pátek 27. listopadu 2015

Navisworks - výběr objektů (Selection Sets nebo Search Sets)

Jedním z velmi užitečných nástrojů koordinační aplikace Autodesk Navisworks je okno "Sets". Pokud chcete pracovat rychle a efektivně, určitě se bez této funkce neobejdete. Okno Sets umožňuje vytvářet a spravovat výběrové množiny objektů a uložit je pro další využití v pracovních postupech Navisworksu.

Uložené výběrové množiny se dělí na výběrové sety a vyhledávací sety.

Výběrové sety (Selection Sets) jsou statické skupiny objektů. Objekty uložené v těchto setech lze znovu a znovu rychle vybírat pro provádění určitých operací, jako je například jejich skrývání, změna průhlednosti apod. Tyto sety ale nemají žádnou inteligenci. V případě, že jsou modelová data aktualizována, aktivace výběrového setu vybere znovu stejné objekty (za předpokladu, že stále v modelu existují).

Vyhledávací sety (Search Sets) jsou dynamické skupiny objektů. Využití těchto setů je stejné jako u výběrových setů, ale vytvářené jsou na základě vyhledávacích kritérií namísto výsledků výběrů, jak je tomu u výběrových setů. Pokud jsou CAD/BIM data připojená do projektu Navisworksu aktualizována, aktivace vyhledávacího setu znovu prohledá celý model a zahrne do výběru i všechny nové objekty, které odpovídají vyhledávacím kritériím. Změny v modelu se tedy zásadně promítnou i do vyhledávacích setů a není nutné je vytvářet znovu, respektive aktualizovat, jak by tomu bylo u výběrových setů. Vyhledávací sety je také možné exportovat do souboru XML a přenášet do dalších projektů nebo sdílet s ostatními uživateli.

Výběrový set lze vytvořit použitím jedné z variant příkazu Save Selection (viz obrázek). Podmínkou je nejprve vybrat objekty - příkazy Select, Select Box, nebo třeba i pomocí okna stromu Selection Tree.

 
Pro vytvoření vyhledávacího setu, je nutné vybrat objekty pomocí příkazu/okna Find Items. Až poté se aktivuje ikonka pro uložení vyhledávacího setu.

středa 18. listopadu 2015

Revit 2016 R2 - Globálne parametre

Ďalšou novinkou ktorá bola uvedená vo verzií 2016 R2 je funkcia tzv. globálnych parametrov. Podobne ako poznáme vytváranie parametrov v rodinách (Revit families, RFA) táto novinka umožňuje vytvárať parametre priamo v projekte, a prepájať ich hodnoty medzi sebou. Vylepšenie sa týka len všetkých verzií Revitu 2016 R2, teda Revit Architecture, Revit Structure a Revit MEP, nie pre Revit LT.

 
Funkcia umožňuje riadiť kóty, vzdialenosti, odsadenia či ďalšie inštancie knižničných prvkov s ostatnými parametrami vrámci celého projektu. S Revitom 2016 R2 možno napr. priradiť parameter na nosníku tak, že keď sa zmení hrúbka dosky, prispôsobí sa automaticky odsadenie nosníka, tak aby zodpovedal zarovnaniu (napr. na spodnú hranu dosky).


Globálne parametre možno tiež použiť pre automatizáciu umiestnenia objektu v závislosti na veľkosti iného knižničného prvku. Ich nastavenie je jednoduché, po kliknutí na akýkoľvek knižničný prvok, ktorý obsahuje aspoň jeden parameter inštancie sa zobrazí vo vlastnostiach nová voľba "Asociovat" pomocou ktorého priradzujeme, alebo vytvárame nové globálne parametre.


Obdobne to funguje po kliknutí na kótu, alebo inú hodnotu ktorá definuje vzdialenosť medzi prvkami, kde sa v lište nastavení zobrazí nová volba "Štítek".


V nasledovnom dialógovom okne užívateľ určí parameter podobne ako je zvykom definovať parametre doteraz (v rodinách). Zadá sa požadovaný názov, kategória, typ, príp. má užívateľ opäť možnosť pridať miestnu nápovedu, alebo zaradiť parameter ako vykazovaný.


Po kliknutí na kartu ribbonu Správa > Globálne parametre sa v prehľadnej tabuľke zobrazuje zoznam všetkých globálnych parametrov v projekte. Možno ich opätovne modifikovať, vytvárať nové, mazať či pridávať hodnoty a závislosti medzi parametrami na základe vzorcov.


 
Príklad využitia globálnych parametrov si tiež môžete pozrieť v nasledovnej videoukážke:


 
Zoznam všetkých noviniek ktoré boli uvedené vo verzií Revitu 2016 R2 si pozrite tiež v našom predchádzajúcom článku.

Aktualizáciu Revitu R2 si môžete stiahnuť vo Vašom konte na Autodesk Account.

středa 4. listopadu 2015

Osazení topografie vytvořené pomocí importu do JTSK souřadnic

Dnes bychom si ukázali, jakým nejrychlejším způsobem si vytvořit topografii v Revitu a především jak si ji osadit do přesných JTSK souřadnic. Pokud jste pokročilí uživatelé, určitě víte, že způsobů jak si vygenerovat topografii v Revitu je několik.

Na začátku projektu je vždy bezpodmínečně nutné, aby projektant obdržel od zadavatele zaměření zájmového území, které si nechal zpracovat od autorizovaného geodeta. Po obdržení výškopisu a polohopisu by projektant měl v nejideálnějším případě také disponovat seznamem bodů, který bude sloužit jako podklad pro vygenerování topografie v Revitu. Daný seznam bodů je potřeba vždy upravit do vhodného formátu tak, aby Revit byl schopen z daných souřadnic topografii vytvořit. Většinou jsou součástí seznamu nejen souřadnice daného bodu, ale také jeho vytyčovací číslo a to je potřeba vyselektovat a smazat. Zápis bodu v seznamu by tak měl mít tento formát: 764584.34,976873.94,163.97 (souřadnice se oddělují čárkou a desetinná čárka je v tomto případě reprezentována tečkou)

Jelikož předmětem tohoto článku není jenom návod jak si vytvořit topografii, ale také jak si ji správně osadit do souřadnic JTSK, je nutné předem do projektu Revitu přes funkci Připojit CAD připojit již zmíněný výškopis ve formátu DWG, kdy je v dialogovém okně Připojit formáty CAD nutné si u volby pozice vybrat možnost Automaticky – podle sdílených souřadnic. To nám následně zaručí, že daný DWG soubor bude možné osadit do správných souřadnic. Importované jednotky nastavte na metry a vložte dané DWG do projektu volbou Otevřít.


Revit následně zahlásí, že globální souřadnice výškopisu a projektu nesdílejí stejný souřadnicový systém a že připojovaný soubor bude zarovnán se sdílenými souřadnicemi projektu. V tento moment stačí kliknout na volbu Zavřít.


Následně vás Revit upozorní, že připojený soubor má v modelu velké rozestupy, které by mohly být nesprávně zobrazeny, proto bude použita volba "Střed na střed".


Stačí upozornění zavřít křížkem a zobrazit si skryté prvky volbou Zobrazit skryté prvky - otevře se vám náhled na skryté prvky v projektu, kde byste si měli zviditelnit Základní bod projektu a Zeměměřičský bod - tak, že si je označíte a v kontextové nabídce zvolíte volbu Zobrazit kategorii.


Vyberte Základní bod projektu, klikněte na index sponky, tak aby se vám proškrtla, a nyní můžete umístit vás základní bod na požadované místo.

Ve vlastnostech pohledu si překlikněte orientaci na Projektový sever. Vyberte si připojený soubor a na kartě Upravit si vyberte nástroj Otočit. Nyní si pootočte připojený soubor tak, jak byste chtěli mít orientován svůj projektový sever, otočení provádějte kolem základního bodu projektu. Pokud si ve vlastnostech pohledu přepnete orientaci na skutečný sever, nic se nestane - je nutné nyní kliknout na připojený soubor a ve vlastnostech na kartě Jiné kliknout na možnost Sdílené umístění.


Otevře se vám okno Sdílet souřadnice, zde zaklikněte možnost Převzít sdílený souřadnicový systém z položky daného připojeného DWG, potvrďte volbou Sjednotit.


Pokud jste sjednotili souřadnicový systém podle vloženého výškopisu, nyní najeďte na vlastnosti pohledu a změňte jeho orientaci na skutečný sever - celý projekt se vám pootočí do původního natočení a nyní si můžete přepínat mezi projektovým a skutečným severem.

Nyní stačí jen naimportovat seznam bodů a vygenerovat topografii. Zde bych vás chtěl upozornit na jednu věc, Revit nedokáže při generování topografie osadit zaměřené body ze seznamu bodů na jejich přesné souřadnice, proto tuto část budeme muset udělat manuálně.

Najeďte na kartu Objemy a pozemek a vyberte možnost Povrch terénu. V kontextové nabídce zvolte možnost Vytvořit z importu a dále Určit soubor bodů. V této chvíli vyhledejte Průzkumníkem váš seznam bodů ve formátu *.txt nebo *.csv a klikněte na volbu Otevřít.


Po nastavení jednotek vás Revit opět upozorní, že body terénu budou vystředěny na model z důvodu značné vzdálenosti. Tato část se bohužel nedá obejít a jak už bylo zmíněno, Revit nedokáže automaticky importované body umístit na jejich přesné souřadnice, pokud je nulový bod vzdálený dále než 16 km. Po importu bodů stačí v kontextové nabídce potvrdit dokončení povrchu. Povrch terénu v půdoryse 1NP není v současné chvíli vidět, jelikož jsme si ještě nestanovili úroveň projektové nuly. Nyní v půdoryse 1NP najeďte na Základní bod projektu, klikněte na sponku tak, aby již nebyla přeškrtnutá a zadejte Výšku projektu, tedy nadmořskou výšku vašeho projektu v milimetrech. Váš celý projekt se přesune o zvolenou hodnotu. Teď už stačí jen najet do libovolného pohledu, danou topografii označte a pomocí nástroje Přesun přesuňte o hodnotu vaší zvolené nadmořské výšky směrem k vaší projektové nule. V prohlížeči projektu si otevřete půdorys Situace a nyní byste měli vidět již i vaši topografii, jak překrývá váš výškopis. Nyní stačí pro lepší přehlednost si na panelu zobrazení změnit styl zobrazení na Drátový model, tak, abyste viděli kompletní výškopis a mohli danou topografii na něj napasovat. Označte si topografii a v kontextové nabídce vyberte volbu Upravit povrch, v kontextové nabídce si vyberte nástroj Ref. Rovina a libovolné dva body si propojte danou rovinou. Tato část je důležitá k tomu, abyste daný terén mohli pohodlně uchopit, jelikož importované body nereagují na žádný z uchopovacích režimů. Teď již můžete danou topografii (model terénu, vrstevnice) napasovat na připojený výškopis pomocí nástrojů na kartě upravit.


Videoukázka postupu:


úterý 3. listopadu 2015

Autodesk Seek Extension - knihovny pro Autodesk Revit


Uživatelé Revitu se Subscription si nyní mohou z Autodesk Apps stáhnout doplněk Autodesk Seek Extension. Tato aplikace vytvoří v Revitu kartu rozhraní pro web službu Autodesk Seek nabízející desetitisíce rodin konkrétních výrobků a stafážních prvků od cca 400 výrobců. Vyhledávat je lze pohodlně díky rozdělení do kategorií, podle výrobců nebo podle názvu. Knihovny BIM modelů jednotlivých výrobců jsou ověřeny Autodeskem a představují kvalitní BIM objekty a typové knihovny. Vybrané objekty lze přímo vkládat do rozpracovaného projektu.

Použití Autodesk Seek for Revit:


Knihovna Autodesk Seek obsahuje převážně výrobky amerických výrobců, často v imperiálních jednotkách. Přesto může pomoci získat potřebné užitečné objekty pro vaše BIM projekty.

Hledáte-li další knihovny, včetně knihoven RFA souborů s BIM modely českých výrobců, můžete využít obdobnou funkci "Knihovna rodin" s vizuálním správcem rodin - ta je dostupná jako součást bonus nástrojů CADstudio Revit Tools nebo samostatně na Exchange Apps - viz BIM Families.

pondělí 2. listopadu 2015

Revit 2016 R2 - Editor rodin

Nedávno vydána aktualizace Autodesk Revit 2016 R2, určená pro držitele Subscription, přináší mimo jiné i změny v prostředí editoru rodin.

První ze změn se týká výběru prvků. Filtr výběru nyní rozlišuje plné a duté tvary (vybrání). Odpadá tak komplikované odebírání nepotřebných typů tvarů z výběru.

 
Dále se v editoru rodin objevila zcela nová funkce pro kontrolu nastavení viditelnosti - Náhled viditelnosti. Můžeme tak okamžitě kontrolovat nastavení parametrů viditelnosti, úrovní detailů a zobrazení prvků rodiny v jednotlivých pohledech. Osobně se mi tato funkce velmi zamlouvá. Konečně nebudu muset rodinu neustále načítat do projektu, abych si ověřil nastavení viditelnosti/zobrazení. Jak náhled viditelnosti pracuje, si můžete prohlédnout na tomto videu:


A poslední změnu, kterou jsem zaregistroval, najdete v dialogu Typy rodin. V přehledu novinek jsem se o ní nedočetl, možná jsem přehlédl. Trochu nepříjemné zjištění, když jsem potřeboval vytvořit nový parametr rodiny. Rozkliknu dialog Typy rodin a již rutinním pohybem přejíždím s kurzorem na pravou stranu dialogu, abych klikl na tlačítko Přidat...aha...to tlačítko tu není. Pár neslušných slov, zavření dialogu a znovu spuštění příkazu a až pak jsem si všiml ikonek v levé dolní části dialogu. Ikonky pro tvorbu a úpravu parametrů jsou tedy nyní vlevo dole a ikonky pro tvorbu a úpravu typů rodin najdeme vpravo nahoře.
 
 
Ano, nové rozložení funkcí v dialogu odpovídá stejnému vzhledu, který známe například u dialogů pro správu šablon pohledů, nebo tvorbu filtrů v přepsání viditelnosti/zobrazení, ale než si navyknu na obrázkové ikonky místo tlačítek s textem, to mi bude chvilku trvat. Uvidíme, třeba se místo, které bylo dříve vyhrazeno pro tlačítka na pravé straně dialogu, bude hodit při editaci dlouhých podmínkových vzorců. V novém dialogu si bohužel také nelze nevšimnout jedné drobné vady, že v české verzi Revitu se už nevešel překlad na tlačítko Správa vyhledávacích tabulek (Manage Lookup Tables).
 
A na závěr ta nejlepší změna v dialogu Typy rodin. Přibyla zde nová možnost, kterou je vyhledávání v seznamu parametrů.