pondělí 19. prosince 2016

Revit 2017: Nová šablóna pre betónové konštrukcie a vystužovanie

Na portáli helpdesk.cadstudio.cz v sekcií Dokumenty(download) si môžete stiahnuť novú konštrukčnú šablónu pre Revit 2017. Šablóna je zameraná predovšetkým na tvorbu betónových konštrukcií a vystužovanie. Obsahuje plne parametrické knižnice a mnohé užitočné nastavenia prvkov podľa našich zvyklostí. Niektoré z nich si predstavíme v nasledujúcom článku:

Konštrukčná výstuž: v šablóne sú definované základné typy a tvary konštrukčnej výstuže:Materiály: Knižnica obsahuje konštrukčné materiály (betón, oceľ, drevo, ...) vrátane grafických, fyzikálnych, mechanických a pevnostných parametrov (Moduly pružnosti, Hustota, Poissonova konšt, ...)


Do šablóny sú načítané viaceré formáty poznámok výstuží a popisov výstuže. Niektoré príklady a varianty použitia sú znázornené na tomto obrázku:
Stavebné úpravy: Parametrické knižnice otvorov (hranaté, kruhové, popisy otvorov, ...) sú pripravené tak, aby ich bolo možné jednoducho popisovať a vykazovať. Niektoré príklady sú znázornené tu:


Knižnica prierezov konštrukčných nosníkov a konštrukčných stĺpov obsahuje základné tvary, s nastavenými parametrami pre komunikáciu s programom SCIA Engineer:


Knižnica obsahuje viaceré typy konštrukčných podláh, stien a schodísk:

V prehliadači projektu je pred-pripravených niekoľko základných typov výkazov:Do šablony sú načítané základné vzory čiar, šrafy a ďalšie užívateľské šrafy pre značenie materiálov v pôdoryse, reze a 3D pohľade.V šablóne nájdete tiež mnohé ďalšie užitočné prvky a nastavenia, napr. popisy dosiek, výškové kóty, nastavenie pre legendy, šablóny pohľadov, rezové čiary, typy podlaží, a mnohé ďalšie.


Podrobný popis nastavení (vo formáte PDF) k tejto konštrukčnej šablóne CAD Studio je možné stiahnuť na helpdesk.cadstudio.cz  v sekcií Download. Šablóna je taktiež súčasťou BonusDVD CS+

středa 30. listopadu 2016

Názvy prostorů (Space Naming)

Hromadné přejmenování a přečíslování prostorů v projektech Revitu MEP podle místností z připojeného architektonického modelu bylo možné do verze Revit 2017 realizovat pouze pomocí doplňku Space Naming Utility.

Tento bezplatný doplněk je pro verzi Revit 2016 ke stažení na Autodesk Apps - zde.


Pro Revit 2017 je doplněk ke stažení na Autodesk Account, resp. pomocí Autodesk Desktop App.


Od verze Revit 2017.1 je ale nástroj Space Naming již standardní součástí Revitu a je tak možné ho ihned používat bez jakékoli dodatečné instalace.

Funkce Space Naming je velmi jednoduchá a umožňuje určit, zda chcete přenést z podloženého modelu pouze čísla místností, nebo pouze názvy a nebo obojí. A jestli bude přepsání parametrů použito pouze na konkrétní podlaží, nebo všechna podlaží projektu.

Krátká video ukázka:

úterý 29. listopadu 2016

DYNAMO PLAYER: podlahová plocha místnosti; UPDATE 03.01.2017

V dnešním článku se zaměříme opět na vizuální programovací nástroj Dynamo a pokusíme se pomocí tohoto nástroje vyřešit problém spojený s vykazováním podlahové plochy místnosti. Pokročilí uživatelé Revitu pravděpodobně tuší o čem bude řeč - jde o to, že objekt místnosti je systémově naprogramován tak, aby po osazení do půdorysu generoval užitnou plochu daného prostoru, tzn., že nezapočítává výklenky jako niky vzniklé zapuštěním oken a dveří atd. Viz obrázek:


Na obrázku je patrné, že objekt místnosti skutečně generuje plochu podle hrany stěn, které ohraničují prostor místnosti, ale nezapočítává plochy vzniklé zapuštěním dveří do stěny, tedy tam, kde ve skutečnosti bude zrealizována podlahová krytina. Viz červené otazníky na obrázku. A právě zde je důležité si uvědomit, že plocha, se kterou počítám v tabulce místností, je právě užitná plocha a ne podlahová plocha, se kterou pracují rozpočtáři. V počátečních fázích projektu, jako DUR nebo DSP, to takový problém nejspíš nebude, ale v pozdějších fázích projektu, kdy se již generují výkazy a data přecházejí např. na realizační firmy, je nutné tento problém konstruktivně vyřešit.Revit standardně nabízí řešení této problematiky přes nástroje Plocha, kdy tento nástroj vytvoří duplikát z daného půdorysu a umožní uživateli si pomocí náčrtu objet prostor místnosti podle potřeby a zahrnout i výklenky a niky. Toto řešení je samozřejmě funkční, ale tak nějak napůl. Jde o to, že nástroj Místnost a Plocha sdílí stejný systémový parametr, který nemůže figurovat v jednom výkazu, např. v tabulce místností. Tento pracovní postup se zdá být značně těžkopádný, jelikož nutí uživatele si vytvořit duplikát daného půdorysu a pracovat se dvěma výkazy zvlášť.

Daný problém řeší až vizuální programovací nástroj Dynamo, který pro generování podlahové plochy může využít komponentu Podlaha. Tato komponenta se vytváří přes náčrt stejně jako nástroj plocha, s tím rozdílem, že není nutné vytvářet duplikát daného půdorysu a vygenerovanou plochu podlahy lze jednoduše zaimplementovat do objektu místnosti a následně zahrnout do výkazu.

Než si nastartujeme Dynamo, je nutné si připravit testovací půdorys o libovolném počtu místností, ve kterých budou figurovat výklenky, niky atd. Do vzniklé dispozice si vložíme místnosti v náhodném pořadí a následně si pomocí náčrtu vytvoříme podlahy, které budou zohledňovat i výklenky, niky a zapuštěné dveře či okna.

V další fázi si vytvoříme sdílený parametr, který nazveme Podlahová plocha, a typ parametru musí být Plocha, jelikož do tohoto parametru budeme zapisovat hodnotu v metrech čtverečních. Následně daný parametr musíme zaimplementovat do projektu respektive do kategorie místností přes nástroj Parametry projektu. Daný parametr vytvoříme jako parametr Instance a zařadíme ho do skupiny Rozměry. Po označení libovolné místnosti by se měl parametr zobrazovat ve vlastnostech dané místnosti, Viz obrázek. Tento sdílený parametr také zaimplementujeme do popisky místností.

Další sdílený parametr, který je nutné vytvořit, je parametr Číslo místnosti. Tento parametr vytvoříme jako parametr Text a stejně jako v předchozím případě ho musíme zaimplementovat do projektu přes nástroj Parametry projektu. Parametr musí figurovat v projektu jako parametr Instance a zařadíme ho do skupiny Vazby. Po označení libovolné podlahy by se měl parametr zobrazovat ve vlastnostech dané podlahy, viz obrázek. Tento parametr nám pomůže seřadit podlahy, respektive jejich podlahové plochy k odpovídajícím místnostem.

Nyní už máme vše připravené a můžeme si nastartovat programovací nástroj Dynamo. Pro sestavení algoritmu je nutné si stáhnout nejaktuálnější verzi Dynama 1.2.1 ze stránek vývojového týmu.

V minulých článcích jsme si k jednotlivým uzlům uváděli přesnou cestu, dnes bychom si popsali rychlejší způsob vkládání uzlů do grafu. Při kliknutí pravého tlačítka myši do plochy grafu se zpřístupní vyhledávací konzole, do které lze zadat přesný název hledaného uzlu. První část algoritmu sestavíme z následujících uzlů:

1.)  Categories: Tento uzel umožňuje vybrat danou kategorii, kterou chceme načíst do prostředí Dynama. V našem případě si vybereme kategorii Místnosti.
2.)  All Elements of Category: Tento uzel načte všechny elementy zvolené kategorie.
3.)  SortByFuncion: Tento uzel umožní seřadit položky v seznamu podle nadefinované funkce.
4.)  Element.GetParameterValueByName: Tento parametr umožní získat hodnotu parametru z daného prvku, v našem případě poslouží jako funkce pro uzel SortByFuncion.
5.)  Code Block: Do grafu si ještě zaneseme uzel Code Block, který vyvoláme pro změnu dvojklikem levého tlačítka myši do plochy grafu. Do daného uzlu zapíšeme název parametru, podle kterého budeme řadit jednotlivé místnosti a tím je parametr „Číslo“. Pokud používáte uzel Code Block a zapisujete do něj textovou hodnotu, je nutné, aby tato hodnota byla v „uvozovkách“.

Výše zmíněné uzly spolu propojíme a přes zkratku ctrl+g uložíme do jedné skupiny, kterou nazveme Načtení všech místností z projektu a seřazení dle čísla místnosti. 


Následně si vytvoříme další skupinu, kterou si nazveme Načtení všech podlah z projektu a seřazení dle čísla místnosti, tuto skupinu budou tvořit stejné uzly jako v předchozí skupině, jen s tím rozdílem, že v uzlu Categories vybereme kategorii Podlahy a do uzlu Code Block zapíšeme hodnotu „Číslo místnosti“.
V další části si vytvoříme algoritmus, který nám pomůže vyfiltrovat podlahy, které nereprezentují skladby podlah v místnostech jako např. stropní desky, střešní plášť apod. Daný algoritmus obsahuje následující uzly:

6.)  Element.GetParameterValueByName: Tento parametr umožní získat hodnotu parametru z daného prvku, v našem případě budeme získávat hodnotu z parametru Číslo místnosti.
7.)  Code Block: Do daného uzlu zapíšeme název parametru Číslo místnosti a propojíme s uzlem Element.GetParameterValueByName.
8.)  List.UniqueItems: Tento uzel vytvoří nový seznam obsahující jedinečné položky ze seznamu, který generuje uzel Element.GetParameterValueByName. Podlahy, které nemají vyplněný parametr Číslo místnosti jako základové či stropní desky budou jednoduše vyfiltrovány daným uzlem. V novém seznamu se vždy na prvním indexu vytvoří prázdná hodnota, kterou je potřeba odstranit, proto si do grafu zaneseme následující uzel:
9.)  List.RestOfItems: Daný uzel odebere první položky z daného seznamu.
10.)  Count: Do grafu si zaneseme dva uzly Count, kdy jeden propojíme na přímo s uzlem SortByFunction ze skupiny Načtení všech podlah z projektu a seřazení dle čísla místnosti a druhy uzel propojíme s uzlem List.RestOfItems. Tuto operaci provádíme proto, abychom si vytvořili masku filtru, pomocí které vyfiltrujeme elementy podlah, které nereprezentují skladby podlah.
11.)  Operator - : Daný uzel vypočítá rozdíl mezi dvěma hodnotami. Tento uzel propojíme s uzly Count.
12.)  List.Cycle: Tento uzel vytvoří nový seznam zřetězením vstupní hodnoty.
13.)  Code Block: Do daného uzlu zapíšeme hodnotu „“, která reprezentuje prázdný index. Tento uzel propojíme s uzlem List.Cycle.
14.)  Code Block: Do daného uzlu zapíšeme např. hodnotu „!“, v tomto případě lze použít jakýkoliv symbol, u kterého je nepravděpodobné, že se bude vyskytovat v názvu místnosti.
15.)  String.Contains: Do grafu si zaneseme dva uzly String.Contains. Tento uzel určuje, zdali zadaný řetězec obsahuje daný dílčí řetězec. Jeden uzel propojíme s uzly z bodů 6.) a 12.) a druhy uzel propojíme s uzly z bodů 9.) a 14.). Výstupem daných uzlů je hodnota boolean (true, false).
16.)  List.Join: Tento uzel zřetězí všechny dané seznamy do jednoho seznamu, v našem případě chceme zřetězit hodnoty z uzlů String.Contains.
17.)  List.FilterByBoolMask: Tento uzel umožní vyfiltrovat elementy, které definuje maska filtru. V našem případě je maska filtru definována uzlem List.Join a seznam elementu definuje uzel SortByFunction ze skupiny Načtení všech podlah z projektu a seřazení dle čísla místnosti.
Propojené uzly sloučíme do skupiny, kterou si nazveme Vyfiltrování podlah, které nereprezentují skladby podlah. Algoritmus by měl mít tuto podobu:


V dalším kroku si vytvoříme algoritmus, který nám bude filtrovat místnosti podle počtu podlah, které mají nadefinovaný parametr Číslo místnosti. Pro správnou funkčnost algoritmu je nutné, aby počet místností vždy seděl s počtem přiřazených podlah. Pokud uživatel nadefinuje pouze tři podlahy z pěti, je nutné, aby počet místností v seznamu také klesl z pěti na tři.

18.)  Element.GetParameterValueByName: Tento parametr umožní získat hodnotu parametru z daného prvku, v našem případě budeme získávat hodnotu z parametru „Číslo místnosti“. Daný uzel propojíme s uzlem List.FilterByBoolMask ze skupiny Vyfiltrování podlah, které nereprezentují skladby podlah.
19.)  Code Block: Do daného uzlu zapíšeme název parametru „Číslo místnosti“ a propojíme s uzlem Element.GetParameterValueByName.
20.)  Element.GetParameterValueByName: Tento parametr umožní získat hodnotu parametru z daného prvku, v našem případě budeme získávat hodnotu z parametru „Číslo“. Daný uzel propojíme s uzlem SortByFunction ze skupiny Načtení všech místností z projektu a seřazení dle čísla místnosti.
21.)  Code Block: Do daného uzlu zapíšeme název parametru „Číslo“ a propojíme s uzlem z bodu 20.).
22.)  List.ContainsItem: Tento uzel určuje, zdali daný seznam obsahuje danou položku. Do vstupu List propojíme uzel z bodu 18.) a do vstupu Item propojíme uzel z bodu 20.).
23.)  List.FilterByBoolMask: Tento uzel umožní vyfiltrovat elementy, které definuje maska filtru. V našem případě je maska filtru definována uzlem List.ContainsItem a seznam elementu definuje uzel SortByFunction ze skupiny Načtení všech místností z projektu a seřazení dle čísla místnosti.
Propojené uzly sloučíme do skupiny, kterou si nazveme Vyfiltrování místností. Algoritmus by měl mít tuto podobu:

Dalším algoritmem, který potřebujeme zasadit do našeho grafu, je algoritmus, který nám vyselektuje jednotlivé podlahové plochy, které nám generují komponenty podlahy.

22.)  Element.GetParameterValueByName: Tento uzel získá hodnoty z nadefinovaného parametru. V našem případě se bude jednat o parametr Plocha. Do vstupu parameterName je nutné připojit uzel, do kterého můžeme vepsat název parametru.
23.)  Code Block: Do uzlu vepíšeme textovou hodnotu Plocha, která musí být v uvozovkách a daný uzel propojíme se vstupem parameterName uzlu Element.GetParameterValueByName.
24.)  Math.Round: Tento uzel zaokrouhluje hodnoty směrem nahoru. U vstupu digits, lze nastavit, nakolik desetinných míst se bude zaokrouhlovat, proto do grafu vložíme ještě jeden uzel:
25.)  Code Block: Do uzlu vepíšeme hodnotu 2, tato hodnota nám bude definovat počet desetinných míst u zaokrouhlování.

Tento algoritmus si uložíme do skupiny, kterou si nazveme Získání podlahové plochy a její následné zaokrouhlení. Algoritmu má tuto podobu:


Poslední algoritmus, který musíme vytvořit je založený pouze na dvou uzlech, a jsou to tyto dva:

26.)  Element.SetParameterByName: Tento uzel umožní zapsat plochu, kterou jsme získali z komponent podlah do námi vytvořeného sdíleného parametru Podlahová plocha, který jsme zaimplementovali v projektu do kategorie místnosti.
27.)  Code Block: Do uzlu zapíšeme textovou hodnotu, respektive název sdíleného parametru, tedy Podlahová plocha. Hodnota musí být v uvozovkách.

Oba uzly si sloučíme do skupiny a nezveme si ji Zápis hodnot do parametru „Podlahová plocha“. Algoritmu by měl mít tuto podobu:
Propojený algoritmus by měl mít tuto podobu:


Algoritmus funguje automaticky, tzn., lze spouštět napřímo z funkce Dynamo Player. Tato funkce se Vám zpřístupní až po instalaci nejnovějšího updatu na Revit 2017.1Videoukázka:DYN soubor ke stažení na www.cadstudio.cz/freeware

pondělí 28. listopadu 2016

Collaboration for Revit - trial verzia na 60 dní

Od tohto mesiaca je k dispozícií služba Collaboration for Revit (C4R) aj ako skúšobná verzia, ktorá umožňuje jednoduchú vzdialenú spoluprácu na projektoch v cloude. Trial verzia je pre užívateľov úplne zdarma po dobu 60 dní, tzn všetky funkcionality C4R sú počas celého trvania skúšobnej doby k dispozícií bez akýchkoľvek dalších obmedzení.


Collaboration for Revit umožňuje spoluprácu viacerých užívateľov naraz na centrálnom modeli Revitu, podobným spôsobom ako sme zvyknutý pri spolupráci na lokálnej sieti. Tento centrálny model pri použití C4R sa ukladá do cloudu a projektanti môžu k nemu pristupovať doslova odkiaľkoľvek.

Táto služba umožňuje teda bez akejkoľvek pokročilej znalosti IT, či nastavovania sietí, zdieľať model napríklad s projektantami z ostatných profesií, ktorý majú kancelárie v inom meste a všetci môžu v reálnom čase sledovať a reagovať na zmeny ostatných spolupracovníkov (chat).


Doteraz bola táto aplikácia dostupná len po zaplatení - formou nájmu - na určitú dobu (napr. štvrť roka, rok, 2 roky,  a pod...), po novom je tak možné aj túto službu najskôr vyskúšať, a plnohodnotne si tak overiť jej rýchlosť, ovládanie, synchronizácie či ďalšie možnosti priamo na Vašich pracovných staniciach. Novinkou je taktiež 60-dňová trial verzia  Autodesk BIM 360 Team, ktorá je odteraz súčasťou trialky C4R (pôvodne bolo možné  BIM 360 Team vyskúšať na dobu 30 dní a požiadať o trialku zvlášť - cez vaše konto v nastavení).


Viac informácií o Collaboration for Revit ("Revit cloud server") nájdete tiež v predchádzajúcich článkoch po kliknutí sem alebo sem.

úterý 22. listopadu 2016

Automatické spojování geometrie v nových Revit Tools

Kdo někdy zpracoval projekt v Revitu, jistě mi dá za pravdu, že jednou z časově náročných a obtěžujících činností, nutných ke správnému vytvoření modelu, je spojování geomerie. Tedy manuální napojení protínajících nebo dotýkajících se elementů, které zajistí správné vykreslení ve 2D pohledech a správné vykázání objemů a ploch materiálů. Při použití standardních nástrojů Revitu je tento proces, zejména na větších a složitějších modelech, poměrně zdlouhavý. Každý spoj je nutné řešit individuálně a ručně a některá skrytá místa lze také snadno přehlédnout, což pak vede k chybám v modelu. Na větších projektech se jedná o stovky nebo tisíce kliknutí myší, při kterých si jistě řada z vás nejednou zanadávala a zamýšlela se nad tím, jestli by Revit nemohl mít chytřejší nástroje, které by spoje řešily do určité míry automaticky.

V jednom  z předchozích článků zde na blogu se můj kolega zabýval vytvořením syntaxe v programovací nadstavbě Dynamo, která vytvoření spojů automatizuje. Ne každý uživatel však má chuť a čas se zabývat programováním. Nyní však může mít od neustálého oklikávání jednotlivých spojů jednou pro vždy klid třeba i ten, kdo s Revitem teprve začíná. Do doplňkové aplikace Revit Tools v nejnovější verzi V2.2.10-2017 totiž přibyla nová funkce, která na základě předdefinované konfigurace provede spojení geometrií automaticky na celém projektu, nebo pouze jeho vybrané části. Ušetří vám tak nemalé množství cenného času. Než zde dlouze popisovat, jak aplikace funguje, podívejte se raději na následující video:


Aplikace CADstudio Revit Tools (RvtTools) - součást bonus nástrojů CS+ - rozšiřuje BIM aplikaci Autodesk Revit o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňující práci v Revitu. S licencí Revitu zakoupenou u CAD Studia mají zákazníci bonus nástroje zdarma. Ostatní mohou Revit Tools zakoupit třeba prostřednictvím našeho CAD e-shopu. Revit Tools lze také zdarma vyzkoušet ve formě dvoutýdenní zkušební verze. Pro přímě stažení aktuální verze klikněte zde.

středa 16. listopadu 2016

BLK360 - tajný projekt firem Leica a Autodesk odhalen na AU2016


Jak jsme informovali na začátku listopadu, společnosti Leica Geosystems a Autodesk tajemně avizovaly uvedení nového, společně vyvíjeného produktu. Toto tajemství nyní bylo odhaleno na probíhající konferenci Autodesk University 2016 (AU2016). Výsledkem vývoje je nejmenší, nejrychlejší a nejsnáze použitelný obrazový/laserový skener na světě: BLK360. Toto zařízení je integrováno s aplikací Autodesk ReCap 360 Pro pro vzdálené řízení procesu sběru dat a automatické vytvoření datových podkladů pro CAD aplikace.

Každý, kdo se pohybuje v oblasti pozemního laserového skenování, si je vědom stávajících nedostatků této technologie. Poskytuje přesná data, ale ovládání a sběr dat nejsou jednoduché a zařízení jsou i přes postupný pokles cen dost drahá. To představuje významnou překážku - zejména pro menší firmy - ve větším rozšíření této technologie pro nasnímání skutečného stavu v projekčním procesu. Proto se u řady projektů spoléhá pouze na 2D výkresy a ruční oměření hlavních vzdáleností.


Cena běžného profesionálního laserového skeneru schopného nasnímat vzdálenosti pro typický stavební projekt přesahuje 1-2 mil. Kč. Nový skener Leica BLK360 má cenu stanovenou (zatím pro US trh) na 16.000 USD (cca 400.000 Kč). Navíc mé extrémně jednoduché ovládání - zároveň nasnímá fotografie i mračna bodů. Na stisk tlačítka sejme obrazovou dokumentaci i laserová data v okruhu 360°, automaticky je spojí a usadí v mobilní aplikaci ReCap 360 Pro.

Zařízení je snadno přenosné, váží pouhý 1kg a má dosah 60m. Ve standardním rozlišení zabere nasnímání plného sférického skenu necelé 3 minuty, včetně vygenerování 150-megapixelového sférického obrazu. Celý proces snímání je řízen mobilní aplikací ReCap 360 Pro (bude dostupná na začátku roku 2017). Ta umožňuje zpracování a prohlížení naskenovaných dat přímo v terénu. 3D modely a panoramatické obrázky pak uploaduje na cloud pro sdílení. Data z ReCapu jsou standardně využitelná bez dalších konverzí v návrhových aplikacích Autodesku - např. aplikacích AutoCAD, Revit, Navisworks, 3ds Max, Infraworks, Inventor a dalších.

Seznamte se s BLK360:


Viz též blk360.autodesk.com

Novinky z Autodesk University od našich kolegů zpravodajů sledujte živě na www.cadstudio.cz/au2016 a v souhrnu na blogu.

pondělí 14. listopadu 2016

BIM DAY s aktivní účastí CAD Studia


10. listopadu se pod záštitou Odborné rady pro BIM (CZ BIM) konal v Národní technické knihovně v Praze další ročník konference "BIM DAY 2016", opět s aktivní účastí CAD Studia. Tato pravidelná výroční konference se letos nesla ve znamení iniciativy "Společnost 4.0 | Průmysl 4.0 | Stavebnictví 4.0". Tematické zaměření konference dobře charakterizují jednotlivá témata přednášek a diskuzních bloků: BIM jako základní kámen inovací ve Stavebnictví 4.0, BIM pro budovy, BIM pro dopravní stavby, BIM pro infrastrukturu, Role BIM ve veřejných zakázkách, BIM spolupráce a komunikace, BIM od projekce a výstavby až po správu budovy, BIM v praxi, BIM ve světě.

Zástupci českých společností i hosté ze zahraničí se podělili o zkoušenosti s využitím BIM v praxi. Takto například charakterizuje očekávání, ale i reálné výhody a nevýhody BIM společnosti Hochtief z pohledu investora:Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se rozhodl využívat postupně metodiku BIM a založil pracovní skupinu pro nasazení BIM v dopravních projektech.

Společnost Skanska a budova Corso Court v Karlíně získala na konferenci zvláštní cenu za BIM přístup v soutěži Stavba roku.

Zástupce CAD Studia, Martin Slanec, představil v sekci BIM Technologie cloudovou aplikaci zaměřenou na koordinaci BIM dat, Autodesk BIM 360 Glue a BIM portál BIMfo.cz.


Ukázka použití BIM 360 Glue:


Stáhněte si přednášku BIM & spolupráce (PDF)

pondělí 31. října 2016

Autodesk Advance Steel - "neuvěřitelná rychlost"

Parsons Steel Builders je malá firma z arizonského Tucsonu. Již 45 let se zabývá výrobou a montáží ocelových konstrukcí - od parkovacích garáží až po mrakodrapy. Nahrazením AutoCADu pokročilejší 3D aplikací Autodesk Advance Steel zkrátila tato firma hned na prvním projektu tvorbu výrobních výkresů ze 100 na 25 hodin, tedy na 25 % původní náročnosti.


Alex Davidson, šéf konstrukce, poznamenává, že spolupracující firmy již hojně využívaly 3D modely a nechtěli proto sami zaostat za vývojem. Software Autodesk Advance Steel zvolili proto, že tato 3D aplikace je založená na AutoCADu, platformě kterou dobře znali. Chtěli nástroj, který by mohli využívat pro modelování i tvorbu výrobních výkresů, ale i pro prezentační účely pro své zákazníky - to Advance Steel velmi dobře splnil.

Přesto, že se obávali ztráty produktivity při nasazení nového projekčního nástroje, postačilo nakonec 3denní školení a individuální konzultace s dodavatelem softwaru. Všechny známé příkazy AutoCADu fungují jako obvykle takže je lze snadno využít i při práci v Advance Steel.


Advance Steel byl nasazen na jaře 2016 a prvním projektem bylo zastřešení parkoviště o rozměru 128 x 49 metrů, s instalací solárních panelů. V nabídce firma počítala s běžnou dobou 100 hodin na vytvoření výkresové dokumentace, vycházela jen z papírových podkladů. Díky Advance Steel se ale podařilo automatizovat podstatnou část procesu tvorby výkresů a úvodní výkresy tak byly připraveny už za 16-18 hodin. I s následným začištěním trvala celý výkresová dokumentace jen 25 hodin, což Alex Davidson hodnotí jako neuvěřitelnou rychlost.

Nízká pořizovací cena spolu s vysokým zrychlením práce vede k rychlé návratnosti investice. I pokud by toto zastřešení bylo jediným projektem, který firma vytvořila pomocí Advance Steel, přesto by se investice do nákupu licence zaplatila. Navíc tento software pomohl včas odhalit problémy návrhu - jedno ze spojení vypadalo na první pohled v pořádku, ale jeden ze šroubových spojů na koncovém nosníku byl nepřístupný. Tento typ chyb může způsobovat zpoždění a tím pádem i finanční ztráty, pokud by se nepodařilo jej odhalit ještě před montáží konstrukce. Na 2D výkresu by si problému asi nikdo nevšiml.

Na prvních projektech Davidson pracoval s fyzickými výkresy, ale firma Parsons používá také BIM aplikaci Revit, a Davidson počítá s budoucím využitím 3D modelů Revitu pro další drastické zrychlení tvorby výrobních výkresů v Advance Steel. Očekává také zkrácení času procesu výroby, protože program umožňuje automaticky vytvářet kusovníky a NC kódy.

Více na Advance Steel

via BIM & Beam

úterý 25. října 2016

DYNAMO a jeho praktické využití: vytvoření topografie z Excelu

V dnešním článku se opět zaměříme na vizuální programovací nástroj Dynamo, ve kterém si vytvoříme algoritmus, který nám pomůže vytvořit topografii pomocí seznamu bodů uložených v tabulce programu MS Excel.

Standardní postup vytvoření topografie v Revitu vyžaduje seznam bodů, buď ve formátu CSV nebo TXT, který jsme obdrželi od geodeta, jenž zájmové území zaměřoval. Jelikož Revit vyžaduje striktní zápis souřadnic, je většinou nutné zápis od geodeta poupravit do načitatelné podoby, která vypadá následovně: 0.000,0.000,0.000. Desetinné čárky musí být tečky a oddělovače seznamu jednotlivých souřadnic jsou čárky - to je jediný správný zápis, se kterým Revit dokáže pracovat. Tuto postprodukci je vhodné provést buď v MS Wordu anebo v MS Excelu a následně upravené souřadnice nakopírovat do Poznámkového bloku. My si ukážeme postup, kde souřadnice ponecháme v souboru tabulky MS Excel, který pomocí Dynama vytvoří topografii v Revitu. Jediné, na co je nutné dát si pozor při kopírování souřadnic do Excelu, je fakt, že jednotlivé koordináty musejí být zapsány v samostatných buňkách. Zápis souřadnice v Excelu by měl mít tuto podobu: Sloupec A odpovídá souřadnicím Y, sloupec B odpovídá souřadnici X a sloupec C odpovídá souřadnici Z, čísla řádků jsou pak čísla jednotlivých bodů.


Pokud jsou již jednotlivé souřadnice nakopírovány do listu Excelu, nezbývá nám nic jiného než spustit Revit a následně nastartovat vizuální programovací nástroj Dynamo.

Program Dynamo, který je již součástí Revitu 2017, naleznete na kartě Správa na panelu Vizuální programování. Pokud používáte nižší verzi Revitu, je nutné si tento doplněk stáhnout ze stránek vývojového týmu, nainstalovat a následně se bude zobrazovat na kartě Doplňky.

V minulých článcích jsme si k jednotlivým uzlům uváděli přesnou cestu, dnes bychom si popsali rychlejší způsob vkládání uzlů do grafu. Při kliknutí pravého tlačítka myši do plochy grafu se zpřístupní vyhledávací konzole, do které lze zadat přesný název hledaného uzlu. První uzel, který budeme hledat, je uzel:

1) File Path: Tento uzel poskytuje instrukce o cestě, kde je hledaný soubor Excelu uložený.
2) File.FromPath: Tento uzel načítá data z Excelu do Dynama.
3) Excel.ReadFromFile: Tento uzel má schopnost číst data z Excelu, po správnou funkčnost je nutné propojit jeho vstupy sheetName a readAsStrings s odpovídajícími uzly, proto do grafu vložíme následující uzly:
4) String: Do tohoto uzlu můžeme zapisovat textovou hodnotu bez nutnosti ji vkládat do uvozovek, v tomto případě lze použít i uzel Code Block, který ale vyžaduje, aby daný text byl v uvozovkách. Do pole napíšeme název listu, ve kterém se nacházejí souřadnice, standardně se jedná o List1.
5) Boolean: Tento uzel umožňuje vybrat možnosti True a False, hodnota vstupu readAsStrings doporučuje, aby tento uzel byl nastaven na hodnotu False.
Následující uzly propojíme dohromady a sloučíme je do skupiny [ctrl+g], kterou si můžeme nazvat např.: IMPORT EXCELOVÉ TABULKY.


Načtený soubor bodů z Excelu je v další fázi nutné posunout směrem ke globální nule. Toho docílíme tak, že ze seznamu listů, který nám zobrazuje uzel Excel.ReadFromFile vyselektujeme první list, v našem případě se jedná o 0 List. Abychom byli schopni vyselektovat 0 list, vložíme si do grafu následující uzel:

6) List.FirstItem: Tento uzel vyselektuje vždy 0 list ze seznamu, v našem případě se jedná o list, který zastřešuje souřadnice prvního zaměřeného bodu, které odečteme od souřadnic všech ostatních bodů v seznamu. Pro tuto operaci je nutné se vytvořit následující uzly:
7) List.GetItemAtIndex: Tento uzel vyselektuje konkrétní položku ze seznamu, v našem případě nám pomůže vyselektovat vždy konkrétní souřadnici z uzlu List.FirstItem.
8) List.GetItemAtIndex: Tento uzel získáme zkopírováním předchozího uzlu, postačí notoricky známé ctrl+c a ctrl+v. Tento uzel nám bude selektovat vždy konkrétní souřadnici ze všech listů. Používáme nejnovější verzi Dynamo 1.2.0, proto již není potřeba připojovat uzel List.Map do grafu, abychom docílili této operace, stačí pouze u vstupu list kliknout na index šipky a označit možnost Pomocí podlaží a vybrat hodnotu @L29) List.Cycle: Tento uzel zřetězí nadefinovanou hodnotu, v našem případě se bude jednat o hodnotu té dané souřadnice z prvního bodu, který jsme si v předchozí fázi vyselektovali. Druhý vstup tohoto uzlu je hodnota počtu kopií, proto je nutné do grafu vložit následující uzel:
10) List.Count: Tento uzel spočítá počet položek v daném seznamu, v našem případě budeme počítat počet položek z uzlu List.GetItemAtIndex s hodnotou @L2 a daný výsledek propojíme s uzlem List.Cycle.
11) String.ToNumber: Tento uzel si do grafu zaneseme dvakrát, jak název napovídá, bude konvertovat textovou hodnotu na číselnou. Je pravděpodobné, že při kopírování souřadnic ze zdrojového Wordu od Excelu se číselné hodnoty budou jevit jako text a s textem nemůžeme provádět matematické operace. Tento uzel tuto problematiku vyřeší za nás.
12) - : Dalším uzlem, který si vložíme do grafu, bude uzel mínus, který nám vypočítá rozdíl jeho vstupů x a y.

Následně všechny zanesené uzly, které jsme si výše popsali, spojíme dohromady a seskupíme je do skupiny, kterou si můžeme pojmenovat jako SOUŘADNICE Y. Graf by měl mít tuto podobu:


Skupinu SOUŘADNICE Y si zkopírujeme a dvakrát vložíme do pole grafu, následně kopie přejmenujeme na SOUŘADNICE X a SOUŘADNICE Z.

13) Code Block: Do grafu si ještě zaneseme uzel Code Block, který vyvoláme pro změnu dvojklikem levého tlačítka myši do plochy. Do něj zapíšeme hodnoty dle obrázku:


14) Convert Between Units: Tento uzel si do grafu zaneseme hned třikrát, každý pro jednu skupinu SOUŘADNIC Y, X, Z. Souřadnice jsou od geodeta ve většině případě zaměřeny v metrech a projekty kreslíme v milimetrech, proto nastavím v uzlech, že chceme převádět jednotky z metrů na milimetry. Následně si můžeme tyto tři uzly uložit do skupiny.


15) Point.ByCoordinates: Tento uzel nám vytvoří body v prostor dle souřadnic, které jsme si upravili pro vygenerování topografie.
16) Topography.ByPoints: Poslední uzel, který si přidáme do grafu, je uzel, který nám z bodů, které jsme si definovali, vytvoří povrch terénu v Revitu. Tento terén již není potřeba nějak natáčet anebo výškově posunout ke globální nule. Mějte na paměti, že Revit neumožňuje osadit povrch terénu do správných X a Y souřadnic, tuto vlastnost v současné době Revit nenabízí, proto je nutné následně terén ještě posunout tak, aby odpovídal připojenému výškopisu.

Výsledný graf by měl mít tuto podobu:


Videoukázka postupu:


pondělí 24. října 2016

Budoucnost navrhování, tvorby a správy staveb


Propojené BIM procesy a využití internetu věcí (IoT) - to je podle podle společnosti Autodesk budoucnost navrhování, prefabrikace, výstavby, provozování a údržby staveb. Staveniště budoucnosti, v mnoha případech ne tak vzdálené, představuje série ilustrací. Popisují typické procesy výstavby od koncepčního návrhu a projekce, přes prefabrikaci stavebních dílů a samotnou výstavbu, až po přehlednou správu dokončené budovy.


Senzory umožňují získávat užitečná provozní data - takto získaná data mohou sloužit nejen projektantům, výrobcům a stavebním firmám pro optimalizaci budoucích projektů, ale poskytují užitečné informace i pro nájemníky, pro údržbu stavby, optimalizaci energetické spotřeby, správu pronajatých prostor, rozvodů, pro úklid nebo pro bezpečnostní a protipožární systémy.


BIM data doplněná o data ze senzorů zjednodušují, zpřehledňují a rozšiřují možnosti procesů stavby - plánování a řízení projektu, bezpečnost, spolupráci, řízení kvality a nákladů. Představují tak významné přínosy pro architekty, majitele, stavební firmy a jejich dodavatele, pro stavbyvedoucí a management projektu.


BIM data přinášejí významnou výhodu pro výrobu - prefabrikaci stavebních dílů a jejich včasnou dodávku na stavbu.


Více o procesech BIM viz Co je BIM, služby BIM implementace a portál BIMfo.cz.

pátek 21. října 2016

Aktualizace FormIt 360

Autodesk včera vydal větší aktualizaci pro aplikaci FormIt 360 v15.0 - nástroj pro koncepční návrh staveb s podporou BIM workflow. Update přináší několik nových funkcí a vylepšení a dotknul se jak desktopové PC aplikace, tak webové verze i verze pro iOS. Mobilní aplikace pro Android zařízení bude aktualizována později. Pokud vás zajímá přehled všech novinek, čtěte dále.

PC desktopová verze

 • Animace plynulého přechodu kamery mezi uloženými pohledy s nastavením rychlosti
 • Možnost zobrazení symbolů kamer uložených pohledů ve 3D
 • Navigační režim "rozhlížení se" z místa 
 • Kopírování s referenčním bodem zkratkou Ctrl + Shift + V
 • Podpora klávesové zkratky Ctrl + X pro vyjmutí do schránky
 • Výběr všech prvků modelu nebo skupiny zkratkou Ctrl + A
 • Booleovské operace mezi skupinami
 • Vylepšení stromové struktury skupin s možností přejmenování a kategorizování pro pohodlnější správu modelu
 • Vylepšení odezvy nástrojů pro otáčení, zrcadlení a měření
 • Rychlá kopie elementu při otáčení se stisknutou klávesou Ctrl
 • Řada vylepšení importu modelů a vkládání obsahu z knihoven 
 • Panel vizuálních stylů roztříděn do záložek
 • Řada opravených chyb, vylepšení výkonu a uživatelského prostředí

Verze pro iPad

 • Animace plynulého přechodu kamery mezi uloženými pohledy s nastavením rychlosti
 • Možnost zobrazení symbolů kamer uložených pohledů ve 3D
 • Navigační režim "rozhlížení se" z místa 
 • Vylepšení odezvy nástrojů pro otáčení, zrcadlení a měření
 • Řada vylepšení importu modelů a vkládání obsahu z knihoven 
 • Panel vizuálních stylů roztříděn do záložek
 • Řada opravených chyb, vylepšení výkonu a uživatelského prostředí

Webová vere

 • Animace plynulého přechodu kamery mezi uloženými pohledy s nastavením rychlosti
 • Navigační režim "rozhlížení se" z místa 
 • Kopírování s referenčním bodem zkratkou Ctrl + Shift + V
 • Podpora klávesové zkratky Ctrl + X pro vyjmutí do schránky
 • Výběr všech prvků modelu nebo skupiny zkratkou Ctrl + A
 • Booleovské operace mezi skupinami
 • Vylepšení odezvy nástrojů pro otáčení, zrcadlení a měření
 • Rychlá kopie elementu při otáčení se stisknutou klávesou Ctrl
 • Řada vylepšení importu modelů a vkládání obsahu z knihoven 
 • Panel vizuálních stylů roztříděn do záložek
 • Řada opravených chyb a vylepšení výkonu

FormIt 360 doplněk pro Revit

 • Řada opravených chyb a vylepšení výkonu
Webovou verzi FormIt 360 stejně jako instalátor desktopové verze naleznete na FormIt App, na cadstudio.cz/download nebo této webové adrese: formit360.autodesk.com
Aplikaci pro iOS zařízení stáhnete v Apple App Store.


čtvrtek 13. října 2016

Aktualizace Revit 2017.1

12.10. 2016 byla vydána nová aktualizace pro Revit 2017 označená jako Revit 2017.1. V předchozích verzích byly obdobné "meziverzové" aktualizace označovány jako "R2". Níže popsané nové a vylepšené funkce jsou k dispozici pouze studentům a zákazníkům s předplatným společnosti Autodesk pro verzi softwaru Revit 2017.

Platforma Revit


• Dynamo Player: Všichni uživatelé aplikace Revit, včetně těch bez zkušeností se skriptováním, mohou automatizovat procesy a využít možnosti skriptování v aplikaci Dynamo Player. Tento nástroj usnadňuje a urychluje spuštění skriptů aplikace Dynamo v aplikaci Revit.


V jednoduchém dialogu Dynamo Player můžete provést následující akce:
 • výběr výchozího adresáře skriptů,
 • filtrování viditelných skriptů,
 • zobrazení aktuálního stavu skriptu,
 • spuštění skriptu,
 • úprava skriptu v aplikaci Dynamo.

Videoukázka:• Podpora obrazovek s vysokým rozlišením: Architekti, inženýři a projektanti, kteří používají obrazovky s vysokým rozlišením (například obrazovky s rozlišením 4K nebo tablety Surface Pro), nyní v aplikaci Revit ocení vyšší kvalitu obrazu a další výhody technologie vysokého rozlišení. Aplikace funguje podle očekávání a komponenty uživatelského rozhraní budou přesně zobrazeny s nastavením s vysokou hodnotou DPI (≥ 200 %).

• Import 3D tvarů: Díky nové technologii můžete importovat 3D geometrii ze souborů SAT nebo z podporovaných aplikací, například Rhinoceros (3dm) - viz též formáty.


• Energetická optimalizace: Rychle a snadno budete moci zajistit lepší a přesnější energetický výkon pro celý projektový tým, který vytváří koncepty i detailní návrhy nových i existujících budov.


Energetická optimalizace využívá automatické vytvoření energetického modelu na základě architektonického modelu aplikace Revit, velmi rozšířené a důvěryhodné nejlepší simulační enginy v oboru (DOE 2.2 a EnergyPlus), inovativní paralelní cloudové výpočetní techniky, intuitivní přístup k energetické optimalizaci návrhu na základě rozsahu.

• Ukazatel podrobného průběhu příkazu Synchronizovat s centrálním souborem pro službu Collaboration for Revit: Při použití služby Collaboration for Revit se v dialogu Synchronizovat s centrálním souborem zobrazí podrobnější stavové zprávy.

• Oprava poškozeného centrálního modelu: Ve výjimečném případě, kdy by mohl být centrální model poškozen (pro souborové sdílení práce), aplikace Revit zjistí problém a informuje uživatele. Při každé synchronizaci s centrálním modelem je spuštěn proces na pozadí, pomocí kterého se zjišťuje možné poškození souborů v centrálním modelu. Pokud je pomocí aplikace Revit určeno, že je centrální model poškozen, zobrazí se chybový dialog s informacemi, že má uživatel před pokračováním opravit centrální model. Pokud centrální model opravíte, místní uživatelské kopie modelu nebudou synchronizovány s centrálním modelem. Po opravě centrálního modelu je nutné, aby každý uživatel pracující s místní kopií modelu nejprve zavřel aktivní model a vytvořil novou místní kopii centrálního modelu. Jestliže otevřete nesdílený model, který je poškozen, aplikace Revit zjistí problém a vyzve vás k jeho nápravě.


Obor Architecture


• Model v perspektivních pohledech: Nyní můžete využít více funkcí při práci v perspektivních pohledech, zjednodušíte pracovní postupy modelování. Stavební prvky můžete přidávat, upravovat nebo posouvat, aniž by bylo nutné přepnout na ortografický pohled. Perspektivní pohledy nepodporují poznámky, ale můžete použít dočasné kóty.


• Popisky u importovaných objektů: Při importu nebo připojení určitých prvků do modelu můžete u těchto prvků použít popisky. Popisky můžete přidat například k následujícím položkám:
o připojení IFC
o importované 3D tvary
o některé objekty importované z doplňků třetích stran

• Zábradlí: Při úpravách zábradlí získáte přístup k vlastnostem typu horního madla a madla (spojité zábradlí) přímo z dialogu vlastností typu zábradlí. Změny můžete také zobrazit v podokně náhledu.Obor Structure


• Rozdělení konstrukčního sloupu a prvků rámových konstrukcí: Nástroj Rozdělit prvek můžete použít na konstrukční sloupy a prvky rámových konstrukcí, přičemž zároveň zachováte spoje, zarovnání a umístění hostovaných objektů. U otvorů, detailů, připojených prvků a spojů bude zachována geometrie a umístění.

• Kontrola norem pro aplikaci Steel Connections for Revit: Kontrola norem pro návrhy AISC byla aktualizována na 14. verzi a při výpočtu budou nyní k dispozici i reference norem, aby konstrukční přípoje z této aplikace odpovídaly nejnovějším standardům. Součástí zprávy kontroly norem jsou nyní odkazy zvýrazňující kapitoly, do kterých patří ověření podle standardů AISC.


Obor MEP (TZB)


• Nástroj Space Naming: Nástroj Space Naming, který byl dříve doplňkem, je nyní součástí softwaru. Tento nástroj použijte k přejmenování prostorů v modelu TZB pomocí názvů místností z připojeného architektonického modelu.


Díly TZB výroby


• Změna velikosti připojených součástí: Můžete změnit velikost větve připojených dílů výroby pomocí palety Vlastnosti nebo dialogu Upravit díl.
• Vyloučení dílů z nástrojů automatického vyplnění: Při použití určitých nástrojů automatického vyplnění můžete určit díly výroby, které mají být vyloučeny.


• Změna služby: V modelu můžete snadno změnit službu u dílů TZB výroby a to pomocí palety Vlastnosti.


• Změna průměru podpůrné tyče závěsu: Velikost (průměr) podpůrné tyče závěsu nyní můžete změnit a zároveň zachovat určené náklady.


• Přidání nebo úprava tlumiče: Přidejte nebo odeberte tlumič nebo změňte typ tlumiče u dílů výroby, které podporují integrované tlumiče.


• Rozdělení dílu výroby: U všech přímých prvků výroby lze použít nástroj Rozdělit prvek a Rozdělit s mezerou.

• Nástroj Návrh trasy a dílů: Nástroj Návrh trasy a dílů nyní podporuje přidávání spojů T a sifonů.


Podobná vylepšení jsou k dispozici i ve verzi LT - tedy v Revit LT 2017.1.

Aktualizaci můžete stáhnout přes Počítačovou aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App) nebo z Autodesk Accounts.