čtvrtek 15. prosince 2022

Príprava miestností od A po Z - séria článkov (časť 2 – tabuľka miestností a popisky bytov)

    V dnešnom druhom článku série zameranej na  tvorby miestností nadviažeme na článok predchádzajúci, v ktorom sme si pripravili náš externý model (budovu), nastavili sme si výškové úrovne, rozsah pohľadu, vložili sme si do budovy jednotlivé miestnosti, prebrali sme si z nich informácie o čísle a názve miestnosti, pridali sme popisky, jednotlivé miestnosti sme rozčlenili do bytov na základe vlastného parametra sme si v pôdoryse pripravili farebnú schému vizuálneho rozlíšenia jednotlivých miestností vzhľadom na príslušnosť ku konkrétnemu bytu.

    Budeme teda pokračovať a začneme prípravou výkazu tabuľky miestností. Ak chceme v projekte vytvoriť akýkoľvek nový výkaz, použijeme na to tlačítko Výkazy -> Výkaz/Množství, nachádzajúce sa na karte Ribbonu Pohled. V dialógovom okne nového výkazu si vyberieme kategóriu objektov, ktoré chceme vykazovať (v našom prípade Prostory), výkaz si pomenujeme (napr. „Tabuľka miestností“) a potvrdíme.

    Okamžite sa nám zobrazí ďalšie dialógové okno nastavenia vlastností výkazu. Toto okno pozostáva s niekoľkých záložiek (Pole, Filtr, Seřazení/Seskupování, Formátování, ...). Na prvej záložke Pole vyberáme parametre kategórie Prostory, ktoré chceme reálne vykazovať. Okrem tejto kategórie môžeme do výkazu pridať aj parametre miestností a informácií o projekte. Parametre, ktoré chceme vykazovať (napr. číslo priestoru, názov priestoru, plocha miestnosti, objem miestnosti, byt) si vyberieme v ľavej časti okna a presunieme ich do pravej časti buď dvojklikom alebo malým tlačítkom so zelenou šípkou. Ak by sme výkaz teraz potvrdili, bol by extrémne neprehľadný, pretože všetky vykazované parametre by sa zobrazovali rad za rodom, bez nejakého logického zoskupenia či zoradenia.

    Prepneme sa teda na ďalšiu záložku nastavenia výkazov – Filtr, v ktorej definujeme, aká množina so všetkých priestorov sa má vykazovať. Ak napr. chceme vykázať len priestory, ktoré patria k nejakému bytu, tak vyberieme príslušný parameter „Byt“ v poli Filtrovat podle a priradíme mu matematického operátora „má hodnotu“. Po potvrdení už výkaz nezobrazuje všetky priestory v projekte, ale len tie, ktoré majú vyplnený parameter „Byt“.

    Na ďalšej záložke nastavenia výkazu – Seřazení/Seskupování nastavíme zoradenie priestorov vo výkaze – najskôr podľa parametra „Byt“ -> zaškrtneme Prázdný řádek (týmto príkazom Revit zoskupí jednotlivé priestory podľa príslušnosti k bytu a medzi jednotlivé skupiny vloží vždy prázdny riadok), no a následne budeme priestory v bytoch triediť podľa parametra Číslo. Po potvrdení môžeme vidieť, že tabuľka miestností už zobrazuje jednotlivé priestory, ktoré sú logicky zoskupené do celkov podľa príslušnosti k bytom.

    Bolo by ale fajn, ak by náš výkaz zobrazoval aj súčty, povedzme podlahovej plochy miestností, či už ako celkovú plochu všetkých miestností, alebo jednotlivé súčty podlahových plôch bytov.

    Toto docielime tak, že na ďalšej záložke nastavenia výkazu – Formátování vyberieme parameter, ktorého súčty chceme počítať (v našom prípade parameter „Místnost: Plocha“ a nastavenie Bez výpočtu zmeníme na Vypočítat součty. Následne sa musíme prekliknúť na predchádzajúcu záložku nastavenia výkazov – Seřazení/Seskupování, na ktorej zapneme zobrazovanie Celkových súčtov a ak chceme aj medzisúčty, ako som spomínal napr. podľa jednotlivých bytov, tak pri predmetnom parametri, podľa ktorého výkaz triedime (parameter „Byt“) aktivujeme voľbu Zápatí a vyberieme Název, počet a celkové součty.

    Po potvrdení je tabuľka miestností pripravená, zobrazuje len miestnosti, ktoré patria k nejakému bytu, tieto miestnosti sú zoskupené a zoradené podľa tejto príslušnosti a tabuľka obsahuje zároveň jednotlivé súčty podlahových plôch bytov, ako aj celkový súčet podlahovej plochy všetkých miestností.

    

    Druhá časť tohto článku bude zameraná na tvorbu vlastnej popisky bytov, ktorá bude zobrazovať napr. číslo a názov bytu a celkovú podlahovú plochu všetkých jeho miestností. Každá popiska je knižničný prvok Revitu, resp. „rodina“, ktorú si vytvoríme nasledovne: Soubor -> Nové -> Rodina a v zložke šablón rodín Revitu sa preklikneme do Poznámky, kde vyberieme šablónu rodiny Obecný popisek.rft.

    Otvorí sa nám nový projekt – resp. „Revit family editor“ – prostredie, v ktorom vytvárame vlastné knižničné prvky. Prvým krokom je vždy zmena aktuálnej kategórie rodiny na skutočne požadovanú. Robí sa tak tlačítkom Kategorie a parametry rodiny nachádzajúceho sa na karte Ribbonu Vytvořit, kde si vyberieme požadovanú kategóriu popisky (v našom prípade Popisky prostoru) a zmenu kategórie potvrdíme. Textovú poznámku, ktorá je súčasťou šablóny, na ktorej sme túto rodinu zakladali, si môžeme zmazať. 


    Aby sme vedeli do popisky dostať požadované parametre („Byt“ a „Celková podlahová plocha bytu“), tak najskôr si musíme druhý spomenutý parameter vytvoriť, resp. pridať do projektu ako zdieľaný. Urobíme tak v našom pôvodnom projekte, do ktorého sa naspäť preklikneme, aktivovaním voľby Správa -> Parametry projektu -> Nový parametr, kde si znovu buď vyberieme parameter „Celková podlahová plocha bytu“ zo súboru zdieľaných parametrov, alebo si tento parameter vytvoríme (typ parametru bude plocha). Akýkoľvek parameter, ktorý chceme použiť v popiskách musí byť zdieľaný. Vybraný, či vytvorený parameter necháme ako inštančný a priradíme ho do kategórie Prostory.


    Parameter sa vložil do všetkých priestorov projektu, avšak jeho hodnoty sú zatiaľ nevyplnené. Aby sme do tohto parametra vedeli dostať súčty podlahových plôch miestností prislúchajúce konkrétnym bytom, nemusíme to robiť manuálne vypĺňaním hodnôt rad za radom, ale môžeme si pomôcť nástrojom Kopírovat sloupce, ktorý je súčasťou doplnku Holixa T4R – sady nástrojov na zefektívnenie práce v Revite, ktorý Arkance Systems poskytuje všetkým našim zákazníkom ako pridanú hodnotu. Tento nástroj číta hodnoty parametra  z jedného stĺpca vo výkaze a nakopíruje ich do iného stĺpca tohto výkazu.

    Preklikneme sa teda späť do úpravy výkazu tabuľky miestností, konkrétne do záložky Pole a do vykazovania pridáme náš novovytvorený parameter Celková plocha bytu. Výkaz musíme ešte upraviť tak, aby zobrazoval len tie hodnoty, ktoré chceme kopírovať, t.z. len hodnoty celkovej plochy bytu. To docielime tak, že sa v nastaveniach výkazu preklikneme do záložky Seřazení/Seskupování -> vypneme triedenie podľa čísla a zároveň vypneme zobrazovanie každej inštancie. Následne sa nám zobrazujú vo výkaze len jednotlivé súčty bytov v jednotlivých riadkoch a výkaz máme pripravený na kopírovanie.


    Následne si aktivujeme spomínaný nástroj Kopírovat sloupce nachádzajúci sa na karte Ribbonu Holixa T4R (po nainštalovaní doplnku Holixa T4R) -> klikneme na Nový -> vyberieme si náš výkaz Tabuľka miestností a nastavíme kopírovanie: Kopírovat z: parametra Místnost:Plocha a Vložiť do: parametra Celková plocha bytu. Klikneme na tlačítko Uložit a následne dáme Kopírovat.


    Hodnoty plôch bytov sa skopírujú do parametra Celková plocha bytu  a teraz môžeme výkaz upraviť tak, aby vyzeral ako predtým, t.z. na záložke Seřazení/Seskupování znovu zapneme triedenie podľa Čísla miestnosti a dáme Zobrazit každou instanci, teda jednotlivé priestory.
    
    Týmto postupom vieme dostať hodnotu zobrazenú vo výkaze do určitého parametra projektu.


    Teraz sa môžeme prekliknúť späť do projektu tvorby popisky, na karte Ribbonu Vytvořit vyberieme tlačítko Štítek, ktorý vložíme niekde zhruba na priesečník dvoch referenčných rovín (stred vloženia popisku). V dialógovom okne Upravit štítek definujeme, ktoré parametre predmetnej kategórie (v našom prípade Prostory) bude popiska obsahovať. V ľavej časti tohto okna vidíme všetky systémové parametre danej kategórie, avšak naše 2 parametre, ktoré potrebujeme do popisky pridať sme si v projekte vytvorili ako zdieľané parametre, preto klikneme na tlačítko Přidat parametr a vyberieme si požadované parametre „Byt“ a „Celková plocha bytu“. Tieto následne presunieme z ľavej časti dialógového okna Upravit štítek do pravej, čím ich pridáme do samotnej popisky.

    V rámci jednotlivých parametrov popisky môžeme nastaviť rôzne predpony a prípony, meniť jednotky hodnôt parametrov, či napr. vkladať hodnoty parametrov v popiske do nových riadkov (voľba Přerušit). 


    Ak chceme popisok upraviť po grafickej stránke, tak ho označíme, klikneme na Upravit typ, pôvodný typ popisku si ideálne zduplikujeme a zmeníme požadované nastavenia (napr. veľkosť a farbu písma, pozadie, faktor šírky a pod.).    Popisku máme pripravenú, uložíme si ju a pomocou tlačítka Načíst do projektu a zavřít ju načítame do aktuálne otvoreného projektu.

    Teraz už stačí iba vybrať nástroj Analyzovat -> Popisek prostoru, vybrať si práve vytvorený popisok bytu a povkladať ho do jednotlivých bytov v požadovanom pohľade.    V nasledujúcom poslednom článku tejto série si prejdeme postup úpravy tabuľky miestnosti z prostredia tabuľkového editoru Excel s využitím ďalšieho nášho nástroja Holixa T4R Export tabulek a okrem toho si ukážeme ešte ďalšie úpravy výkazu, ako napr. zmena textového štýlu v bunkách, či podmienený formát.

Videoukážka:


středa 14. prosince 2022

Fabrication CAMduct - automatická vektorizace

Aplikace Fabrication CAMduct nabízí 3D položky s 2D rozviny jednotlivých dílů například pro výrobu vzduchotechnického potrubí na pálících strojích. Kromě toho umožňuje také vlastní tvorbu 2D vzorů a obsahuje i funkce a pracovní postupy, kdy lze využít rastrové obrázky k přípravě 2D vzoru. Mimo podložení, můžete použít i převod rastrových obrázků na vektorovou grafiku. Jak na to?

Nejprve založíme novou úlohu pro tvorbu dílů podle 2D vzorů (Create New Opus Part)


Poté aktivujeme příkaz pro import rastrového obrázku, který chceme převést na vektory (Insert > Vectorized Image...)


Rastrový obrázek je potřeba mít uložený v jednom z podporovaných formátů - buď jako BMP nebo PNG


Po vybrání požadovaného obrázku pro převod se zobrazí dialog pro nastavení konfigurace převodu na vektory


CAMduct obsahuje několik předvoleb, ale je možné vytvořit si i vlastní nastavení a uložit pro pozdější použití. A co lze nastavit a jak to ovlivní převod? 

Trace Mode (režim sledování) - Můžete si vybrat zda použít středovou čáru (Centerline) nebo obrys (Outline). Pro obrys vám parametr minimální délka v pixelech (Minimum Pixel Length) umožňuje eliminovat obrysy, které mají délku menší než zadaná hodnota. Při použití středových čar slouží parametr minimální délka v pixelech pro odstranění středových čar, které se připojují k jiné středové čáře pouze na jednom konci a mají délku v pixelech menší než zvolená hodnota. Vedlejším efektem může být ztráta detailů u vysokých hodnot tohoto parametru.

Intersect Along Tangents - tato možnost ovládá křížení čar. Pokud nebude zaškrtnuta, použije se pro křížení čar zjednodušený mechanismus převodu. Může být vhodné nepovolovat, pokud jsou křížení špatně identifikovatelné.

K rozpoznávání lze použít tři typy prvků Čáry, Oblouky a Křivky.

Creates Lines - nabízejí dvě volby Detect Orthogonal a Detect 45 degrees. Z názvů těchto voleb si myslím, že je jasné, co umožňují. 

Creates Arcs - kružnice jsou rozpoznány jako oblouky se shodnými konci a nejsou k dispozici další volby.

Create Curves - k dispozici je několik dalších možností. 

Iteration Factor - počet opakování překreslení křivky. Při každém opakování mechanismus přetvoří křivku, aby byla hladší. Každé opakování může mírně "posunout" křivku, takže sice získáte hladší křivku, ale menší přesnost. Doporučení pokud požadujete vysokou přesnost 1 až 2 iterace. Pro vytvoření hladkých křivek jsou vhodné hodnoty iterace 10 až 20.

Constrain Shift By Tolerance - tolerance posunu křivky vzhledem k černým oblastem na obrázku. 0 pro zakázání 1 pro povolení posunu o jeden pixel od černé oblasti. Může ovlivnit hladkost křivek. Není vhodné používat, pokud chcete získat křivky s jemným vyhlazením.

Represented By - k dispozici jsou 3 možnosti znázornění křivek 
  • Lines
  • Polylines/Arcs - Při použití této volby jsou bézierovi křivky převedeny na oblouky a čáry. Volba zpřístupní další parametr Poly Arc, což je tolerance, kdy vyšší hodnota dává méně oblouků.
  • Splines
Tolerance (Pixels) - dostupné při použití Polylines/Arcs a Splines. Tato volba definuje přesnost křivek. Vyšší hodnota tolerance vytváří méně řídících bodů na křivce.

Conjugation Tolerance - dostupné při použití Polylines/Arcs a Splines. Bude použito, když je jedna křivka ve svém koncovém bodě tečná k jiné křivce ve svém vnitřním bodě. Menší tolerance poskytuje hladší spojení, ale může dojít k posunu průsečíku.

Angle Sensitivity - toto nastavení nezávisí na typu prvku. Vyšší hodnota znamená, že bude detekováno více úhlů.

Je vhodné před potvrzením dialogu a importváním vektorů do CAD prostředí Opus, použít tlačítko Náhled pro kontrolu převodu. Importované vektory lze samozřejmě v prostředí Opus dále editovat.

Videoukázka:


úterý 13. prosince 2022

Nová aplikace Class Feeder pro CCI klasifikaci v Revitu

V pátek 9.12.2022 byla společností Arkance Systems vydána nová aplikace Class Feeder. Tento plugin pro Autodesk® Revit® umožňuje rychle a efektivně klasifikovat entity Revitu pomocí systému CCI (Construction Classification International). Tento klasifikační systém bude součástí plánovaného BIM mandátu v České republice a tím pádem se s ním budou setkávat všichni projektanti i ostatní účastníci životního cyklu budovy.

Aplikace Class Feeder byla vyvinuta speciálně pro práci s klasifikačním systémem CCI a při práci s tímto systémem tak nabízí oproti konkurenčním řešením mnoho výhod. O klasifikačním systému CCI se můžete více dozvědět v tomto článku, jednou z jeho charakteristik je takzvané multiaspektová charakteristika, kdy tento systém sestává z takzvaných faset. Uživatel také jednoduše nastavuje parametry, do kterých se každá z faset bude zapisovat. Výběr zapisovaného parametru u jednotlivých entit pak probíhá automaticky a tím se omezuje chybovost.

Aplikace sama načítá databázi klasifikačních tabulek CCI a uživateli tak odpadá starost o správu těchto dat. Uživatel tím pádem má zaručeno i to, že vždy používá aktuální verzi tabulek CCI a to včetně všech příkladů a synonym.

Uživatelské rozhraní aplikace Class Feeder pro Revit

Uživatelské prostředí aplikace je velmi intuitivní a umožňuje nejenom klasifikaci jednotlivých prvků, ale i kontrolu klasifikace modelu. Zároveň umožňuje rychle se přepínat mezi jednotlivými fasetami. Co uživatelům velmi urychlí práci, je výběr pomocí kategorií a typů, kde není nutné pracovat s výchozími nástroji Revitu, ale stačí jednoduše prvky vybírat v okně Class Feederu. Možné je samozřejmě prvky pro klasifikaci vybírat i z modelu.

Class Feeder obsahuje i rychlou kontrolu toho, zda jsou prvky klasifikovány. Po zapnutí kontroly uživatel jednoduše dle zelené nebo červené barvy pozná, zda je parametr dané fasety prvku prázdný, nebo ne. Při kontrole je možné i jednotlivé fasety mixovat.

Při interním testování porovnání klasifikace na středně velkém projektu za použití výchozích nástrojů Revitu (výkazy, filtry, atd.) a Class Feederu jsme při zápisu do dvou z pěti faset zaznamenali čas 27 minut při práci s Class Feederem a 93 minut při použití výchozích nástrojů Revitu. Stejný úkon tedy zabere 1/3 času!

Úspora času při použití aplikace Class Feeder

Class Feeder je pro zákazníky s aktivním předplatným Revitu nebo Autodesk AEC Collection k dispozici zdarma. Ke stažení je buď na Stránce správy licencí Holixa nebo na Helpdesku Arkance Systems. Instalační medium podporuje jednotnou instalaci pro Revit 2023, 2022, 2021 a 2020. Ostatní mohou využít akci Klasifikuj třídu zdarma, kdy je umožněno využití aplikace až do 30.6.2023 všem, kteří si o ní v rámci akce zažádají vyplněním formuláře na produktové stránce. Komerční prodej pak bude zahájen 1.7.2023.

Podrobné představení aplikace i klasifikačního systému CCI je k dispozici na záznamu webináře.

pátek 9. prosince 2022

Príprava miestností od A po Z - séria článkov (časť 1 - pohľady, podklady, miestnosti, byty a farebné schémy)

    Rozhodol som sa vydať sériu článkov, v ktorých si ukážeme postup tvorby miestností od nalinkovania budovy ako externej referencie, cez prevzatie si potrebných elementov z tejto xrefy, nastavenia rozsahu pohľadu, automatické vloženie miestností spolu s popiskami, prebratie informácií o číslach a názvoch miestností, zatriedenie do bytov pomocou vlastných parametrov, tvorbu farebných schém na základe tohto zatriedenia, až po prípravu tabuľky miestností, vlastné popisky bytov a maximalizovanie efektivity pri správe tabuliek miestností pomocou našich nástrojov Holixa T4R.

    Pripájanie budovy ako externej referencie sa realizuje na karte Ribbonu Vložit po kliknutí na príslušné tlačítko podľa pripájaného súboru (v našom prípade Připojit Revit), vyberieme predmetný súbor (v našom prípade „SO_02_Ponava.rtv“) a potvrdíme.

    Pokiaľ potrebujeme zjednotiť súradnicový systém nášho projektu spolu s pripájanou budovou, tak budovu vyberieme a na panely vlastností klikneme na Sdílené umístění <Není sdíleno> a podľa toho, či chceme vložiť súradnicový systém nášho projektu do pripájanej budovy, alebo naopak prebrať súradnicový systém z tejto budovy, vyberieme príslušnú voľbu.

    Jedna z prvých vecí, ktorú je potrebné urobiť po pripojení budovy je zjednotenie výškových úrovní projektu s výškovými úrovňami tejto budovy. Využijeme na to sadu nástrojov Kopírovat/Sledovat, vďaka ktorým nemusíme manuálne vytvárať výškové úrovne v projekte, ale existujúce výškové úrovne si vieme z nalinkovaného súboru prevziať. Prácu s výškovými úrovňami robíme ideálne v nejakom bočnom pohľade, aktivujeme si nástroj Kopírovat/Sledovat nachádzajúci sa na karte Ribbonu Spolupracovat, kde vyberieme možnosť Vybrat připojení a klikneme na pripojenú budovu. Zobrazia sa nám nástroje na kopírovanie a sledovanie prvkov z externých referencií. Vyberieme nástroj Kopírovat a postupne vyberáme jednotlivé výškové úrovne pripojenej budovy z pohľadu, čím sa nám automaticky prevedú tieto elementy a stanú sa súčasťou nášho projektu.

    Ďalším krokom je prepnutie sa do pôdorysného pohľadu a upravenie si jeho rozsahu tak, aby sme videli len tie elementy, ktoré chceme vidieť.

    Aby sme vedeli využiť pripojenú budovu ako podklad, do ktorého budeme vkladať jednotlivé miestnosti, tak ju musíme vybrať a v jej typových parametroch zaškrtnúť voľbu Ohraničení místnosti.

    Následne môžeme využiť nástroje Architektura -> Místnost alebo Analyzovat -> Prostor. V našom prípade využijeme druhý spomenutý nástroj a to z dôvodu, že entita Prostory nám umožní neskôr prebrať informácie o čísle a názve miestností pripojenej budovy, ak tieto metadata už niekto do projektu tejto budovy zakomponoval, t.z. nemusíme číslovať a premenovávať miestnosti (priestory) manuálne. Vyberieme si teda Analyzovat -> Prostor a aby sme nemuseli vkladať jednotlivé priestory do budovy manuálne, tak klikneme na Umístit prostory automaticky, čím dôjde k automatickej detekcii ohraničujúcich konštrukcií a k vloženiu všetkých priestorov v danom pohľade, t.j. na 1.NP.

    Pre zobrazenie týchto priestorov je potrebné v dialógovom okne Pohled -> Viditelnost/zobrazení aktivovať v rámci kategórie Prostory jej podkategórie a to konkrétne Reference (symbol kríža definujúceho priestor) a Vnitřní (farebná výplň jednotlivých priestorov).

    Priestory máme síce vložené, ale zatiaľ nám v nich chýbajú popisky, ktoré by popisovali nejaké ich parametre (napr. číslo, názov, podlažnú plochu a pod.). Takéto popisky priestorov si do aktuálneho pohľadu vieme vložiť aj hromade a to po aktivácii nástroja Popsat vše nachádzajúceho sa na karte Ribbonu Poznámky. V dialógovom okne, ktoré sa nám otvorí si zaškrtneme kategóriu Popisky prostoru, vyberieme prislúchajúci popisok a potvrdíme. 

    Teraz využijeme benefit entity Prostor, ktorú sme použili namiesto entity Místnost. Totižto, ak si nejaký priestor vyberieme, tak na panely jeho inštančných vlastností môžeme vidieť vyšedené parametre Číslo místnosti a Název místnosti (ak tieto metadata samozrejme v pripojenej budove existujú). Toto využijeme a tieto hodnoty si prevezmeme do našich priestorov: Analyzovat -> Název prostoru.

    Ďalšou úlohou bude priradenie jednotlivých priestorov do skupín, teda do bytov, za využitia vlastného textového parametra „Byt“, ktorý si buď vytvoríme, alebo vyberieme (dôrazne odporúčam cez Zdieľané parametre) a tento parameter priradíme kategórii Prostory.

    Následne môžeme vyberať jednotlivé priestory a zatrieďovať ich do konkrétnych bytov vypĺňaním hodnoty parametra „Byt“. Prípravu logiky zatriedenia priestorov do jednotlivých bytov máme hotovú a túto skutočnosť teraz môžeme využiť pri tvorbe farebných schém pohľadov – teda vizuálneho rozlíšenia jednotlivých priestorov v pohľade na základe hodnôt nejakého parametra, v našom prípade na základe zatriedenia do bytov.

    V nastaveniach pohľadu si teda rozklikneme Barevné schéma a v dialógovom okne Upravit barevné schéma si zduplikujeme nejakú existujúcu schému, vyberieme si náš novovytvorený parameter Byt a k jednotlivým jeho hodnotám (charakterizujúcim konkrétne byty) priradíme konkrétnu farbu, prípadne šrafu.

    Potvrdením sa nám pohľad aktualizuje a na základe farebného nastavenia vieme veľmi efektívne rozlíšiť, ktoré priestory prislúchajú ktorému bytu. Aby sme ešte toto farebné zatriedenie vedeli jednoznačne identifikovať, vložíme si do pohľadu Legendu barevné výplne po kliknutí na rovnomenné tlačítko nachádzajúce sa na karte Ribbonu Analyzovat pod skupinou Barevná výplň.

    Projekt máme rozpracovaný a v ďalšom článku sa spolu pozrieme na tvorbu Tabuľky miestností a pripravíme si vlastnú popisku, ktorá bude zobrazovať názov konkrétnych bytov a k nim prislúchajúce parametre, ako napr. celková podlahová plocha bytu a pod.


Video-ukážka:

středa 7. prosince 2022

Jak na správu rodin v Revitu? Smart Browser!

Rodiny (families) jsou nezbytnou součástí každého Revit projektu. Kvalita rodin přitom zásadně ovlivňuje práci v Revitu a kvalitu samotného projektu. Mít co nejlepší knihovnu rodin je proto cílem každého BIM manažera. Správa knihovny rodin vyžaduje hodně času a práce. Nejen BIM manažer, ale i ostatní členové týmu pak s knihovnou rodin musí denně pracovat. Zjednodušit tuto činnost je možné použitím aplikace Smart Browser

Pracujete s rodinami konkrétních výrobků, které jsou poskytnuty výrobcem? 

Ani výrobci neuniknou všude skloňovanému BIM. Mnoho výrobců se k této myšlence přidává a vytvářejí vlastní knihovny výrobků, které jsou dostupné online (např. BIMobject, CADforum.cz). Rodiny z těchto zdrojů obsahují velké množství různých parametrů. Pomocí aplikace Smart Browser je možné tyto rodiny vyčistit od zbytečných informací, převést jednotky, přejmenovat užitečné parametry a vytvořit nové parametry, které pro svůj projekt potřebujete. 

Máte ověřené rodiny z minulých projektu, které chcete upravit a vytvořit standardní knihovnu? Nebo chcete rodiny upravit pro použití v aktuálním projektu? I pro tento účel se hodí aplikace Smart Browser.


Procházení rodin v projektu

Aplikace Smart Browser nabízí nástroje, jak efektivněji pracovat s rodinami v Revitu. Základní je funkce Project Browser. Project Browser je funkce k procházení načtených rodin v projektu. Díky nástrojům pro filtrování je možné snadno nalézt potřebnou rodinu a umístit do projektu. Project Browser umožňuje procházet rodiny i v připojeném souboru Revitu, načíst je do aktuálně otevřeného projektu nebo otevřít rodinu k úpravám.


 Procházení a správa knihovny rodin

Funkce Smart Family Browser je určena pro správu knihovny rodin a hromadné úpravy rodin. Rodiny mohou být uloženy na disku počítače nebo na sdíleném firemním uložišti. V aplikaci Smart Browser můžeme tuto knihovnu procházet, vyhledávat a filtrovat. Procházení usnadní 3D náhledy nebo prohlížeč rodin, který dokáže rodinu zobrazit v samostatném okně a umožní rodinu detailně prohlédnout. Hned při výběru rodiny získáme přehled o všech vytvořených typech a uvidíme všechny parametry rodiny. Vybrané rodiny, nebo pouze jeden vybraný typ rodiny je možné okamžitě načíst do projektu, případně začít s úpravami. 

Modifikace rodin neprobíhá v reálném čase. Úprava rodin tak probíhá v kontrolovaném prostředí. Uživatel si nejdříve požadované změny připraví a zkontroluje. Každá změna se zapisuje do textového souboru a nese s sebou záznam o uživateli, který úpravu vytvořil. Obsahuje stručný popis úpravy, datum a čas vytvoření. Úpravy je možné v průběhu práce ukládat a znovu otevírat. Po dokončení úpravy se modifikace spustí pomocí funkce „Run modifications“ a aplikace Smart Browser provede hromadnou úpravu všech vybraných rodin Jaké úpravy rodin je možné dělat?

V prostředí aplikace Smart Browser je možné snadno vytvářet nové typy rodin, přejmenovávat je nebo mazat. Hromadné číslování a značení typů rodin podle uživatelem definovaných pravidel, změnu a zápis informací do parametrů, nebo hromadně měnit kategorie rodin. Aplikace umožňuje jednoduše spravovat parametry rodin. Parametry je možné přidávat, mazat nebo přejmenovávat a vytvářet vzorce. Vše jak pro parametry rodiny, tak pro sdílené parametry. Umožní změnu parametrů rodiny za parametry sdílené a naopak. Smart Browser dokáže ale dokáže mnohem víc. 

Udržet přehled o provedených modifikacích pomůže přehledné barevné značení s legendou. 


Smart Browser umožňuje spravovat data v rodinách pomocí tabulky excelu. Postup je velmi jednoduchý. V okně aplikace Smart Browseru si vyfiltrujeme data, která nás zajímají a která chceme modifikovat, data vyexportujeme do tabulky excelu, kde můžeme provést úpravy za pomocí funkcí Excelu. Soubor s uloženými změnami můžeme zpětně načíst a zapsat změny. 

Abychom zajistili, že jsou v projektu používané aktuálně platné rodiny, stačí použít nástroj pro porovnání knihovny rodin s rodinami načtenými v projektu. Výsledek porovnání se zobrazí v přehledné tabulce, vybrané rodiny můžeme hromadně aktualizovat.


Práce s daty v projektu 

Organizace projektu je časově náročná a je snadné přehlédnout detaily, zvláště když se jedná o tisíce prvků. Přesto je třeba tuto práci udělat, abychom naplnili cíle BIM projektu. Modul k tomu určený se jmenuje BIM Tree Manager. Zatímco Smart Family Browser pracuje s rodinami v knihovně, BIM Tree Manager obsahuje funkce pro práci s rodinami v projektu. Umožňuje také práci se systémovými rodinami – například stěny. S modulem BIM Tree manager dokážete rychle filtrovat a vybírat prvky odkudkoliv v projektu, dokážete číslovat a třídit prvky podle uživatelem definovaných pravidel. Můžete odečítat horní nebo spodní výšky prvků a jejich souřadnice. Funkce pro nahrazení prvků s pomocí mapování parametrů zajistí, že nedojde ke ztrátě dat. 

BIM Tree manager dokáže získat a zobrazit data, která jsou běžně špatně dostupná a práce s nimi je složitá. Například je možné u prvků získat data z hostitele a tyto informace extrahovat do parametrů rodiny. U všech typů rodin je možné zjistit informace o místnosti nebo prostoru, ve kterém je prvek umístěny, tato data je možné extrahovat a zapsat do vybraného parametru. Z dat připravených v BIM Tree Manageru je možné jedním kliknutím vytvořit výkaz.

Aplikace Smart Browser s modulem BIM Tree Manager dokáže samozřejmě mnohem víc. Může to být převod jednotek rodiny, hromadný upgrade projektu nebo rodin do vyšší verze Revitu, určování orientace otevírá dveří, umožňuje rychlou analýzu množství a tvorbu výkazů s exportem do tabulky Excelu.


Modulární řešení aplikace Smart Browser

Aplikace Smart Browser je rozdělena do několika modulů. Každý z modulů má různý stupeň oprávnění pro správu obsahu. Tyto modulu mohou být přiděleny jednotlivým uživatelům podle jejich specifické role v projektu. BIM manažer tak využije modul BIM Manager s modulem BIM Tree Manager, tyto moduly umožní kompletní správu knihovny rodin a prvků v projektu. Další moduly jsou určeny pro členy týmu, kteří nemají hlavní zodpovědnost za správnost rodin a BIM projektu. 

Modulární přístup umožní nejen rozdělovat role a oprávnění pro práci s rodinami. Díky modulárnímu řešení je možné přesně přizpůsobit skladbu licencí potřebám týmu a optimalizovat náklady spojené s pořízením licencí aplikace. 
 


Ukázka AGACAD Smart Browser
Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách Smart Browser.

V případě zájmu o bližší informace či nákup softwaru AGACAD Smart Documentation prosím kontaktujete obchodní oddělení Arkance Systems.