pátek 25. listopadu 2022

Filtre zobrazenia fáz a ich export do DWG

    Užívatelia, ktorí využívajú v Revite nástroje na fázovanie projektu, určite narazili na „obmedzenie“, ktoré nám umožňuje meniť grafiku konštrukcií priradených k jednotlivým filtrom fáz len globálne. Toto nastavenie nájdete na karte ribbonu Správa pod tlačítkom Fáze a na záložke Přepsání zobrazení.

    Kombináciou priradenia konkrétnych hodnôt pre fázu vytvorenia a fázu demolácií jednotlivým konštrukciám vieme určiť, v ktorej fáze projektu bola konkrétna konštrukcia vytvorená, či bola existujúca alebo len ešte bude budovaná v neskoršej fáze, či bola, je, alebo bude demolovaná alebo dokonca či sa jedná o dočasnú konštrukciu (má priradenú rovnakú fázu vytvorenia aj demolovania).

    Aby sme potom ľahko vedeli tieto konštrukcie v projekte odlíšiť, tak po prepnutí sa do dialógového okna Fázováni (po kliknutí na spomínané tlačítko Fáze na karte ribbonu Správa) si najskôr na záložke Filtry fází vytvoríme alebo upravíme požadovaný filter fáz, v ktorom nastavíme, ako sa majú zobrazovať nové, existujúce, dočasné, či demolované konštrukcie, či ich zobrazenie bude defaultné (teda „podle kategorie“), alebo sa nebudú v danom filtri zobrazovať vôbec, alebo naopak ich zobrazenie bude presne zadefinované – prepísané a toto prepísanie grafiky potom nastavujeme na ďalšej spomínanej záložke – Přepsání zobrazení.

    Celé nastavenie prepísania zobrazenia je však globálne, čo znamená, že v rámci tohto nastavenia nevieme meniť grafiku filtrov fáz zvlášť pre jednotlivé pohľady projektu. 

    Ak takúto zmenu grafiky filtrov fáz požadujeme nastaviť jednotlivým pohľadom separátne, pomôcť si musíme niečím, čo v Revite nazývame Filtre pohľadov

    Pomocou filtrov pohľadov vieme meniť grafiku nielen jednotlivých kategórií elementov v Revite, tieto filtre nám umožňujú vytvárať pravidlá na základe jednotlivých parametrov daných objektov a na základe splnenia podmienok pre takto definované pravidlá potom vieme meniť ich grafiku exkluzívne pre daný pohľad, v ktorom príslušné filtre pohľadov aplikujeme.

    V pohľade, v ktorom chceme zmeniť globálne nastavenie grafiky filtrov fáz si aktivujeme dialóg prepísania viditeľnosti a zobrazenia (karta ribbonu Pohled -> tlačítko Viditelnost/zobrazení) a preklikneme sa v ňom na záložku Filtry. Na tejto záložke následne stlačíme tlačítko Upravit/Nové..., čím otvoríme ďalšie dialógové okno nastavenia filtrov zobrazenia.

    V jeho ľavej časti vytvárame, duplikujeme, premenovávame, či vymazávame konkréte filtre zobrazenia, v strednej časti priraďujeme konkrétnemu filtru jednu alebo aj viacero kategórií konštrukcií ktorej / ktorých sa má filter zobrazenia týkať a v pravej časti potom definujeme konkrétne pravidlá, ktoré keď budú splnené, tak filter zobrazenia sa aktivuje.

    Vieme vyberať spomedzi všetkých parametrov vybranej kategórie objektov, či už systémových alebo aj vlastných a pre každý vybraný parameter nastavujeme matematickú operáciu (rovná sa, je väčšia, je menšia, obsahuje, neobsahuje a pod.) a konkrétnu hodnotu parametra, ktorá ma byť splnená. Pravidiel môžeme vytvárať aj niekoľko a filtru zobrazenia nastaviť, či majú byť splnené všetky bez výnimky (podmienka „AND“) alebo stačí, že bude splnené niektoré z definovaných pravidiel (podmienka „OR“).

    Pri výbere parametrov vidíme, že máme možnosť vybrať si aj parametre Fáze vytvoření a Fáze demolice.

    Vytvorením požadovaných filtrov v kombinácií s týmito dvomi parametrami vieme prepísať grafiku filtrov fáz na lokálnej úrovni (pre konkrétny pohľad).

    Po potvrdení dialógového okna, v ktorom sme si filtre vytvárali, je ešte nutné tieto filtre pridať do predmetného pohľadu a zmeniť im prepísanie grafiky podľa požiadaviek pre daný pohľad.

    Tým, že sú filtre zobrazenia exkluzívne pre daný pohľad, tak ich vieme priraďovať rôznym pohľadom zvlášť a zvlášť im meniť aj prepísanie grafiky. Samozrejmosťou je pridanie týchto filtrov aj do šablón pohľadov.

    Ak si týmto alebo obdobným spôsobom pripravíme pohľady, ktoré chceme následne exportovať do DWG, v nastaveniach exportu DWG si vieme nastaviť, či budú mať vytvorené DWG hladiny grafiku (farbu, typ čiar, hrúbku čiar) podľa globálneho nastavenia exportu, alebo si budú preberať grafiku z konkrétnych pohľadov.

    Klikneme sa Soubor -> Export -> Formáty CAD -> DWG a prejdeme do nastavení samotného exportu kliknutím na malé tlačítko s tromi bodkami s názvom Upravit nastavení exportu.

    V tomto okne vieme detailne nastaviť priraďovanie konkrétnych DWG hladín konkrétnym kategóriám Revitu, mapovať čiary, šrafy, či texty a ak chceme DWG vyexportovať s nastavením takej farebnosti, akú máme nadefinovanú v pohľade, tak na záložke Barvy aktivujeme tretiu voľbu – Určené v pohledu.

    Nastavenie exportu potvrdíme, klikneme na tlačítko Další a predmetné DWG si uložíme.

    Po otvorení môžete vidieť, že DWG súbor sa vyexportoval korektne so zachovaním nastavenia prepísania zobrazenia konkrétnych fáz projektu tak, ako sme si to nastavili v exportovanom pohľade pomocou filtrov fáz.
Videoukážka:středa 16. listopadu 2022

REVIT 2023.1 - Novinky

Jak už je každoročním zvykem, Autodesk přichází i letos s updatem pro BIM aplikaci Revit. Jedná se o verzi Revit 2023.1, který obsahuje nové funkce a vylepšení pro snazší a efektivnější práci v samotné aplikaci.

Twinmotion pro Revit

Tou asi nejzásadnější novinkou je napojení aplikace Twinmotion na Revit a možnost otevírat a synchronizovat model přímo z Revitu v aplikaci Twinmotion (ta je součástí subscription Revitu). Twinmotion je vizualizační nástroj, který umožňuje snadno a rychle vytvářet vizuální výstupy z Revitu. Může se tak jednat o obrázky, panoramatické fotky, standardní nebo 360° VR videa a nebo interaktivní prezentaci Vašeho návrhu koncovému zákazníkovi. Více o Twinmotionu se dozvíte na chystaném webináři, který proběhne 30.11., registrace viz plánované webináře. Pokyny k instalaci najdete v tipu.


Video Twinmotion 

Vyhledávací řádek při vkládání

Při vkládání prvků do vybraných podlaží můžete nyní při větším množství využít vyhledání daného podlaží např. pomocí názvu.Vybrání všech instancí včetně legendy

Při výběru všech instancí daného prvku nyní lze zahrnout do výběru i legendy.


Vylepšení nástroje pro úpravu tvaru plošných prvků

Při vytváření například spádu podlahy nebo ploché střechy se dá využít nástroj pro úpravu tvarů. Nyní v tomto nástroji přibyla možnost vkládat body ve vzdálenosti od vybraného povrchu nebo v absolutní výšce. Máte také na výběr, od které výškové úrovně se daná výška má odměřovat (Aktuální podlaží, Základní bod projektu, Bod zaměření, Vnitřní počátek). Revit si Vaši volbu bude pamatovat místo Vás a při editaci dalšího prvku budete vycházet ze stejné výškové úrovně.


Konstrukční prvky pro DACH

Přibyly nové prvky z konstrukčních kategorií, např. HP ocelové profily, prefabrikované sloupy, vazníky, nosníky, betonové piloty, atd. Tyto prvky jsou vytvořeny primárně pro Německo, Rakousko a Švýcarsko, nicméně využít je může kdokoliv.Nastavení směru výztuže

Jednodušší nastavení směru, ve kterém se bude vkládat sada výztuže. Na jedno kliknutí tak po vložení určitého počtu výztuže s roztečí můžete určit, od kterého prvku se počítá zadaná vzdálenost vazby.


Vylepšení výkonu

Už sám Revit 2023 přinesl vylepšení výkonu například při kopírování většího množství prvků, připojování souborů atp. Update na 2023.1 přinese vylepšení výkonu při vybírání prvků v jemném a středním detailu.

Asistované provázání prvků s analytickým modelem

V případě, kdy manuálně vkládáte analytické pruty do modelu, musíte spojit tento prut s fyzickým prvkem který reprezentuje. Nově toto nemusíte tvořit manuálně, ale máte možnost využít asistované asociace a Revit rozpozná prvky, které se překrývají s analytickým prutem a automaticky je k sobě přidruží. Po úspěšné asociaci Revit daný prvek zvýraznění.


Automatický převod z analytického modelu na fyzický

Revit 2023.1 bude nově umožňovat vytvořit na základě analytického modelu prvky, které analytický model zastupuje. 


Editace zakřivených analytických modelů

Nově lze editovat analytické zakřivené prvky a to úpravou poloměru buď přímo v modelovém prostoru manipulací s prvkem a nebo zadáním hodnoty parametru. 


Tvorba zakřivených analytických desek

Můžete vytvářet a editovat výšku, rádius atp. ať už u oblouky nebo elipsy a to přímo v prostředí modelovacího prostoru oblouky. Lze také kombinovat oblouky i elipsy.


Automatická detekce zeměměřičské stopy

Pro náš trh ne příliš zajímavá novinka je možnost automatické detekce jednotek (zeměměřičských stop) přímo z připojovaného nebo importovaného DWG souboru.


Report velkých souřadnic

Revit nově bude umět v rámci diagnostiky otevíraného souboru nahlásit prvky s velkými souřadnicemi. V případě problému bude zapsáno ID prvku, kategorie, rodina, typ a také maximální souřadnice. 

Správa parametrů

Správce parametrů v cloudu přibyl už v rámci verze 2023, v rámci updatu by mělo dojít k zefektivnění práce s parametry. 


Publikování do cloudu

V rámci Revitu 2023.1 přibyla možnost publikování do cloudu pouze aktuální model bez připojených souborů, což umožňuje rychlejší publikaci. 

Generativní design a Dynamo v Revitu 2023.1

Novinkou pro Revit je Dynamo 2.16. Nově se také budete setkávat s varováním důvěryhodnosti, které Vás bude upozorňovat na zdroj odkud otevíráte skripty, plus antivirová ochrana balíčků. Dále pak přibyla možnost rozevíracích seznamů pro Dynamo player, kontextová nabídka pro generativní design, nové uzly pro křivky (polycurves) a textury materiálů nebo upgrade verze SQL databáze.


Rozdělení pomocí příkazu „Rozdělit s mezerou“ nyní i pro segmenty MEP

Revit nyní umožnuje použít příkaz „Rozdělit s mezerou“ na prvky z kategorií pro MEP: 

Potrubí

Trubky

Elektroinstalační trubky

Díly výroby


Připojení nadstavců dílů výroby

Nadstavce dílů výroby jsou spolehlivěji připojeny, při práci s mírným posunem. 

Pracuje s postupy

Příkaz Oříznout/Prodloužit

Vytvoření vícebodové trasy

Modelování přetažením konců / prvků VléciAutomatická orientace konektoru při vkládání dílů

Revit automaticky správně orientuje konce, pokud na dílu existuje platný konektor umístěný.

Orientace dílu na kurzor myši

Tvarovky dílů výroby se automaticky orientuje tak, aby směřovali k pozici kurzoru.

Vylepšení šikmého potrubí při změně služby

Potrubní síť dílů výroby nyní zůstává připojena při použití funkce Změnit službu.

Zlepšení mírně skloněných systémů

Dříve nebylo možné spolehlivě vytvořit další trasy z umístěných prvků v mírně skloněných systémech. Nyní lze vytvářet trasy z mírně skloněných prvků a poskytuje předvídatelnější výsledky. Získáme efektivnější modelování šikmého potrubí.

Přesnost modelování šikmého potrubí po částech

Přesnost úhlů byla vylepšena, rozměry jsou nyní více předvídatelné.

Pořadí umístění prohlížečů

Revit si nyní pamatuje pozici prohlížečů, když přecházíte mezi projekty. Prohlížeč systému, prohlížeč projektu… Zjednodušení práce s uživatelským rozhraní.

Výškové parametry v podlahových značkách

Popiska kategorie podlahy nyní může popisovat parametry výšek jako například „Výškové odsazení od podlaží“ . Automatické vkládání odkazu při umisťování popisku místnosti.

Automatické vložení odkazové čáry, pokud je popisek místnosti umístěn mimo místnost. Při vypnutí odkazu je popisek automaticky umístěn zpátky do místnosti. 

Parametr Konstrukční využití v popisce

Parametr Konstrukční využití, lze nyní použít ve štítku pro popisku Konstrukčního prvku. 


Vylepšení práce s výřezy na výkresech

Zachování pozice výřezu na výkrese při záměně výřezu. Nový parametr "Zachovat pozici názvu". Při záměně pohledu je zachována pozice názvu pohledu. Podporuje výběr pohledu, který je již umístěn na jiném výkresu. Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení odebrání výřezu z jiného výkresu. 


Automatické zarovnání pohledů přesunutými mezi výkresy

V prohlížeči projektu nyní můžete přesouvat více pohledů mezi výkresy.Vylepšení otevírání výkresů a pohledů

Při výběru více pohledů, výkresů, legend… máme možnost otevřít všechny pohledy nebo výkresy současně, přes pravé tlačítko myši. Je zobrazeno dialogové okno s potvrzením. 


Vylepšení odebírání pohledů z výkresu. 

Nyní můžeme odebírat pohledy z výkresu přes prohlížeč projektu a pravé tlačítko myši.  

Reference pohledu nyní zobrazuje číslo detailu a číslo výkresu

Číslo detailu a číslo listu je nyní zahrnuto v Referenci pohledu.

Číslo detailu a/nebo číslo listu lze v seznamu také vyhledávat. Hromadná úprava revize výkresů

Tlačítko Revize listů, je nyní dostupné při výběru více výkresů. Revize se zapíšou do všech vybraných výkresů. Nemusíme tedy revize nastavovat pro každý výkres samostatně. 

Vylepšená kontrola nastavení hardwaru

Lepší pochopení toho, jak bude systém fungovat s Revitem. Detekce konfigurace hardwaru. Zelené symboly zaškrtnutí při splnění doporučených hodnot. FORMIT 2023.1

Tak jako se dostalo aktualizace Revitu, prošel updatem i Autodesk FormIt Pro (součást sady AEC Collection) a taktéž nese označení 2023.1. Aktualizace přináší nové nástroje pro modelování a také velká vylepšení při skicování v terénu. Stejně jako u Revitu u u FormItu prošlo aktualizací Dynamo a samotná integrace na Revit. Nová verze také přináší podporu hlášení chyb v případě selhání.Další informace

Všechny aktualizace, včetně Twinmotion, si můžete stáhnout z vašeho účtu na Autodesk Account.

Stručné představení novinek verze 2023.1 - viz video Autodesku:

Podrobněji vám je představíme na webináři Revit 2023.1 plánovaném na 30. listopadu.pátek 4. listopadu 2022

Tvorba objemu v Revite s použitím geometrie založenej na vzoroch – časť 2

    Vítam Vás pri pokračovaní článku, v ktorom sme si v jeho prvej časti načrtli postup tvorby Katarskej výškovej budovy s názvom Tornado Tower. Cieľom však nebolo vysvetliť konkrétny postup tvorby konkrétnej budovy, ale princíp tvorby 3D geometrie , ktorá má opakujúci sa vzor a je zložená z nejakých adaptívnych komponentov.

    Dnes na tento predchádzajúci článok nadviažeme a začneme tvorbou sklenenej výplne nášho skeletu. Túto výplň pridáme do našej adaptívnej rodiny panelu, ktorý si vyberieme s použitím klávesy TAB a prejdeme do samotnej úpravy tejto rodiny (tlačítko Upravit rodinu). Vo family editore adaptívnej rodiny si vyberieme obvodové referenčné čiary trajektórie tvoriacej panel a klikneme na tlačítko Vytvořit tvar, na čo Revit vytvorí nový tvar vysunutím. Novovytvorený tvar vyberieme a na panely vlastností si z pomedzi jeho inštančných parametrov vyberieme parameter Materiál, pomocou ktorého sa preklikneme do knižnice materiálov, z ktorej si vyberieme požadovaný materiál (napr. sklo) a tento fixne priradíme k predmetnému tvaru výplne panelu. Prednastavená hodnota hrúbky sklenenej výplne je príliš veľká, preto ešte upravíme na panely vlastností hodnotu inštančného parametra Pozitívni odsazení (na viac reálnu hodnotu, napr. okolo 4 cm).

    Druhým krokom bude vytvorenie parametra, pomocou ktorého budeme vedieť z prostredia projektu meniť hrúbku samotného rámu panelu. Vyberieme si teda profil, ktorý nám definuje tvar rámu (v mojom prípade kružnica) -> prejdeme do úpravy jej profilu (tlačítko Upravit profil) a na karte Ribbonu Vytvořit si vyberieme príslušnú kótu, podľa toho, či chceme veľkosť profilu (kružnice) definovať pomocou polomeru alebo priemeru a príslušnou kótou profil (kružnicu) okótujeme. Kótu následne vyberieme a klikneme na tlačítko Vytvořit parametr (v sekcii Štítek). V dialógovom okne tvorby nového parametra zadáme jeho názov, nastavíme, aby bol typovým parametrom a potvrdíme.

    Posledným krokom úpravy adaptívnej rodiny panelu bude asociovanie si nového parametra „materiál rámu panelu“, pomocou ktorého budeme vedieť z prostredia projektu meniť konkrétny materiál rámu panelu (na rozdiel od fixne zadefinovaného skleneného materiálu výplne panelu). Urobíme tak výberom samotného rámu panelu a na panely vlastností si z pomedzi jeho inštančných parametrov vyberieme parameter Materiál a po kliknutí na malé štvorcové tlačítko po pravej strane od parametra – asociácia parametra, si vytvoríme nový materiálový parameter, ktorý takisto pomenujeme a necháme aby bol typovým parametrom.

    Úprava adaptívnej rodiny panelu je hotová, rodinu si môžeme uložiť a načítať ju do nášho projektu (tlačítko Načíst do projektu alebo Načíst do projektu a zavřít). V projekte si môžeme naše novovytvorené parametre meniť označením jedného z panelov (pomocou tlačítka TAB) a prekliknutím sa do jeho typových vlastností (pomocou tlačítka Upravit typ).

    Ak chceme projekt budovy rozpracovať trochu viac do hĺbky, jedným z prvých krokov by bolo určite rozdelenie tejto budovy na jednotlivé podlažia / výškové úrovne. Revit má na to natívnu funkcionalitu – tlačítko Podlaží objemu. Tento nástroj má však obmedzenie, že nefunguje na povrchy, ktoré boli rozdelené na segmenty, čo je aj náš prípad. Preto si pomôžeme nasledovným postupom:

    1. Zduplikujeme si pôvodný tvar budovy a vložíme ho zarovnaný na to isté miesto    (označiť objem -> Kopírovat do schránky -> Vložit – Zarovnané na stejné místo).

    2. Skryjeme si pôvodný objem (panel vlastností – sekcia Rodiny -> Objemy -> vybrať pôvodný objem -> pravé tlačítko -> Vybrat všechny instance -> pravé tlačítko v navigačnom okne -> skrýt v pohledu – prvky).

    
    3. Označíme si duplikovaný (stále zobrazený) objem -> Upravit na místě -> označíme si obe časti rozdeleného povrchu, ako aj samotný tvar objemu a objekty vymažeme (ostanú nám len 2 referenčné čiary definujúce tvar budovy – oblúk a os).


    4. Osovú referenčnú čiaru mierne predĺžime na oboch jej koncoch, oblúk mierne odsadíme do vnútra pomocou nástroja Odsadit a zároveň odsadenú oblúkovú čiaru zmeníme z referenčnej na modelovú (odškrtnutím inštančného parametra Je referenční čárou).

    5. Pomocou nástroja Model a kresliaceho nástroja Linie si dokreslíme tvar povrchu tak, ako to vidíte na nasledujúcom obrázku. Nezabudneme pred kreslením zmeniť referenčnú rovinu na tú, pomocou ktorej boli vytvorené čiary oblúku a osi budovy (v mojom prípade referenčná rovina RP1).


    6. Tvorbu objemu potvrdíme (tlačítko Dokončit objem).

    Takto upravený tvar je pripravený na rozdelenie podľa výškových úrovní. Aby sme ale toto rozdelenie vedeli aplikovať, potrebujeme si do projektu doplniť všetky podlažia (výškové úrovne, pomocou ktorých chceme objekt rozdeliť). Môžeme na to využiť viacero postupov z ktorých najefektívnejším je pravdepodobne využitie tlačítka Podlaží (na karte Ribbonu Architektura) spolu s kresliacim nástrojom Vybrat čáry v kombinácii s nadefinovaným odsadením.


    Následne vyberieme objem budovy -> klikneme na tlačítko Podlaží objemu -> označíme tie výškové úrovne z projektu, pomocou ktorých sa má budova rozdeliť na jednotlivé podlažia a potvrdíme. Revit nám vo vybraných výškových úrovniach vytvorí nové objekty kategórie Podlaží objemu, ktoré môžeme následne použiť napr. v kombinácii s nástrojom Podlaha – Podlaha na ploše a do týchto miest vložiť konkrétne konštrukcie podláh.


    Pomocný duplikovaný objem, ako aj objekty kategórie Podlaží objemu si následne môžeme skryť a naopak zobrazíme si náš pôvodný skrytý 3D model budovy.


    Ako som na začiatku spomínal, cieľom týchto článkov nebolo predstaviť Vám konkrétny postup pri modelovaní konkrétnej budovy, ale sériu možnosti ako využiť nástroje Revitu pri modelovaní na prvý pohľad možno zložitejšej konštrukcie a túto konštrukciu následne rozpracovať do väčšej hĺbky.

Ukážka:

středa 2. listopadu 2022

Smart Documentation – Snadná tvorba výkresů v Revitu

Vývoj technologií významně ovlivňuje i stavebnictví. Stavby se stávají mnohem komplikovanější a plné technických zařízení. Zvětšují se také požadavky z hlediska norem, požadavky státní správy i požadavky investorů. K tomu, abychom byli konkurenceschopní, efektivní a schopni samotnou stavbu správně navrhnout, postavit a provozovat, je nutné vytvářet stále složitější a komplexnější projektovou dokumentaci.

Dnešním standardem a budoucností je BIM a s tím spojený Revit. I v době digitalizace stále potřebujeme vytvářet podrobnou 2D projektovou dokumentaci. To znamená, že velké množství času a lidských zdrojů musí být vyčleněno na práci spojenou s přípravou výkresů. 

I v oblasti tvorby přípravy projektové dokumentace je možné uplatnit automatizované postupy, ulehčit si neustále se opakující práci, eliminovat hodiny klikání a stát se tak efektivnější. 


Rychlé generování mnohonásobných pohledů včetně kót a popisů

Abychom mohli v Revitu vytvořit dokumentaci, musíme nejprve vytvořit pohled na část konstrukce, kterou chceme zobrazit. Standartní nástroje Revitu můžeme rozšířit, a tak eliminovat zdlouhavé klikání a nastavování pohledů. 
Funkce „Views“ z doplňku Smart Documentation poskytují automatizované nástroje pro tvorbu pohledů. Tvorba pohledů je řízena na základě konfigurací. Pravidel, která uživatel může přesně definovat podle požadovaného druhu a účelu pohledů. Podle těchto pravidel se novým pohledům přiřadí typ pohledu, natočení, šablona pohledu, pravidla pro generování kót nebo popisů.   


Dvě kliknutí stačí k vygenerování skupiny pohledů na vybrané prvky modelu. Můžeme například vygenerovat pohledy na stěnu, a tyto pohledy pak použít jako podklad pro vyztužování železobetonových konstrukcí. Bez dalších úprav mohou takové pohledy vypadat jako na obrázku níže. Jednoduchá úloha, ale kolik času by nám zabralo vytvořit takové pohledy pomocí standartních funkcí Revitu? A co v případě desítek nebo stovek stěn? Podobný postup může použít při tvorbě spárořezů, při tvorbě pohledů na sestavy revizních dvířek nebo rozváděčů atd... Generovat můžeme pohledy, které budou také obsahovat automaticky generované kóty a popisy. Stačí v konfiguraci přiřadit správné konfigurace pro kótování a popisování. Výsledek může vypadat jako v případě dřevěného rámu na obrázku. Způsobů využití je mnoho, záleží na konkrétních požadavcích a způsobu práce uživatele.
Snadné generování sestav 

V Revitu můžeme více prvků sdružit do sestavy. Prvky budou seskupeny v jednom celku. Výběrem sestavy je možné vybrat všechny prvky najednou. Kopírováním nebo vkládáním můžeme vytvářet identické instance a hromadně je také upravovat. Smart Documentation rozšiřuje možnosti práce se sestavami. Při tvorbě sestav můžeme generovat pohledy, které jsou automaticky orientovány na hlavní prvek sestavy. Konfigurace pro nastavení nově generovaných pohledů nabízí podobné možnosti jako funkce „Views“. Navíc nabízí možnosti pro nastavení automaticky generovaných výkresů, které jsou generovány na základě vybraného vzorového výkresu. Funkce „Assembly views“ například umí rozpoznat prvky, pro které je vybraný prvek hostitelem a přidat je do sestavy. Není tak nutné ručně vybírat všech částí sestavy. 


Předem definované kótování – méně klikání a výběru referencí

Pro kótování nabízí doplněk Smart Documentation celou řadu nástrojů. Vytvořit obvodové kóty objektu v půdoryse během několika vteřin? Snadno proveditelné s funkcí „Preselected Wall Dimensioning“. Tato funkce umožní vytvořit několik řetězců kót, každý řetězec na základě vlastního pravidla. Díky tomu je možné hromadně vytvořit skupinu kót. Například kóty pro obvodové stěny – řetězec pro otvory ve stěně, zakótovat polohu vzhledem ke koordinačním osám, zakótovat koordinační osy a vytvořit celkovou kótu.


Pomocí nástroje „Quick Dimensioning“ můžeme vytvářet kótovací řetězce ve vybraném řezu. V konfiguraci nastavíme, které prvky mají být zohledněny při kótování, pak stačí určit počátek a konec kótovacího řetězce. Prvky na spojnici mezi vybranými body budou automaticky zakótovány.

„Predefined dimension“ automaticky vygeneruje kóty ve vybraném pohledu. Například dokáže vygenerovat kóty pro dřevěný rám – viz obrázek výše, dokáže zakótovat polohu vzduchotechnických vyústek nebo svítidel k nejbližším stěnám. Kóty dokáže vytvořit i k prvkům z připojeného modelu. 
Při úpravách modelu v Revitu, často dochází k odpojení referencí kót. To má za následek odstranění některých kót. Při změně viditelnosti v pohledu – zneviditelnění prvků – může také dojít k zneviditelnění části řetězce. Oprava bývá velmi pracná a jednodušší je vytvořit kóty znovu. Automaticky generované kóty šetří čas a zaručí přesnost kót. Automatický výběr referencí předchází problémům s jejich nesprávným výběrem a umožní spojovat již vytvoření řetězce do jednoho.

Podrobné možnosti třídění, číslování a značení.

Značení, číslování, třídění a klasifikace prvků je důležitá část přípravy projektové dokumentace a BIM modelu. Smart Documentation obsahuje funkce pro přečíslování os, hromadné číslování prvků, automatické určení výšky, automatické rozpoznání orientace dveří, automatické rozpoznání zrcadlení, automatické vyplnění souřadnic, nebo automatické určení orientace prvku vůči světovými stranám. 
Pro číslování prvků modelu je možné vytvářet komplexní pravidla. Číslovat můžeme hromadně v celém modelu, výběrem jednoho prvku po druhém nebo spustit více pravidel pro číslování najednou.
Dělat všechna číslování a značení manuálně je pracné, zdlouhavé a poskytuje velký prostor k chybám. Pokud navíc dojde ke změnám v projektu, můžeme začít znovu od začátku…
 

Generování tvarů výztuže a QR kódů

Nástroj pro generování tvarů výztuží vygeneruje obrázky tvaru výztuží, které je možné přidat do výkazu výztuží a připravit tak podklad pro výrobu. 
Pro přesnou identifikaci prvků při výrobě, během dopravy a výstavby skvěle poslouží unikátní QR kódy. Smart Documentation umožní vygenerovat tyto unikátní QR kódy pro jakýkoliv prvek modelu a zapsat do nich libovolná data. 


Legendy, výpisy a tabulky excelu

Pro své výkresy můžete potřebovat také legendy, které obsahují komponenty legendy – grafická reprezentace prvku. Většina uživatelů Revitu standartně pracuje tak, že celou tabulku nakreslí ručně a pak ručně umístí všechny komponenty legendy a textová pole.
Pomocí funkce "Create/Edit Legend" aplikace Smart Documentation stačí vytvořit základní rozvržení tabulky, tak aby aplikace dokázala určit, kam má umístit textová pole a součásti legendy. Při tvorbě legendy pak stačí definovat vlastní seznam prvků, které má legenda obsahovat. Zbytek tabulky se vygeneruje tak, že textová pole se nahradí vybranými hodnotami parametrů.
 

Chtěli jste někdy importovat tabulky do Revitu a umístit ji na výkres? Tabulku s parcelními čísly, tabulku s výpočtem nebo skladbu konstrukce, která byla vytvořena v Excelu? Odpovědí na tyto otázky může být funkce „Import Data From Excel“. Velmi snadno a rychle může být tabulka excelu importována do projektu v Revitu. Aplikace sama pohlídá, zda nedošlo ke změně tabulky a případně umožní načíst změny.

 

Správa a tvorba výkresů.

Samotná tvorba jednotlivých výkresů, umísťování pohledů, legend a výkazů na výkres zabere velké množství času. Smart Documentation nabízí dva způsoby, jak vytvořit nový výkres. První je pomocí funkce „Distribute Views on Sheet“, aplikace vygeneruje tolik výkresů, kolik je potřeba k umístění vybraných pohledů se zadanými vzdálenostmi mezi pohledy a okraji výkresu.

Dalším způsobem, jak vytvořit výkresy, je podle šablony výkresu. To může být velmi užitečné pro vícepatrové objekty. Stačí vybrat pohledy, které mají být umístěny na výkres a vybrané pohledy namapovat podle zvolené šablony. Již vytvořené výkresy můžeme duplikovat, kontrolovat a doplňovat údaje v rohovém razítku.
 

Aplikace Smart Documentation je vhodná pro všechny stavební inženýry, projektanty a architekty pracující v Revitu, kteří jsou zodpovědní za technickou dokumentaci, výkresy a jejich obsah. Díky nástrojům aplikace Smart Documentation je možné efektivně připravit projektovou dokumentaci a ušetřený čas věnovat skutečným problémům.

Smart Documentation - video


Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách Smart Documentation.

V případě zájmu o bližší informace či nákup softwaru AGACAD Smart Documentation prosím kontaktujete obchodní oddělení Arkance Systems.