveb. Do roku 2009 se tak z původní myšlenky stal mezinárodně uznávaný formát implementovaný do mnoha komerčních software po celém světě a v současné době je i zakotven v některých národních normách zabývajících se problematikou BIM.  Od března 2013 je COBie součástí americké národní BIM normy (NBIMS-US V2) a od roku 2014 je také částí britské normy BS 1192-4:2014.
V praxi může předávání COBie dat vypadat například tak, že pomocí doinstaloveného pluginu jsou požadované údaje extrahovány z aplikace, ve které byl BIM model vytvořen (např. Revit), do standardizované excelovské tabulky. Data z takové tabulky jsou pak FM aplikace podporující COBie schopny importovat do své databáze, nebo lze pracovat i s tabulkou jako takovou, ačkoli to není primární účel její existence. Ne všechny návrhové BIM programy mají nativně implementovány všechny údaje vyžadované COBie standardem a tak například COBie plugin pro Revit umožňuje i globální doplnění COBie parametrů do projektu tak, aby již projektant věděl, jaká data musí do databáze zadat.
BIM knihovny stavebních komponent a výrobků konkrétních výrobců, které tito výrobci nabízí projektantům ke stažení, již v dnešní době často COBie data obsahují a projektantům i majitelům staveb tak mohou ušetřit značné množství práce s jejich získáváním. Je jasné, že do budoucna bude takovýchto knihoven přibývat a využitelnost BIM ve správě majetku tak bude čím dál snažší.

Budete-li si chtít práci s COBie daty vyzkoušet na vlastní kůži a o formátu se dozvědět víc, můžete si z následujícího odkazu stáhnout plugin COBie Extension for Revit včetně vzorového projektu a shlédnout video, které formát dopodrobna rozebírá.

Přímý odkaz na video najdete zde.

úterý 1. prosince 2015

Setkání leaderů českého stavebnictví - prostor pro BIM

Společnost CEEC Research dnes v Praze pořádala setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů stavebních, projektových a developerských společností – konferenci SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015/H2. Ani společnost CAD Studio, jako přední dodavatel projekčních BIM technologií, nemohla na tomto setkání chybět. Za vládu ČR se této konference zúčastnili ministři financí, dopravy, místního rozvoje a školství. V přednáškách a diskusích zazněly některé zajímavé informace.

A. Babiš uvedl, že stavební produkce v ČR se v Q3 2015 zvýšila o 20% a stavební trh je na vzestupu. Objem zakázek tvořil 40% ze strany státu jako investora. Příští rok se očekává inflace 1,1% a nezaměstnanost 4,7%. Stavebnictví je pro ministerstvo financí prioritou.D. Ťok mj. upozornil, že podle informací z ŘSD jsou kapacity projekčních firem přeplněné. Přitom ale podle analýz CEEC Research plyne, že projekční firmy neplánují příliš navyšovat kapacity - jen 30% z nich bude hledat nové projektanty.


Velké projekční a stavební firmy (např. SKANSKA) naopak problém s kapacitami necítí. Při svém plánování potřebují vidět více dopředu. Jsou připraveni stavět. Pozemní stavitelství pro privátní sektor neroste. Praha tvoří cca 70 % trhu v bytové výstavbě. Jedním z hlavních problémů je neexistence správného právního prostředí.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj bude od jara 2016 funkční zákon o zadávání veřejných zakázek. Nemělo by se tak již soutěžit pouze na cenu - od toho si slibuje i zrychlení celého stavebního procesu. Už teď sice lze soutěžit na ekonomickou výhodnost, ale tato možnost není příliš využívána hlavně z důvodu obav zadavatelů z postihů.

Z hodnocení Ministerstva školství potřebuje stavebnictví lidi se vzděláním učňovským, středním i vysokoškolským.


Právě hrozící nedostatek kapacit a odborníků vytváří prostor pro přechod na BIM, který prokazatelně zvýší produktivitu a tudíž může uvolnit kapacity na další projekční zakázky.

pátek 27. listopadu 2015

Navisworks - výběr objektů (Selection Sets nebo Search Sets)

Jedním z velmi užitečných nástrojů koordinační aplikace Autodesk Navisworks je okno "Sets". Pokud chcete pracovat rychle a efektivně, určitě se bez této funkce neobejdete. Okno Sets umožňuje vytvářet a spravovat výběrové množiny objektů a uložit je pro další využití v pracovních postupech Navisworksu.

Uložené výběrové množiny se dělí na výběrové sety a vyhledávací sety.

Výběrové sety (Selection Sets) jsou statické skupiny objektů. Objekty uložené v těchto setech lze znovu a znovu rychle vybírat pro provádění určitých operací, jako je například jejich skrývání, změna průhlednosti apod. Tyto sety ale nemají žádnou inteligenci. V případě, že jsou modelová data aktualizována, aktivace výběrového setu vybere znovu stejné objekty (za předpokladu, že stále v modelu existují).

Vyhledávací sety (Search Sets) jsou dynamické skupiny objektů. Využití těchto setů je stejné jako u výběrových setů, ale vytvářené jsou na základě vyhledávacích kritérií namísto výsledků výběrů, jak je tomu u výběrových setů. Pokud jsou CAD/BIM data připojená do projektu Navisworksu aktualizována, aktivace vyhledávacího setu znovu prohledá celý model a zahrne do výběru i všechny nové objekty, které odpovídají vyhledávacím kritériím. Změny v modelu se tedy zásadně promítnou i do vyhledávacích setů a není nutné je vytvářet znovu, respektive aktualizovat, jak by tomu bylo u výběrových setů. Vyhledávací sety je také možné exportovat do souboru XML a přenášet do dalších projektů nebo sdílet s ostatními uživateli.

Výběrový set lze vytvořit použitím jedné z variant příkazu Save Selection (viz obrázek). Podmínkou je nejprve vybrat objekty - příkazy Select, Select Box, nebo třeba i pomocí okna stromu Selection Tree.

 
Pro vytvoření vyhledávacího setu, je nutné vybrat objekty pomocí příkazu/okna Find Items. Až poté se aktivuje ikonka pro uložení vyhledávacího setu.

středa 18. listopadu 2015

Revit 2016 R2 - Globálne parametre

Ďalšou novinkou ktorá bola uvedená vo verzií 2016 R2 je funkcia tzv. globálnych parametrov. Podobne ako poznáme vytváranie parametrov v rodinách (Revit families, RFA) táto novinka umožňuje vytvárať parametre priamo v projekte, a prepájať ich hodnoty medzi sebou. Vylepšenie sa týka len všetkých verzií Revitu 2016 R2, teda Revit Architecture, Revit Structure a Revit MEP, nie pre Revit LT.

 
Funkcia umožňuje riadiť kóty, vzdialenosti, odsadenia či ďalšie inštancie knižničných prvkov s ostatnými parametrami vrámci celého projektu. S Revitom 2016 R2 možno napr. priradiť parameter na nosníku tak, že keď sa zmení hrúbka dosky, prispôsobí sa automaticky odsadenie nosníka, tak aby zodpovedal zarovnaniu (napr. na spodnú hranu dosky).


Globálne parametre možno tiež použiť pre automatizáciu umiestnenia objektu v závislosti na veľkosti iného knižničného prvku. Ich nastavenie je jednoduché, po kliknutí na akýkoľvek knižničný prvok, ktorý obsahuje aspoň jeden parameter inštancie sa zobrazí vo vlastnostiach nová voľba "Asociovat" pomocou ktorého priradzujeme, alebo vytvárame nové globálne parametre.


Obdobne to funguje po kliknutí na kótu, alebo inú hodnotu ktorá definuje vzdialenosť medzi prvkami, kde sa v lište nastavení zobrazí nová volba "Štítek".


V nasledovnom dialógovom okne užívateľ určí parameter podobne ako je zvykom definovať parametre doteraz (v rodinách). Zadá sa požadovaný názov, kategória, typ, príp. má užívateľ opäť možnosť pridať miestnu nápovedu, alebo zaradiť parameter ako vykazovaný.


Po kliknutí na kartu ribbonu Správa > Globálne parametre sa v prehľadnej tabuľke zobrazuje zoznam všetkých globálnych parametrov v projekte. Možno ich opätovne modifikovať, vytvárať nové, mazať či pridávať hodnoty a závislosti medzi parametrami na základe vzorcov.


 
Príklad využitia globálnych parametrov si tiež môžete pozrieť v nasledovnej videoukážke:


 
Zoznam všetkých noviniek ktoré boli uvedené vo verzií Revitu 2016 R2 si pozrite tiež v našom predchádzajúcom článku.

Aktualizáciu Revitu R2 si môžete stiahnuť vo Vašom konte na Autodesk Account.

středa 4. listopadu 2015

Osazení topografie vytvořené pomocí importu do JTSK souřadnic

Dnes bychom si ukázali, jakým nejrychlejším způsobem si vytvořit topografii v Revitu a především jak si ji osadit do přesných JTSK souřadnic. Pokud jste pokročilí uživatelé, určitě víte, že způsobů jak si vygenerovat topografii v Revitu je několik.

Na začátku projektu je vždy bezpodmínečně nutné, aby projektant obdržel od zadavatele zaměření zájmového území, které si nechal zpracovat od autorizovaného geodeta. Po obdržení výškopisu a polohopisu by projektant měl v nejideálnějším případě také disponovat seznamem bodů, který bude sloužit jako podklad pro vygenerování topografie v Revitu. Daný seznam bodů je potřeba vždy upravit do vhodného formátu tak, aby Revit byl schopen z daných souřadnic topografii vytvořit. Většinou jsou součástí seznamu nejen souřadnice daného bodu, ale také jeho vytyčovací číslo a to je potřeba vyselektovat a smazat. Zápis bodu v seznamu by tak měl mít tento formát: 764584.34,976873.94,163.97 (souřadnice se oddělují čárkou a desetinná čárka je v tomto případě reprezentována tečkou)

Jelikož předmětem tohoto článku není jenom návod jak si vytvořit topografii, ale také jak si ji správně osadit do souřadnic JTSK, je nutné předem do projektu Revitu přes funkci Připojit CAD připojit již zmíněný výškopis ve formátu DWG, kdy je v dialogovém okně Připojit formáty CAD nutné si u volby pozice vybrat možnost Automaticky – podle sdílených souřadnic. To nám následně zaručí, že daný DWG soubor bude možné osadit do správných souřadnic. Importované jednotky nastavte na metry a vložte dané DWG do projektu volbou Otevřít.


Revit následně zahlásí, že globální souřadnice výškopisu a projektu nesdílejí stejný souřadnicový systém a že připojovaný soubor bude zarovnán se sdílenými souřadnicemi projektu. V tento moment stačí kliknout na volbu Zavřít.


Následně vás Revit upozorní, že připojený soubor má v modelu velké rozestupy, které by mohly být nesprávně zobrazeny, proto bude použita volba "Střed na střed".


Stačí upozornění zavřít křížkem a zobrazit si skryté prvky volbou Zobrazit skryté prvky - otevře se vám náhled na skryté prvky v projektu, kde byste si měli zviditelnit Základní bod projektu a Zeměměřičský bod - tak, že si je označíte a v kontextové nabídce zvolíte volbu Zobrazit kategorii.


Vyberte Základní bod projektu, klikněte na index sponky, tak aby se vám proškrtla, a nyní můžete umístit vás základní bod na požadované místo.

Ve vlastnostech pohledu si překlikněte orientaci na Projektový sever. Vyberte si připojený soubor a na kartě Upravit si vyberte nástroj Otočit. Nyní si pootočte připojený soubor tak, jak byste chtěli mít orientován svůj projektový sever, otočení provádějte kolem základního bodu projektu. Pokud si ve vlastnostech pohledu přepnete orientaci na skutečný sever, nic se nestane - je nutné nyní kliknout na připojený soubor a ve vlastnostech na kartě Jiné kliknout na možnost Sdílené umístění.


Otevře se vám okno Sdílet souřadnice, zde zaklikněte možnost Převzít sdílený souřadnicový systém z položky daného připojeného DWG, potvrďte volbou Sjednotit.


Pokud jste sjednotili souřadnicový systém podle vloženého výškopisu, nyní najeďte na vlastnosti pohledu a změňte jeho orientaci na skutečný sever - celý projekt se vám pootočí do původního natočení a nyní si můžete přepínat mezi projektovým a skutečným severem.

Nyní stačí jen naimportovat seznam bodů a vygenerovat topografii. Zde bych vás chtěl upozornit na jednu věc, Revit nedokáže při generování topografie osadit zaměřené body ze seznamu bodů na jejich přesné souřadnice, proto tuto část budeme muset udělat manuálně.

Najeďte na kartu Objemy a pozemek a vyberte možnost Povrch terénu. V kontextové nabídce zvolte možnost Vytvořit z importu a dále Určit soubor bodů. V této chvíli vyhledejte Průzkumníkem váš seznam bodů ve formátu *.txt nebo *.csv a klikněte na volbu Otevřít.


Po nastavení jednotek vás Revit opět upozorní, že body terénu budou vystředěny na model z důvodu značné vzdálenosti. Tato část se bohužel nedá obejít a jak už bylo zmíněno, Revit nedokáže automaticky importované body umístit na jejich přesné souřadnice, pokud je nulový bod vzdálený dále než 16 km. Po importu bodů stačí v kontextové nabídce potvrdit dokončení povrchu. Povrch terénu v půdoryse 1NP není v současné chvíli vidět, jelikož jsme si ještě nestanovili úroveň projektové nuly. Nyní v půdoryse 1NP najeďte na Základní bod projektu, klikněte na sponku tak, aby již nebyla přeškrtnutá a zadejte Výšku projektu, tedy nadmořskou výšku vašeho projektu v milimetrech. Váš celý projekt se přesune o zvolenou hodnotu. Teď už stačí jen najet do libovolného pohledu, danou topografii označte a pomocí nástroje Přesun přesuňte o hodnotu vaší zvolené nadmořské výšky směrem k vaší projektové nule. V prohlížeči projektu si otevřete půdorys Situace a nyní byste měli vidět již i vaši topografii, jak překrývá váš výškopis. Nyní stačí pro lepší přehlednost si na panelu zobrazení změnit styl zobrazení na Drátový model, tak, abyste viděli kompletní výškopis a mohli danou topografii na něj napasovat. Označte si topografii a v kontextové nabídce vyberte volbu Upravit povrch, v kontextové nabídce si vyberte nástroj Ref. Rovina a libovolné dva body si propojte danou rovinou. Tato část je důležitá k tomu, abyste daný terén mohli pohodlně uchopit, jelikož importované body nereagují na žádný z uchopovacích režimů. Teď již můžete danou topografii (model terénu, vrstevnice) napasovat na připojený výškopis pomocí nástrojů na kartě upravit.


Videoukázka postupu:


úterý 3. listopadu 2015

Autodesk Seek Extension - knihovny pro Autodesk Revit


Uživatelé Revitu se Subscription si nyní mohou z Autodesk Apps stáhnout doplněk Autodesk Seek Extension. Tato aplikace vytvoří v Revitu kartu rozhraní pro web službu Autodesk Seek nabízející desetitisíce rodin konkrétních výrobků a stafážních prvků od cca 400 výrobců. Vyhledávat je lze pohodlně díky rozdělení do kategorií, podle výrobců nebo podle názvu. Knihovny BIM modelů jednotlivých výrobců jsou ověřeny Autodeskem a představují kvalitní BIM objekty a typové knihovny. Vybrané objekty lze přímo vkládat do rozpracovaného projektu.

Použití Autodesk Seek for Revit:


Knihovna Autodesk Seek obsahuje převážně výrobky amerických výrobců, často v imperiálních jednotkách. Přesto může pomoci získat potřebné užitečné objekty pro vaše BIM projekty.

Hledáte-li další knihovny, včetně knihoven RFA souborů s BIM modely českých výrobců, můžete využít obdobnou funkci "Knihovna rodin" s vizuálním správcem rodin - ta je dostupná jako součást bonus nástrojů CADstudio Revit Tools nebo samostatně na Exchange Apps - viz BIM Families.

pondělí 2. listopadu 2015

Revit 2016 R2 - Editor rodin

Nedávno vydána aktualizace Autodesk Revit 2016 R2, určená pro držitele Subscription, přináší mimo jiné i změny v prostředí editoru rodin.

První ze změn se týká výběru prvků. Filtr výběru nyní rozlišuje plné a duté tvary (vybrání). Odpadá tak komplikované odebírání nepotřebných typů tvarů z výběru.

 
Dále se v editoru rodin objevila zcela nová funkce pro kontrolu nastavení viditelnosti - Náhled viditelnosti. Můžeme tak okamžitě kontrolovat nastavení parametrů viditelnosti, úrovní detailů a zobrazení prvků rodiny v jednotlivých pohledech. Osobně se mi tato funkce velmi zamlouvá. Konečně nebudu muset rodinu neustále načítat do projektu, abych si ověřil nastavení viditelnosti/zobrazení. Jak náhled viditelnosti pracuje, si můžete prohlédnout na tomto videu:


A poslední změnu, kterou jsem zaregistroval, najdete v dialogu Typy rodin. V přehledu novinek jsem se o ní nedočetl, možná jsem přehlédl. Trochu nepříjemné zjištění, když jsem potřeboval vytvořit nový parametr rodiny. Rozkliknu dialog Typy rodin a již rutinním pohybem přejíždím s kurzorem na pravou stranu dialogu, abych klikl na tlačítko Přidat...aha...to tlačítko tu není. Pár neslušných slov, zavření dialogu a znovu spuštění příkazu a až pak jsem si všiml ikonek v levé dolní části dialogu. Ikonky pro tvorbu a úpravu parametrů jsou tedy nyní vlevo dole a ikonky pro tvorbu a úpravu typů rodin najdeme vpravo nahoře.
 
 
Ano, nové rozložení funkcí v dialogu odpovídá stejnému vzhledu, který známe například u dialogů pro správu šablon pohledů, nebo tvorbu filtrů v přepsání viditelnosti/zobrazení, ale než si navyknu na obrázkové ikonky místo tlačítek s textem, to mi bude chvilku trvat. Uvidíme, třeba se místo, které bylo dříve vyhrazeno pro tlačítka na pravé straně dialogu, bude hodit při editaci dlouhých podmínkových vzorců. V novém dialogu si bohužel také nelze nevšimnout jedné drobné vady, že v české verzi Revitu se už nevešel překlad na tlačítko Správa vyhledávacích tabulek (Manage Lookup Tables).
 
A na závěr ta nejlepší změna v dialogu Typy rodin. Přibyla zde nová možnost, kterou je vyhledávání v seznamu parametrů.

čtvrtek 22. října 2015

Vychází Autodesk Revit 2016 R2

Od dnešního dne je možné stahovat velký pololetní update Revitu 2016 nesoucí označení R2. Aktualizace je zdarma pro všechny majitele předplatného Maintenance a Desktop Subscription následujících produktů Autodesku:

  • Building Design Suite Premium a Ultimate
  • Infrastructure Design Suite Ultimate
  • Plant Design Suite Premium a Ultimate
  • Revit 2016, Revit Architecture, Structure, MEP
  • Revit LT a AutoCAD Revit LT Suite

Update přináší řadu nových funkcí a vylepšení a důležitou zprávou je i to, že nepoužívá nový souborový formát a je tak plně kompatibilní se všemi stávajícími variantami Revitu 2016. Pojďme se podívat na podrobný přehled všech novinek.

Výkon


Revit ve verzi 2016 R2 přináší výrazné zrychlení práce s 3D pohledy, čehož dosahuje tím, že nevykresluje v pohledu neviditelné prvky. Tedy vše, co je v daném pohledu něčím skryto, nebude vykresleno a nezatěžuje tak zbytečně výpočetní výkon počítače. Tímto dochází v případě velkých a složitých projektů až k 30-40% zrychlení při navigaci v 3D pohledech. Další zrychlení pocítíme při ořezávání pohledů (2D i 3D), kde Revit nově při manipulaci s ořezovou oblastí model nepřekresluje.

Porovnání:


Za zmínku stojí i nový způsob exportu pohledů do různých CAD formátů. Exportování sad pohledů je od nové verze zpracováváno na pozadí a můžeme se tak během něho dále věnovat práci.

Globální Parametry


Úplnou novinkou a výrazným vylepšením jsou tzv. globální parametry, jejichž pomocí lze ovládat parametry rodin v projektu. Nově je možné v projektu vytvářet parametry stejným způsobem, jako jsme zvyklí z editoru rodin a využívat je k řízení vztahů a celkové větší parametrizaci modelu.

Příkladem využití může být ovládání odsazení stropních nosníků od podlaží, kdy se odsazení asociuje s vykázaným parametrem aktuální tloušťky stropní desky nebo automatické natočení severek ve výkresech dle aktuálního úhlu skutečného severu, který můžeme v projektu definovat jako globální parametr.


Náhled viditelnosti v editoru rodin


Na liště ovládání pohledu v editoru rodin nově přibylo tlačítko pro zobrazení náhledu viditelnosti. Jeho pomocí můžeme okamžitě zobrazit, které prvky rodiny budou v tom kterém pohledu viditelné bez nutnosti kontroly v projektu. Odpadá tedy nutnost neustálého přepínání a načítání rodiny do projektu pro průběžnou vizuální kontrolu.

Přesnější energetické analýzy


Pro přesnější výpočty tepelných ztrát a zisků Revit při tvorbě analytického modelu automaticky rozdělí obálku budovy na menší plochy na základě jejich orientace. Tato funkce funguje v režimu analýzy "Použít koncepční objemy a stavební prvky".

Další drobná vylepšení:


Umístění připojených projektů


Volba umístění připojovaného Revit modelu je rozšířena o možnost základní bod na základní bod.

Rozsah pohledu


Nový dialog rozsah pohledu pro půdorysné pohledy nyní obsahuje grafické schéma a zvyšuje tak intuitivnost nastavení.

Přejmenování referenční roviny


Referenční roviny je možno pojmenovávat přímo v pracovním prostoru a není kvůli tomu potřeba chodit do panelu vlastností.

Zrušení tisku/exportu sady výkresů


Zrušení tisku nebo exportu sady výkresů je nyní možné provést jedním kliknutím a není potřeba rušit tisk každého výkresu zvlášť.

Uvolnění připojení


U síťových projektů přibyla možnost uvolnit připojené RVT soubory jednotlivými uživateli, bez dopadu na centrální soubor.

Filtr výběru


Filtr výběru nově rozlišuje plné a duté tvary hmot obecného modelování.

Filtry pohledu


Vylepšený dialog filtrů pohledů nově filtry řadí do stromové struktury a dělí na filtry na základě pravidla a na základě výběru.


Všechny tyto novinky jsou společné pro všechny profesní varianty Revitu. Dále si projdeme změny týkající se profesí Architecture a MEP jednotlivě.


Novinky v Revitu Architecture


Rendering


Renderovací engine raytracer dostal rozšířené volby nastavení kvality. Kvalitu renderu můžeme určit i stanovením času, po který se má pohled renderovat nebo lze naopak nastavit nekonečné renderování, které ukončíme ve chvíli, kdy budeme s kvalitou spokojeni. Dále je umožněno volit mezi zjednodušeným a pokročilým výpočtem materiálů a světel.


Vylepšená práce s podkladem

Nové půdorysné pohledy se nyní vytváří bez zobrazeného podkladu a u podkladů je nově možné určit rozsah.

Náhled zábradlí


Panel pro tvorbu a úpravu zábradlí v nové verzi obsahuje náhled a není tak nutné pro vizuální kontrolu vytvářená zábradlí vkládat do projektu.


Kopírování/vkládání v perspektivních pohledech


Nově lze kopírovat a vkládat objekty přes schránku i v perspektivních pohledech, což v předchozích verzích nebylo možné.

Volba napojení stěn


Na liště možností nástroje stěna přibyla volba spojení. Její pomocí určujeme, jestli mají být stěny vytvořené jako řetězec napojené nebo ne.

Výpočty na pozadí


Výpočty pro aktualizaci barevných výplní místností, prostorů, trubek a potrubí nyní probíhají na pozadí a využívají více jader procesoru. Zpracování tak probíhá rychleji a nezdržuje od práce.Novinky v Revitu MEP


Výrobní součásti


Novinky v Revitu MEP (TZB) se týkají hlavně modelování potrubí pomocí výrobních součástí (fabrication parts). Vylepšeno je otáčení prvků, kdy můžeme jednotlivé součásti otáčet podél jejich osy v libovolném úhlu. Pomocí funkce vložená součást je také snadnější umísťovat vložené prvky jako například ventily do libovolného místa v přímé části potrubí.


Zobrazení služby  v prohlížeči výrobních součástí


Funkce Zobrazit službu aktualizuje prohlížeč výrobních součástí podle toho, co je v modelu vybráno, a ukáže všechny prvky z právě vybrané služby a skupiny.

Připojit jako vyústku


Tato funkce umožňuje připojit prvek výrobní součásti  na již existující prvek jako vyústku.

Přehled všech novinek:
Aktualizaci Revit 2016 R2 si můžete stáhnout z vašeho účtu na Autodesk Accounts.

pondělí 19. října 2015

Nové možnosti CAD/BIM prohlížeče A360


Univerzální webový prohlížeč pro CAD a BIM formáty dostupný mj. i ve službě Autodesk A360 Team nabízí ve své nejnovější aktualizaci několik zajímavých novinek. Ty se uplatní i ve stavebních projektech (ale nejen v nich).

Tou nejviditelnější novinkou je česká lokalizace. Veškeré funkce prohlížeče "A360 Viewer" nyní umí komunikovat také česky. To usnadní používání tohoto prohlížeče pro jeho příležitostné uživatele - např. zákazníky, kterým pošlete odkaz na váš interaktivní model.

Interaktivní využití zlepšuje také nová funkce "Vlastní pohled při chůzi", které využívá princip pohledu "first person" známý z počítačových her. Pomocí myši, kurzorových šipek nebo navigačních kláves WASD se můžete interaktivně pohybovat a rozhlížet po 3D modelu. Funkci je potřeba zapnout v Nastavení (ozubené kolo) pod Nastavení > Nastavení navigace a výběru > Vlastní pohled při chůzi. V panelu nástrojů se objeví ikonka postavy "First person" - po její volbě se můžete začít pohybovat po modelu.

Třetí významnou novinkou je funkce odměřování - "Měřit" (pravítko v panelu nástrojů). Tu můžete využít ve 2D pohledech a výkresech pro přesné odměřování skutečné velikosti a vzdáleností prvků ve zvolených jednotkách. Funkce si poradí i s měřítky pohledů.


Připomínáme, že A360 Viewer si poradí s formáty DWG, DWF, DXF, RVT (Revit), NWD (Navisworks), IFC, OBJ, SKP (SketchUp), STL, 3DS, DAE a asi 50 dalšími.

Viz též Nová verze Autodesk A360 Team i v češtině a viz A360 Team

pátek 16. října 2015

Státní normy pro projektování - zdarma

Je paradoxní, že státní úřad (ÚNMZ) placený z našich daní, vydávající závazné technické normy mj. i pro projektování, požaduje za přístup k těmto normám (jejich přečtení) další nemalé poplatky. Podle stavebního zákona mají být tyto normy bezplatně a veřejně přístupné. Rozsudkem Městského soudu v Praze č.j.: 11 A 3/2014 – 82 ze dne 7. září 2015 byl normalizační úřad nyní přinucen zveřejnit alespoň část vydávaných technických norem pro stavební projekční praxi.

Volně k dispozici jsou teď tedy následující technické normy:Nicméně stanovení pravidel, doporučení a závazných norem ze strany státu je pro oblast stavebnictví nezbytné. V současné době probíhá (nejen v ČR) implementace doporučení EU na využití BIM technologií ve stavebnictví, zejména pro stavební zakázky hrazené z veřejných prostředků. Cílem je úspora nákladů, kterou BIM prokazatelně přináší.

Společnost CAD Studio se jako přední hráč na poli BIM aktivně účastní v pracovních skupinách definující strategii státu v těchto oblastech. Například minulý měsíc byl vládou schválen materiál Akční plán GeoInfoStrategie spoludefinující i požadavky na podporu životního cyklu projektové dokumentace s využitím metodiky BIM.

PS: Pokud vám nefunguje zobrazování PDF souborů těchto norem, pravděpodobně je příčinou nainstalovaný plug-in pro prohlížení norem v rámci placeného přístupu. Po jeho odinstalování se "volné" normy v Adobe Readeru zobrazují bez problémů. (na problém upozornil R.Koutňák - viz diskuse)

čtvrtek 15. října 2015

Využití BIM ve facility managementu

Informační model budovy (BIM) poskytuje projektantům, stavebníkům a správcům budov prostředek pro sdílení informací o stavebních prvcích a zařízeních v průběh celého životního cyklu budovy od fáze prvotního návrhu až po provoz a údržbu existujících staveb a demolici. Mnozí výrobci nabízí volně ke stažení BIM modely svých produktů, které mohou projektanti přímo umísťovat do projektu. Data přidružená k těmto modelům mohou obsahovat například informace o záruce nebo o plánování údržby, technické specifikace, nebo dokonce i manuály a postupy pro řešení problémů. Výsledný model projektu pak navíc umožňuje každý prvek v rámci stavby přesně lokalizovat. Čím více těchto dat informační model budovy obsahuje, tím lépe je pak správce budov schopen tento model využít pro uvedení stavby do provozu, údržbu, rekonstrukce nebo demolici.

Již samotná existence BIM modelu usnadní facility managerům práci i v případě, že dosud nevyužívají žádný CAFM systém schopný pracovat s BIM daty. Tím, že byl projekt zpracován jako jednotná databáze, má facility manager na jednom místě dostupné všechny informace, které by jinak musel ručně zpracovávat z velkého množství podkladů. K těmto informacím může přistupovat i pomocí aplikace, ve které byl model vytvořen, a která není primárně zaměřena na FM, tedy například Revitu.


V případě využití BIM FM systému, jdou pak možnosti ještě dál. Jakmile je správně vytvořen model skutečného provedení stavby, správa budovy jej může importovat do svého systému, čímž jsou veškeré informace o prostoru k dispozici ihned od prvního dne provozu. Díky tomu, že data jsou již obsažena v informačním modelu, není potřeba ručně do systému zadávat čísla výrobků a jiné údaje nezbytné k hladkému provozu budovy. Údaje o prostorech, jako plochy a objemy místností také není třeba nikde dohledávat, v modelu jsou okamžitě k dispozici. 

K jednotlivým prvkům a zařízením je možné připojovat přílohy nebo nastavovat upozornění na nutné revize a údržbu a mít tak tyto údaje velmi rychle dostupné ať už v prostředí vizuálního 3D prohlížeče nebo v tabulkách. S informačním modelem budovy má facility manager mnohem lepší přehled o tom, co vše a kde se v jeho objektu nachází a tím efektivněji plánovat údržbu a opravy. Bude například o mnoho jednodušší vyměnit server, pokud díky modelu přesně víte, kam od něj který kabel vede.
Propojení FM systému přímo s BIM modelem usnadňuje získávání informací potřebných k provádění rozhodnutí o údržbě a opravách. Podobně ale mohou data o prováděné údržbě putovat i opačným směrem od FM systému k BIM modelu. Tím je zajištěno, že bude uchováván stále aktuální „živý“ model budovy, který je možné kdykoliv v budoucnosti použít pro případné přestavby, rekonstrukce a opravy a předejde se tak případným „překvapením“ při realizaci.

Informační modely budov i FM systémy jsou vždy pouze tak dobré, jak kvalitní data obsahují. Pokud je již ve fázi návrhu počítáno s pozdějším využitím modelu pro správu, lze značně usnadnit proces zpracování informací pro facility management tím, že „naplníme“ model všemi potřebnými údaji. Sdílení stejných dat v průběhu celého životního cyklu budovy vede k vyšší konzistenci těchto dat a ke snížení nákladů na provoz a údržbu staveb.


čtvrtek 8. října 2015

Revit - parametry Ano/Ne ve vzorcích

Používáte v Revitu parametr ANO/NE? Znáte možnosti tohoto parametru ve vzorcích? Pokud je vaše odpověď ANO a NE, tak právě pro vás je tento článek.

Nejprve se podíváme na jednoduchý vzorec. Chci, aby Revit zaškrtl parametr C, ale jen tehdy, pokud je zaškrtnutý parametr A i B. Vzorec bude vypadat takto:

and(Parametr A, Parametr B)


Kdybych chtěl opak. Parametr C nebude zaškrtnutý, pokud nejsou zapnuté oba parametry A i B, vzorec bude:

not(and(Parametr A, Parametr B))

 
Podobně jednoduše lze využít i funkci OR. Parametr C bude zaškrtnutý, pokud bude zapnutý alespoň jeden z parametrů A B.

or(Parametr A, Parametr B)


A co když potřebuji použít parametr ANO/NE ve vzorci s podmínkou? Struktura podmíněného vzorce je:

if("podmínka", "hodnota když pravda", "hodnota když nepravda")

Potřebuji tedy parametr ANO/NE zapsat jednou jako pravdivou hodnotu a jednou jako nepravdivou. Jak toho dosáhnu, abych se vyvaroval chybových hlášení o špatném zápisu vzorce, nekonzistentních jednotkách apod.? Jako pravdivou hodnotu (parametr ANO/NE je zapnutý) napíšu do vzorce 1=1. A jako nepravdivou hodnotu 1=0, i když zde můžete napsat místo 0 jakékoli číslo mimo 1, vše ostatní bude nepravdivá hodnota (parametr ANO/NE je vypnutý).

if(and(Parametr A, Parametr B), 1=1, 1=0)

Ale pozor, výsledek tohoto vzorce bude stejný jako u prvního jednoduššího zápisu vzorce - and(Parametr A, Parametr B). Bez ohledu na to, si myslím, že tato forma zápisu umožňuje vidět i jiná řešení. Pojďme si tedy na závěr ukázat ještě jednou využití ANO/NE ve vzorcích. Máte hlad? Revite vař!:


 
Vzorec výše, který nám říká, že máme jen suchý chléb, můžeme také napsat jednodušeji:
 
if(Chleba,(not(or(Máslo,Šunka))),1=0)úterý 8. září 2015

Revit a zoskupovanie výkresov do vlastných kategórií

Všetky výkresy vytvorené v Revite sa automaticky radia v prehliadači pod zložku "Výkresy". Čo ale v prípade, ak ich potrebujeme z dôvodu prehľadnosti ešte dodatočne roztriediť do skupín?

Jedným z riešení je vytvorenie nového parametru - na základe jeho názvu sa vytvorí v prehliadači projektu nová skupina a výkres sa k nej takto priradí. V nasledujúcom príklade si roztriedime výkresy v prehliadači napr. podľa podlaží 1NP, 2NP, alebo podľa ich obsahu: 2D alebo 3D.

Na karte ribbonu Správa klikneme na Parameter projektu (1) a vytvoríme nový parameter pomocou funkcie Pridať... (2).
Užívateľ zadá Názov parametru (3) zvolíme v poli Typ parametru: Text (4) a kategóriu parametru priradíme: Výkresy (5). Charakter parametru ponecháme Instance, čo znamená, že parameter sa bude zobrazovať a zadávať vo vlastnostiach výkresu a môže byť pre každý výkres špecifický. Potvrdíme kliknutím na OK (6).


V prehliadači projektu klikneme pravým tlačítkom myši na Výkresy a z ponuky vyberieme Organizacie prohlížeče... (7). Následne zadefinujeme Nové zoradenie (8) s názvom napr. Podľa parametru 2D/3D (9) a potvrdíme OK (10)


V automaticky otvorenom dialógovom okne je nutné zvoliť Zoskupovať podľa tohto parametru, v našom prípade teda vyberieme z ponuky "Parameter 2D/3D" (11) a po potvrdení (12) zvolíme organizace prohlížeče "podľa parametru 2D/3D" (13), následne potvrdíme kliknutím na OK (14).


Výsledkom celého postupu je nový riadok vo vlastnostiach výkresu. Po vyplnení sa výkres priradí do skupiny s takým názvom ako je názov parametru. Ak parameter nie je vyplnený, výkres sa priradí k skupine s názvom "???". Ak parameter vyplníme pod názvom napr: 1.NP, vo výkresoch v prehliadači sa vytvorí nová skupina 1.NP. Parameter vypĺňame vo Vlastnostiach po kliknutí na ktorýkoľvek výkres:


Týmto spôsobom dokážeme sprehľadniť orientáciu v prehliadači aj pri veľkom množstve výkresov,
celý postup si pozrite aj na nasledujúcej videoukážke: