pondělí 31. října 2016

Autodesk Advance Steel - "neuvěřitelná rychlost"

Parsons Steel Builders je malá firma z arizonského Tucsonu. Již 45 let se zabývá výrobou a montáží ocelových konstrukcí - od parkovacích garáží až po mrakodrapy. Nahrazením AutoCADu pokročilejší 3D aplikací Autodesk Advance Steel zkrátila tato firma hned na prvním projektu tvorbu výrobních výkresů ze 100 na 25 hodin, tedy na 25 % původní náročnosti.


Alex Davidson, šéf konstrukce, poznamenává, že spolupracující firmy již hojně využívaly 3D modely a nechtěli proto sami zaostat za vývojem. Software Autodesk Advance Steel zvolili proto, že tato 3D aplikace je založená na AutoCADu, platformě kterou dobře znali. Chtěli nástroj, který by mohli využívat pro modelování i tvorbu výrobních výkresů, ale i pro prezentační účely pro své zákazníky - to Advance Steel velmi dobře splnil.

Přesto, že se obávali ztráty produktivity při nasazení nového projekčního nástroje, postačilo nakonec 3denní školení a individuální konzultace s dodavatelem softwaru. Všechny známé příkazy AutoCADu fungují jako obvykle takže je lze snadno využít i při práci v Advance Steel.


Advance Steel byl nasazen na jaře 2016 a prvním projektem bylo zastřešení parkoviště o rozměru 128 x 49 metrů, s instalací solárních panelů. V nabídce firma počítala s běžnou dobou 100 hodin na vytvoření výkresové dokumentace, vycházela jen z papírových podkladů. Díky Advance Steel se ale podařilo automatizovat podstatnou část procesu tvorby výkresů a úvodní výkresy tak byly připraveny už za 16-18 hodin. I s následným začištěním trvala celý výkresová dokumentace jen 25 hodin, což Alex Davidson hodnotí jako neuvěřitelnou rychlost.

Nízká pořizovací cena spolu s vysokým zrychlením práce vede k rychlé návratnosti investice. I pokud by toto zastřešení bylo jediným projektem, který firma vytvořila pomocí Advance Steel, přesto by se investice do nákupu licence zaplatila. Navíc tento software pomohl včas odhalit problémy návrhu - jedno ze spojení vypadalo na první pohled v pořádku, ale jeden ze šroubových spojů na koncovém nosníku byl nepřístupný. Tento typ chyb může způsobovat zpoždění a tím pádem i finanční ztráty, pokud by se nepodařilo jej odhalit ještě před montáží konstrukce. Na 2D výkresu by si problému asi nikdo nevšiml.

Na prvních projektech Davidson pracoval s fyzickými výkresy, ale firma Parsons používá také BIM aplikaci Revit, a Davidson počítá s budoucím využitím 3D modelů Revitu pro další drastické zrychlení tvorby výrobních výkresů v Advance Steel. Očekává také zkrácení času procesu výroby, protože program umožňuje automaticky vytvářet kusovníky a NC kódy.

Více na Advance Steel

via BIM & Beam

úterý 25. října 2016

DYNAMO a jeho praktické využití: vytvoření topografie z Excelu

V dnešním článku se opět zaměříme na vizuální programovací nástroj Dynamo, ve kterém si vytvoříme algoritmus, který nám pomůže vytvořit topografii pomocí seznamu bodů uložených v tabulce programu MS Excel.

Standardní postup vytvoření topografie v Revitu vyžaduje seznam bodů, buď ve formátu CSV nebo TXT, který jsme obdrželi od geodeta, jenž zájmové území zaměřoval. Jelikož Revit vyžaduje striktní zápis souřadnic, je většinou nutné zápis od geodeta poupravit do načitatelné podoby, která vypadá následovně: 0.000,0.000,0.000. Desetinné čárky musí být tečky a oddělovače seznamu jednotlivých souřadnic jsou čárky - to je jediný správný zápis, se kterým Revit dokáže pracovat. Tuto postprodukci je vhodné provést buď v MS Wordu anebo v MS Excelu a následně upravené souřadnice nakopírovat do Poznámkového bloku. My si ukážeme postup, kde souřadnice ponecháme v souboru tabulky MS Excel, který pomocí Dynama vytvoří topografii v Revitu. Jediné, na co je nutné dát si pozor při kopírování souřadnic do Excelu, je fakt, že jednotlivé koordináty musejí být zapsány v samostatných buňkách. Zápis souřadnice v Excelu by měl mít tuto podobu: Sloupec A odpovídá souřadnicím Y, sloupec B odpovídá souřadnici X a sloupec C odpovídá souřadnici Z, čísla řádků jsou pak čísla jednotlivých bodů.


Pokud jsou již jednotlivé souřadnice nakopírovány do listu Excelu, nezbývá nám nic jiného než spustit Revit a následně nastartovat vizuální programovací nástroj Dynamo.

Program Dynamo, který je již součástí Revitu 2017, naleznete na kartě Správa na panelu Vizuální programování. Pokud používáte nižší verzi Revitu, je nutné si tento doplněk stáhnout ze stránek vývojového týmu, nainstalovat a následně se bude zobrazovat na kartě Doplňky.

V minulých článcích jsme si k jednotlivým uzlům uváděli přesnou cestu, dnes bychom si popsali rychlejší způsob vkládání uzlů do grafu. Při kliknutí pravého tlačítka myši do plochy grafu se zpřístupní vyhledávací konzole, do které lze zadat přesný název hledaného uzlu. První uzel, který budeme hledat, je uzel:

1) File Path: Tento uzel poskytuje instrukce o cestě, kde je hledaný soubor Excelu uložený.
2) File.FromPath: Tento uzel načítá data z Excelu do Dynama.
3) Excel.ReadFromFile: Tento uzel má schopnost číst data z Excelu, po správnou funkčnost je nutné propojit jeho vstupy sheetName a readAsStrings s odpovídajícími uzly, proto do grafu vložíme následující uzly:
4) String: Do tohoto uzlu můžeme zapisovat textovou hodnotu bez nutnosti ji vkládat do uvozovek, v tomto případě lze použít i uzel Code Block, který ale vyžaduje, aby daný text byl v uvozovkách. Do pole napíšeme název listu, ve kterém se nacházejí souřadnice, standardně se jedná o List1.
5) Boolean: Tento uzel umožňuje vybrat možnosti True a False, hodnota vstupu readAsStrings doporučuje, aby tento uzel byl nastaven na hodnotu False.
Následující uzly propojíme dohromady a sloučíme je do skupiny [ctrl+g], kterou si můžeme nazvat např.: IMPORT EXCELOVÉ TABULKY.


Načtený soubor bodů z Excelu je v další fázi nutné posunout směrem ke globální nule. Toho docílíme tak, že ze seznamu listů, který nám zobrazuje uzel Excel.ReadFromFile vyselektujeme první list, v našem případě se jedná o 0 List. Abychom byli schopni vyselektovat 0 list, vložíme si do grafu následující uzel:

6) List.FirstItem: Tento uzel vyselektuje vždy 0 list ze seznamu, v našem případě se jedná o list, který zastřešuje souřadnice prvního zaměřeného bodu, které odečteme od souřadnic všech ostatních bodů v seznamu. Pro tuto operaci je nutné se vytvořit následující uzly:
7) List.GetItemAtIndex: Tento uzel vyselektuje konkrétní položku ze seznamu, v našem případě nám pomůže vyselektovat vždy konkrétní souřadnici z uzlu List.FirstItem.
8) List.GetItemAtIndex: Tento uzel získáme zkopírováním předchozího uzlu, postačí notoricky známé ctrl+c a ctrl+v. Tento uzel nám bude selektovat vždy konkrétní souřadnici ze všech listů. Používáme nejnovější verzi Dynamo 1.2.0, proto již není potřeba připojovat uzel List.Map do grafu, abychom docílili této operace, stačí pouze u vstupu list kliknout na index šipky a označit možnost Pomocí podlaží a vybrat hodnotu @L29) List.Cycle: Tento uzel zřetězí nadefinovanou hodnotu, v našem případě se bude jednat o hodnotu té dané souřadnice z prvního bodu, který jsme si v předchozí fázi vyselektovali. Druhý vstup tohoto uzlu je hodnota počtu kopií, proto je nutné do grafu vložit následující uzel:
10) List.Count: Tento uzel spočítá počet položek v daném seznamu, v našem případě budeme počítat počet položek z uzlu List.GetItemAtIndex s hodnotou @L2 a daný výsledek propojíme s uzlem List.Cycle.
11) String.ToNumber: Tento uzel si do grafu zaneseme dvakrát, jak název napovídá, bude konvertovat textovou hodnotu na číselnou. Je pravděpodobné, že při kopírování souřadnic ze zdrojového Wordu od Excelu se číselné hodnoty budou jevit jako text a s textem nemůžeme provádět matematické operace. Tento uzel tuto problematiku vyřeší za nás.
12) - : Dalším uzlem, který si vložíme do grafu, bude uzel mínus, který nám vypočítá rozdíl jeho vstupů x a y.

Následně všechny zanesené uzly, které jsme si výše popsali, spojíme dohromady a seskupíme je do skupiny, kterou si můžeme pojmenovat jako SOUŘADNICE Y. Graf by měl mít tuto podobu:


Skupinu SOUŘADNICE Y si zkopírujeme a dvakrát vložíme do pole grafu, následně kopie přejmenujeme na SOUŘADNICE X a SOUŘADNICE Z.

13) Code Block: Do grafu si ještě zaneseme uzel Code Block, který vyvoláme pro změnu dvojklikem levého tlačítka myši do plochy. Do něj zapíšeme hodnoty dle obrázku:


14) Convert Between Units: Tento uzel si do grafu zaneseme hned třikrát, každý pro jednu skupinu SOUŘADNIC Y, X, Z. Souřadnice jsou od geodeta ve většině případě zaměřeny v metrech a projekty kreslíme v milimetrech, proto nastavím v uzlech, že chceme převádět jednotky z metrů na milimetry. Následně si můžeme tyto tři uzly uložit do skupiny.


15) Point.ByCoordinates: Tento uzel nám vytvoří body v prostor dle souřadnic, které jsme si upravili pro vygenerování topografie.
16) Topography.ByPoints: Poslední uzel, který si přidáme do grafu, je uzel, který nám z bodů, které jsme si definovali, vytvoří povrch terénu v Revitu. Tento terén již není potřeba nějak natáčet anebo výškově posunout ke globální nule. Mějte na paměti, že Revit neumožňuje osadit povrch terénu do správných X a Y souřadnic, tuto vlastnost v současné době Revit nenabízí, proto je nutné následně terén ještě posunout tak, aby odpovídal připojenému výškopisu.

Výsledný graf by měl mít tuto podobu:


Videoukázka postupu:


pondělí 24. října 2016

Budoucnost navrhování, tvorby a správy staveb


Propojené BIM procesy a využití internetu věcí (IoT) - to je podle podle společnosti Autodesk budoucnost navrhování, prefabrikace, výstavby, provozování a údržby staveb. Staveniště budoucnosti, v mnoha případech ne tak vzdálené, představuje série ilustrací. Popisují typické procesy výstavby od koncepčního návrhu a projekce, přes prefabrikaci stavebních dílů a samotnou výstavbu, až po přehlednou správu dokončené budovy.


Senzory umožňují získávat užitečná provozní data - takto získaná data mohou sloužit nejen projektantům, výrobcům a stavebním firmám pro optimalizaci budoucích projektů, ale poskytují užitečné informace i pro nájemníky, pro údržbu stavby, optimalizaci energetické spotřeby, správu pronajatých prostor, rozvodů, pro úklid nebo pro bezpečnostní a protipožární systémy.


BIM data doplněná o data ze senzorů zjednodušují, zpřehledňují a rozšiřují možnosti procesů stavby - plánování a řízení projektu, bezpečnost, spolupráci, řízení kvality a nákladů. Představují tak významné přínosy pro architekty, majitele, stavební firmy a jejich dodavatele, pro stavbyvedoucí a management projektu.


BIM data přinášejí významnou výhodu pro výrobu - prefabrikaci stavebních dílů a jejich včasnou dodávku na stavbu.


Více o procesech BIM viz Co je BIM, služby BIM implementace a portál BIMfo.cz.

pátek 21. října 2016

Aktualizace FormIt 360

Autodesk včera vydal větší aktualizaci pro aplikaci FormIt 360 v15.0 - nástroj pro koncepční návrh staveb s podporou BIM workflow. Update přináší několik nových funkcí a vylepšení a dotknul se jak desktopové PC aplikace, tak webové verze i verze pro iOS. Mobilní aplikace pro Android zařízení bude aktualizována později. Pokud vás zajímá přehled všech novinek, čtěte dále.

PC desktopová verze

 • Animace plynulého přechodu kamery mezi uloženými pohledy s nastavením rychlosti
 • Možnost zobrazení symbolů kamer uložených pohledů ve 3D
 • Navigační režim "rozhlížení se" z místa 
 • Kopírování s referenčním bodem zkratkou Ctrl + Shift + V
 • Podpora klávesové zkratky Ctrl + X pro vyjmutí do schránky
 • Výběr všech prvků modelu nebo skupiny zkratkou Ctrl + A
 • Booleovské operace mezi skupinami
 • Vylepšení stromové struktury skupin s možností přejmenování a kategorizování pro pohodlnější správu modelu
 • Vylepšení odezvy nástrojů pro otáčení, zrcadlení a měření
 • Rychlá kopie elementu při otáčení se stisknutou klávesou Ctrl
 • Řada vylepšení importu modelů a vkládání obsahu z knihoven 
 • Panel vizuálních stylů roztříděn do záložek
 • Řada opravených chyb, vylepšení výkonu a uživatelského prostředí

Verze pro iPad

 • Animace plynulého přechodu kamery mezi uloženými pohledy s nastavením rychlosti
 • Možnost zobrazení symbolů kamer uložených pohledů ve 3D
 • Navigační režim "rozhlížení se" z místa 
 • Vylepšení odezvy nástrojů pro otáčení, zrcadlení a měření
 • Řada vylepšení importu modelů a vkládání obsahu z knihoven 
 • Panel vizuálních stylů roztříděn do záložek
 • Řada opravených chyb, vylepšení výkonu a uživatelského prostředí

Webová vere

 • Animace plynulého přechodu kamery mezi uloženými pohledy s nastavením rychlosti
 • Navigační režim "rozhlížení se" z místa 
 • Kopírování s referenčním bodem zkratkou Ctrl + Shift + V
 • Podpora klávesové zkratky Ctrl + X pro vyjmutí do schránky
 • Výběr všech prvků modelu nebo skupiny zkratkou Ctrl + A
 • Booleovské operace mezi skupinami
 • Vylepšení odezvy nástrojů pro otáčení, zrcadlení a měření
 • Rychlá kopie elementu při otáčení se stisknutou klávesou Ctrl
 • Řada vylepšení importu modelů a vkládání obsahu z knihoven 
 • Panel vizuálních stylů roztříděn do záložek
 • Řada opravených chyb a vylepšení výkonu

FormIt 360 doplněk pro Revit

 • Řada opravených chyb a vylepšení výkonu
Webovou verzi FormIt 360 stejně jako instalátor desktopové verze naleznete na FormIt App, na cadstudio.cz/download nebo této webové adrese: formit360.autodesk.com
Aplikaci pro iOS zařízení stáhnete v Apple App Store.


čtvrtek 13. října 2016

Aktualizace Revit 2017.1

12.10. 2016 byla vydána nová aktualizace pro Revit 2017 označená jako Revit 2017.1. V předchozích verzích byly obdobné "meziverzové" aktualizace označovány jako "R2". Níže popsané nové a vylepšené funkce jsou k dispozici pouze studentům a zákazníkům s předplatným společnosti Autodesk pro verzi softwaru Revit 2017.

Platforma Revit


• Dynamo Player: Všichni uživatelé aplikace Revit, včetně těch bez zkušeností se skriptováním, mohou automatizovat procesy a využít možnosti skriptování v aplikaci Dynamo Player. Tento nástroj usnadňuje a urychluje spuštění skriptů aplikace Dynamo v aplikaci Revit.


V jednoduchém dialogu Dynamo Player můžete provést následující akce:
 • výběr výchozího adresáře skriptů,
 • filtrování viditelných skriptů,
 • zobrazení aktuálního stavu skriptu,
 • spuštění skriptu,
 • úprava skriptu v aplikaci Dynamo.

Videoukázka:• Podpora obrazovek s vysokým rozlišením: Architekti, inženýři a projektanti, kteří používají obrazovky s vysokým rozlišením (například obrazovky s rozlišením 4K nebo tablety Surface Pro), nyní v aplikaci Revit ocení vyšší kvalitu obrazu a další výhody technologie vysokého rozlišení. Aplikace funguje podle očekávání a komponenty uživatelského rozhraní budou přesně zobrazeny s nastavením s vysokou hodnotou DPI (≥ 200 %).

• Import 3D tvarů: Díky nové technologii můžete importovat 3D geometrii ze souborů SAT nebo z podporovaných aplikací, například Rhinoceros (3dm) - viz též formáty.


• Energetická optimalizace: Rychle a snadno budete moci zajistit lepší a přesnější energetický výkon pro celý projektový tým, který vytváří koncepty i detailní návrhy nových i existujících budov.


Energetická optimalizace využívá automatické vytvoření energetického modelu na základě architektonického modelu aplikace Revit, velmi rozšířené a důvěryhodné nejlepší simulační enginy v oboru (DOE 2.2 a EnergyPlus), inovativní paralelní cloudové výpočetní techniky, intuitivní přístup k energetické optimalizaci návrhu na základě rozsahu.

• Ukazatel podrobného průběhu příkazu Synchronizovat s centrálním souborem pro službu Collaboration for Revit: Při použití služby Collaboration for Revit se v dialogu Synchronizovat s centrálním souborem zobrazí podrobnější stavové zprávy.

• Oprava poškozeného centrálního modelu: Ve výjimečném případě, kdy by mohl být centrální model poškozen (pro souborové sdílení práce), aplikace Revit zjistí problém a informuje uživatele. Při každé synchronizaci s centrálním modelem je spuštěn proces na pozadí, pomocí kterého se zjišťuje možné poškození souborů v centrálním modelu. Pokud je pomocí aplikace Revit určeno, že je centrální model poškozen, zobrazí se chybový dialog s informacemi, že má uživatel před pokračováním opravit centrální model. Pokud centrální model opravíte, místní uživatelské kopie modelu nebudou synchronizovány s centrálním modelem. Po opravě centrálního modelu je nutné, aby každý uživatel pracující s místní kopií modelu nejprve zavřel aktivní model a vytvořil novou místní kopii centrálního modelu. Jestliže otevřete nesdílený model, který je poškozen, aplikace Revit zjistí problém a vyzve vás k jeho nápravě.


Obor Architecture


• Model v perspektivních pohledech: Nyní můžete využít více funkcí při práci v perspektivních pohledech, zjednodušíte pracovní postupy modelování. Stavební prvky můžete přidávat, upravovat nebo posouvat, aniž by bylo nutné přepnout na ortografický pohled. Perspektivní pohledy nepodporují poznámky, ale můžete použít dočasné kóty.


• Popisky u importovaných objektů: Při importu nebo připojení určitých prvků do modelu můžete u těchto prvků použít popisky. Popisky můžete přidat například k následujícím položkám:
o připojení IFC
o importované 3D tvary
o některé objekty importované z doplňků třetích stran

• Zábradlí: Při úpravách zábradlí získáte přístup k vlastnostem typu horního madla a madla (spojité zábradlí) přímo z dialogu vlastností typu zábradlí. Změny můžete také zobrazit v podokně náhledu.Obor Structure


• Rozdělení konstrukčního sloupu a prvků rámových konstrukcí: Nástroj Rozdělit prvek můžete použít na konstrukční sloupy a prvky rámových konstrukcí, přičemž zároveň zachováte spoje, zarovnání a umístění hostovaných objektů. U otvorů, detailů, připojených prvků a spojů bude zachována geometrie a umístění.

• Kontrola norem pro aplikaci Steel Connections for Revit: Kontrola norem pro návrhy AISC byla aktualizována na 14. verzi a při výpočtu budou nyní k dispozici i reference norem, aby konstrukční přípoje z této aplikace odpovídaly nejnovějším standardům. Součástí zprávy kontroly norem jsou nyní odkazy zvýrazňující kapitoly, do kterých patří ověření podle standardů AISC.


Obor MEP (TZB)


• Nástroj Space Naming: Nástroj Space Naming, který byl dříve doplňkem, je nyní součástí softwaru. Tento nástroj použijte k přejmenování prostorů v modelu TZB pomocí názvů místností z připojeného architektonického modelu.


Díly TZB výroby


• Změna velikosti připojených součástí: Můžete změnit velikost větve připojených dílů výroby pomocí palety Vlastnosti nebo dialogu Upravit díl.
• Vyloučení dílů z nástrojů automatického vyplnění: Při použití určitých nástrojů automatického vyplnění můžete určit díly výroby, které mají být vyloučeny.


• Změna služby: V modelu můžete snadno změnit službu u dílů TZB výroby a to pomocí palety Vlastnosti.


• Změna průměru podpůrné tyče závěsu: Velikost (průměr) podpůrné tyče závěsu nyní můžete změnit a zároveň zachovat určené náklady.


• Přidání nebo úprava tlumiče: Přidejte nebo odeberte tlumič nebo změňte typ tlumiče u dílů výroby, které podporují integrované tlumiče.


• Rozdělení dílu výroby: U všech přímých prvků výroby lze použít nástroj Rozdělit prvek a Rozdělit s mezerou.

• Nástroj Návrh trasy a dílů: Nástroj Návrh trasy a dílů nyní podporuje přidávání spojů T a sifonů.


Podobná vylepšení jsou k dispozici i ve verzi LT - tedy v Revit LT 2017.1.

Aktualizaci můžete stáhnout přes Počítačovou aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App) nebo z Autodesk Accounts.

pondělí 10. října 2016

Aktualizácia Fabrication 2017.1

Od tohto mesiaca je k dispozícií aktualizácia pre produkty rady Fabrication pod označením ".1", ktorá opravuje chyby a pridáva niekoľko nových vylepšení. Medzi hlavné vylepšenia patrí:
 •  poradové číslo položky a číslo prvku akceptuje hodnotu 0 
 • pri importovaní DXF bola v dialógovom okne pridaná nová možnosť náhľadu
 • vylepšené zadávanie umiestnenia dynamických otvorov do segmentov potrubí, možnosť natočenia otvoru podľa potreby
 
 • opravy chýb pri umiestňovaní spojok počas konverzie
 • vyššia presnosť pri tvorbe nadrozmerných zárezov na potrubí
 • pribudla možnosť zahrnúť do výstupu (report, tlač, ... ) pripojené xrefy a vyskladané bloky 
 • zlepšená podpora automatického vkladania koncových prvkov pri použití Design Line (iba pre CADmep)
 • oprava chýb pri načítavaní doplnkov (Add-ins) pri Windows 10
 • a mnohé ďalšie drobné opravy (NC-postprocesory, optimalizácia skladania, stabilita pri NC operáciách, import izolačnej vrstvy (izolácií), ...) 
Aktualizáciu je možné stiahnuť cez Počítačovú aplikáciu Autodesk (Autodesk Desktop App) a je dostupná pre všetky produkty z rady Autodesk Fabrication.

  Dynamo a další aktualizace aplikace Advance Steel 2017.1

  Byla uvolněna aktualizace aplikace Autodesk Advance Steel 2017.1 pro 3D navrhování a projektování ocelových konstrukcí a k dispozici je také doplněk Dynamo pro její vizuální programování. Aktualizace obsahuje několik oprav a vylepšení. BIM postupy se tak rozvíjí nejen u aplikací "na zdi", ale i u aplikací konstrukčních a procesních.

  Nové funkce

  Modelování
  • Do kontextové nabídky po vybrání komponenty Advance Steel přibyly volby „Ukázat souřadný systém dílce“ a „Ukázat SS jednotlivého dílu“
  • Objekty AutoCADu, které mají povrch a jsou součástí zvláštního dílu, mohou být nyní detailovány v sestavných výkresech

  Tvorba detailů
  • Rychlejší tvorba řezů – pro zjednodušení ručního vytváření řezů byl redukován počet kroků nutných k vytvoření řezu. Po vybrání řezu se automaticky použije nastavení výřezu. V případě, že je třeba upravit nastavení, je možné se k němu dostat pomocí podvolby příkazu.
  • Rychlejší tvorba výkresů – nový dialog pro vytvoření detailu umožňuje použít poslední nastavení při tvorbě detailu, což urychluje tvorbu nebo se pomocí volby Upravené nastavení dostat do podrobné konfigurace.


  • Text v popiskách a kótách může mít prázdné pozadí (průhlednou masku), které zakryje grafiku pod ním, což umožní lepší čitelnost kót a popisek. Pozadí textu u kót je bráno přímo z nastavení kótovacího stylu. Pozadí u popisek se nastavuje v Management Tools . Defaulty>Výkresy - popisování

  Spoje
  • Byl aktualizován návrh přípoje podle normy AISC
  Export
  • Informace z modelu je nyní možné exportovat do aplikace FabTrol pomocí formátu SFR
  • Nesymetrické průřezy jsou nyní korektně importovány z IFC 2x3
  • Došlo ke změně chování objektů, které nepatří do žádné úrovně: Objekty jsou nyní exportovány jako IFCSITE entita
  Dynamo
  Možnosti vizuálního programování představuje video Autodesku:

   

  Seznam oprav:

  Spolupráce
  • K dispozici je opět příkaz „Upravit reference na místě“
  • Opravena chyba pádu aplikace při otevření modelu Advance Steel v AutoCAD Mechanical
  • Opravena chyba, kdy při použití příkazu Zpět po posunu plechů došlo ke kolizím mezi plechy a šrouby
  • Opravena chyba, kdy nedocházelo k přesunu detailu
  • Opravena chyba, kdy po otevření modelu s vícero bloky AutoCADu došlo k narušení instance Advance Steel
  Obecné funkce
  • Opravena chyba „zamrznutí“ modelu při použití úchopového režimu průsečík ve víceuživatelském režimu
  • Opravena chyba v databázi, kdy v některých případech nebyl k dispozici uživatelsky vytvořený stupeň schodiště
  • Opravena chyba, kdy nebylo možné dokončit příkazy kopírovat a otočit
  • Opraveno chybné zobrazení výškové úrovně po přidání nové úrovně
  • Opravena chyba způsobující občasný pád aplikace při generování detailů
  • Opravena chyba, která způsobovala, že Správce dokumentů kontroloval aktualizaci výkresů i když volba pro aktualizaci nebyla zatržena
  • Preferované rozměry profilů jsou správně aktualizovány po úpravě v Management Tools
  Modelování
  • Opravena chyba pádu Průzkumníka modelu při pokusu izolovat násobný výběr objektů
  • Opravena specifická chyba kdy nedocházelo v určitých případech k ořezání nosníků
  • Opravena chyba chybného generování geometrie ohýbaného plechu po použití příkazu Zpět.
  • Opraveno chybné zobrazení průniku ohýbaného plechu a nosníku
  • Opravena chyba odsazení výztuhy od příruby nosníku při zrcadlení
  • Opravena chyba, kdy zvláštní díly byly vymazány z modelu při rozložení objektů Advance Steel na tělesa
  • Opravena chyba ořezání nosníků při jejich odsazení ve směru osy Y nebo Z
  • Opravena chyba vymazání díry pro šroub po připojení plechu k ohýbanému plechu
  • Opravena chybná orientace nosníku v případě, že první segment je oblouk
  • Opravena chyba zobrazení zakřivené osnovy
  • Opravena chyba zobrazení entit AutoCADu po vybrání příkazu Zobrazit všechny elementy z Průzkumníku pohledu
  Tvorba výkresů
  • Opravena chyba způsobující pád aplikace při aktualizaci detailu
  • Vylepšená stabilita při změně prototypu
  • Opravena chyba způsobující pád aplikace při aktualizaci šrafy
  • Opravena chyba způsobující pád aplikace při editaci osnovy v detailu
  • Opravena chyba, kdy skryté čáry byly zobrazeny jako viditelné
  • Opraveno chybné znázornění fontu textů
  • Opraveno chybné vybírání bodů u zvláštních dílů
  • Opraveno chybné chování textu při použití formátování textu – podtržené
  • Opravena chyba, kdy se nezobrazila díra ohýbaného plechu, při jeho rozvinu
  • Opravena chyba, kdy nemohl být přiřazen typ čáry při generování detailu
  • Opraveno mazání ručně přidaných kót při aktualizaci detailu
  • Opravena chyba ručně přidané kóty na střed díry – docházelo k j posunu
  • Opravena chyba, kdy při ručním kótování nebyly k dispozici úchopové body
  • Opravena chyba, kdy nebyl zobrazen token %PROJECT_NO
  • Opravena chyba, kdy nebyly zobrazeny některé atributy v rozpisce detailu
  Spoje
  • Byl upraven způsob aplikování poloměru u ohýbaných plechů stupňů. Rádius se nyní počítá na vnitřní plochu.
  • Opraveno chybné nastavení tolerance děr u spoje
  • Byla obnovena funkčnost pro vytvoření spoje ve skupině při výběru tří vstupů
  Výkaz materiálu
  • Opravena chyba, kdy plech zobrazoval hodnotu „0“
  • Token %AssemblyWeight bere v úvahu i všechny šrouby
  • Opraveno chybné zobrazení názvů komponent u rozložených kotev
  • Opraveno chybné zobrazení počtu podložek v Dstv exportu
  • Opravena chyba výběru nosníků ve vyhledávacím filtru podle specifického průřezu
  Položkování
  • Opravena chyba pádu aplikace, která nastala při zobrazení tooltipu
  • Opravena chyba způsobující špatné použití nastavení pro metodu Podle čísla výkresu.
  • Opravena chyba týkající se nezobrazení šrafy děr v detailech
  Import / Export
  • Opravena chyba zobrazení zvláštních dílů, šroubů a kotev při exportu do IFC
  • Opravena chyba pádu aplikace při exportu, importu nebo synchronizaci do formátu PSS, CIS2 a SDNF v případě, že Advance Steel je nainstalován na Civil 3D
  • Kotvy jsou nyní exportovány do smlx formátu se správnou orientací
  • Opravena chyba zobrazení děr na ořezaném nosníku při exportu do CNC
  Aktualizaci Advance Steel 2017.1 lze stáhnout z účtu Autodesk Account. Další informace viz Advance Steel.

  Václav Statečný

  středa 5. října 2016

  Autodesk na Greenbuild 2016 - Budoucnost vytváření světa kolem nás


  Na mezinárodní konferenci "Greenbuild 2016" pořádané v těchto dnech v Los Angeles představuje Autodesk v rámci své iniciativy "Budoucnost vytváření světa kolem nás" (Future of Making Things, FOMT) několik nových technologií v oboru projektování a výstavby. Řada z těchto nových nástrojů velmi pravděpodobně ovlivní budoucnost stavebnictví i v našich zemích.

  Zlepšování životního prostředí


  V honbě za snížením emisí skleníkových plynů při snaze ovlivnit globální klimatické změny tvoří významnou složku spotřeba elektřiny. Celosvětově je 60 % (v USA dokonce 74 %) z celkové spotřeby elektřiny nějakým způsobem provázáno se stavbami. Obor stavebnictví tak skýtá velký potenciál pro rychlé a významné úspory v energetické spotřebě. Stávající rychlost inovací dává šanci snížit například spotřebu obchodních staveb v USA o celých 29 % do roku 2020 - přičemž tyto úspory zaručují také rychlou návratnost investic.

  Integrované navrhování (Integrated Generative Intelligence)


  Jednou věcí je pojmenovat problém a nastavit cíle, ale důležitá je otázka, jak těchto cílů dosáhnout. Jednou z cest je "Integrované navrhování" - metoda jak může celý projektový tým nahlížet na výsledné systémové parametry stavby během celé doby jejího života. Další cestou je "Generativní navrhování" – nastavení jasných, měřitelných cílů a vyhodnocování problémů při počítačem podporovaném odhalování atypických variant řešení s lepšími parametry - variant, které by při tradičních projekčních postupech nebyly vůbec zvažovány.

  Ač tyto myšlenky možná mohou znít idealisticky, bylo dosaženo reálných významných pokroků v nové generaci nástrojů jako jsou informační modelování budov (BIM), energetické a enviromentální simulace nebo nástroje pro ekonomické analýzy - ty mohou snadno vnést do oboru stavebnictví vyšší míru pochopení.

  Těmto oblastem se věnují i některé prezentace Autodesku na konferenci Greenbuild 2016:

  Snadné a ekonomické integrované navrhování (Easy and Economical Integrative Design: Process through Practice) – Hayes Zirnhelt a Ian Molloy


  Rychlé energetické modelování celých měst (City-scale Rapid Energy Modeling for Data-Driven Decisions) – Jennifer Rupnow
  Autodesk představuje možnosti energetické analýzy celých skupin budov, s minimálními nároky na zadávání dat. Postup umožňuje prioritizaci budov, vyhodnocení vlivů jejich modernizace a analýzu různých scénářů pro dosažení energetických cílů na úrovni celého města. Představena bude i případová studie realizovaná s US Air Force.


  EnergyPlus a Autodesk Insight 360Amir Roth
  Představení nových nástrojů Autodesk EnergyPlus.


  Od informačního modelu budov k energetickému modelování budov s gbXML (Fast Reliable Building Information to Building Energy Modeling with gbXML Certification) - Stephen Roth, gbXML.org
  Představení spolupráce BIM s gbXML a partnerství Autodesku při certifikaci úrovně 3.


  Finanční, sociální a enviromentální analýza přínosů pro projekty staveb a infrastruktury (Financial, Social, and Environmental Cost-Benefit Analysis for Infrastructure and Buildings) – John Williams a Emma Stewart a Mahesh Ramanujam
  Oznámení nových LEED kreditů pro ekonomické analýzy - nejen pro nákladové vyhodnocení ekologičtějších budov, ale i pro získání dodatečných LEED kreditů - bez potřeby drahých ekonomických konzultantů.

  Obrázek: Impact Infrastructure


  Další informace o příspěvku Autodesku k ekologičtějšímu navrhování na sustainability.autodesk.com.

  úterý 4. října 2016

  Enscape - revoluce v architektonických vizualizacích!


  Kladli jste si někdy otázku, jak co nejsnáze a nejefektivněji vytvořit realistické vizualizace ze svých projektů v Revitu? A navíc s minimálními náklady a časovými nároky? Nebo dokonce jak dostat své BIM modely do virtuální reality a umožnit tak svým klientům procházet se po navrhované budově ještě předtím než vůbec začne její stavba? Odpovědí na tyto otázky je Enscape - doplněk pro Autodesk Revit, který doslova jedním kliknutím a během několika vteřin vytvoří z vašich projektů realistické interaktivní vizualizace, a to bez potřeby pokročilých znalostí z oblasti grafiky a složitého nastavování.

  Firma CAD Studio je nyní partnerem německé společnosti Inreal Technologies, která tento doplněk vyvíjí, a licence Enscape tak můžete i s plnou podporou pořídit u svého dodavatele CAD řešení. Více informací a technických detailů získáte na naší produktové stránce Enscape.

  Pokud se o funkčnosti Enscape budete chtít přesvědčit na vlastní oči i s možností zodpovězení souvisejících otázek, můžete se zúčastnit našeho plánovaného webináře.  pondělí 3. října 2016

  DYNAMO a jeho praktické využití: jak přejmenovat řadu podlaží jedním kliknutím


  V dnešním článku bychom si nadefinovali algoritmus v aplikaci Dynamo, který nám umožní přejmenovat n-podlaží vytvořených v Revitu pouze jedním kliknutím. Tento algoritmus pravděpodobně nevyužije každý, jelikož je zcela bezpředmětné ho aplikovat na objekty o třech podlažích, ale více než jeho použitelnost v praxi je zajímavý v tom, že názorně ukazuje myšlenkové pochody sestavování algoritmu v Dynamu a to je alfa a omega celé aplikace.

  Pokud už nějakou dobu pracujete s aplikací Revit, tak jste si mohli povšimnout, že při vytvoření nového podlaží se vždy daná komponenta pojmenuje jako „podlaží n“, i přesto, že podlaží vytvořené před ním nese zápis např. „2NP“. Revit v tomto případě nedokáže držet kontinuitu zápisu, proto nám nezbývá nic jiného než každé podlaží manuálně přejmenovat. Se vstupem Dynama do světa Revitu už je nasnadě se zamyslet nad tím, zdali není od věci si tvorbu virtuálního modelu urychlit například tím, že si vytvoříme algoritmus, který nám tuto manuální práci s přejmenováváním podlaží urychlí.

  Pro sestavení algoritmu je nejdříve nutné si vytvořit několik podlaží v libovolném pohledu Revitu. Na konkrétním počtu nesejde, ale doporučuji, aby jich bylo pro ukázku více než 20. První podlaží je systémové podlaží a je vázané na zeměměřičský bod, druhé podlaží by mělo být již vázané na základní bod projektu, a proto je vhodné toto podlaží rozkopírovat přes nástroj Pole. Při použití nástroje pole nezapomeňte odznačit možnost seskupit a asociovat na řádku možností, jinak se vám všechna vytvořená podlaží seskupí do skupiny a to v tomto případě není žádoucí. Po vytvoření podlaží je důležité je ještě zanést do prohlížeče projektu, jelikož nástroj pole pouze rozkopíruje symboly podlaží, ale k těm je ještě nutné vytvořit náhledy na daná podlaží. Na kartě Pohled klikněte na nástroj Půdorysné pohledy, který se nachází na panelu Vytvořit. Daný nástroj obsahuje několik dílčích nástrojů - nás v této chvíli bude zajímat pouze jediný a tím je nástroj Půdorys. Se Shiftem si vyberte všechna podlaží a potvrďte výběr tlačítkem OK. Po potvrzení se nám vytvoří náhledy na jednotlivá podlaží a zanesou se do prohlížeče projektu. Nyní nám už nezbývá nic jiného než nastartovat aplikaci Dynamo a začít se sestavováním algoritmu.

  Program Dynamo, který je již součástí Revitu 2017, naleznete na kartě Správa na panelu Vizuální programování. Pokud používáte nižší verzi Revitu, je nutné si tento doplněk stáhnout ze stránek vývojového týmu, nainstalovat a následně se bude zobrazovat na kartě Doplňky.

  Do plochy grafu si zaneseme následující uzly:

  1.) Element Types: Cesta k uzlu: Revit > Selection > Element Types; Tento uzel vybere všechny typy prvků - v našem případě budeme ve vyhledávacím menu daného uzlu hledat prvek podlaží. Daný uzel pracuje pouze s anglickými názvy prvků, proto vyhledáme název Level.
  2.) All Elements of Type: Cesta k uzlu: Revit > Selection > All Elements of Type; Tento uzel získá z otevřeného dokumentu všechny prvky zvoleného typu, tzn., načte všechna vytvořená podlaží z projektu.

  Nyní můžete do algoritmu vložit dotaz pro vypsání načtených prvků do Dynama. Klikněte na pravé tlačítko myši a vepište do řádku pro vyhledávání název uzlu Watch, který po zanesení do grafu napojte na uzel All Elements of Type. Nyní po spuštění operace vidíte přehledný list prvků načtených do Dynama. Všimněte si, že součásti výčtu prvků jsou i podlaží 1NP a 2NP, tyto podlaží nechceme zahrnout do výpisu podlaží, která budou určena k přejmenování, proto zmíněná podlaží z daného listu vyselektujeme následujícím postupem. Do grafu si zaneseme následující uzly:

  3.) List.RemoveItemAtIndex: Cesta k uzlu: Core > List > List.RemoveItemAtIndex; Tento uzel odstraní položky z daného seznamu v našem případě položky 0 až 1, které reprezentují podlaží 1NP a 2NP.
  4.) Code Block: Cesta k uzlu: dvojklik do pracovní plochy; Do uzlu zadáme hodnotu 0..1
  V této pozici by měl mít algoritmus tuto podobu:


  Seznam, který nám nabízí uzel List.RemoveItemAtIndex popisuje jednotlivá podlaží, ale pro další práci potřebujeme pouze vypsat názvy jednotlivých podlaží, s tím nám pomůže následující uzel:

  5.) Level.Name: Cesta k uzlu: Revit > Elements > Level > Name; Tento uzel vyselektuje pouze názvy jednotlivých podlaží.

  V této chvíli budeme hledat uzel, který nám odstraní ve všech položkách slovo „podlaží“.

  6.) String.Replace: Cesta k uzlu: Core > String > Replace; Tento uzel má schopnost nahradit text v daném seznamu za jiný text, v našem případě zaměníme slovo „podlaží“ za prázdný výraz ““. Daný uzel má následující dva vstupy, které je potřeba spojit s patřičnými instrukcemi. První vstup searchFor vyžaduje např. Code Block s názvem slova „podlaží“, druhý vstup replaceWith vyžaduje opět např. Code Block s prázdným výrazem ““.


  Po spuštění operace daný uzel String.Replace odstraní ve všech položkách seznamu slovo „podlaží“.

  Nyní potřebujeme vytvořit zcela nový seznam, který bude mít stejný počet položek jako seznam v uzlu List.RemoveItemAtIndex a současně všechny dané položky budou obsahovat název „NP“. Do grafu si vložíme následující uzel:

  7.) List.Cycle: Cesta k uzlu: Core > List > Cycle; Tento uzel vytvoří nový seznam zřetězením kopií daného seznamu, do vstupu List propojíme Code Block do kterého zapíšeme výraz „NP“. Druhý vstup daného uzlu je Amount, zde daný uzel potřebuje vědět, kolik položek v novém seznamu má vytvořit, pokud v této chvíli propojíte daný uzel s uzlem List.RemoveItemAtIndex, nedostaví se kýžený efekt, je nutné do grafu vložit následující uzel:
  8.) Count: Cesta k uzlu: Core > List > Count; Tento uzel vypíše celým číslem počet položek z uzlu List.RemoveItemAtIndex.
  V této chvíli máme dva seznamy, které bychom měli spolu propojit, jeden seznam definuje seznam číselných hodnot a druhý seznam definuje výraz „NP“. S tímto problémem nám pomohou následující dva uzly:

  9.) List.Combine: Cesta k uzlu: Core > List > Cycle; Tento uzel jednoduše řečeno použije kombinátor pro každý prvek ve dvou posloupnostech. Daný uzel bude fungovat pouze za předpokladu, pokud se propojí s následujícím uzlem:
  10.) String.Concat: Cesta k uzlu: Core > String > Concat; Tento uzel zřetězí více řetězců do jediného řetězce. Je nutné v daném uzlu přidat hodnotu string1.


  V této chvíli propojíme uzel String.Replace se vstupem list1 uzlu List.Combine a uzel List.Cycle  s druhým vstupem list2 uzlu List.Combine.

  Poslední uzel, který nám zbývá vložit do grafu, není standardně součástí instalace aplikace Dynamo, je tedy nutné si ho stáhnout. Ke stahovatelnému obsahu se lze dostat přes kartu Balíčky > Vyhledat balíčky…, do políčka vyhledávání vypíšeme název balíčku Clockwork. Po stažení se nám balíček přidá do knihovny Dynama.

  11.) Element.SetName: Cesta k uzlu: Clockwork > Revit > Elements > Element > Set.Name; Tento uzel přepíše názvy všech načtených podlaží do Dynama. Po stisknutí tlačítka spustit operaci, se všechny podlaží v Revit přejmenují.

  Výsledný algoritmus musí mít následující podobu:


  Videoukázka: